Liv i Troen 6/2018 - Page 5

ARTIKEL Elske uden følelser Det er især manden, der bliver stærkt formanet til at elske sin kone af Paulus i Efeserbrevet 5. Men det er åbenlyst, at uden gensidig kærlighed går et ægte- skab i stykker. Den kærlighed, som er mellem ægtefolk, siger apostlen Johannes i 1. Joh 4 også skal være mellem kristne. Den kærlighed har en anden karakter end en romantisk for- elsket kærlighed. I vielsesritua- let bliver manden og kvinden spurgt om de vil elske. De bliver ikke spurgt om de føler, at de kan elske. Ægteskabelig kær- lighed gælder også, selvom du ikke kan føle forelskelsen eller kærlighed. Det samme gælder i kærlighed mellem venner, det er også en viljessag. CS Lewis siger det på denne måde. ”Spild ikke tiden med at bekymre dig om, hvorvidt du elsker, eller om du har de rette varme følelser, opfør dig som om du gjorde. Når du handler som om du elsker nogen, kom- mer du snart til det.” Altså kær- lige følelser kommer af kærlige handlinger. Det lyder banalt, men du kan godt støvsuge uden at føle kærlighed. Nullermæn- dene forsvinder, selvom du ikke har varme følelser. Når du har støvsuget, kan der opstå kær- lige følelser. Måske fordi din ægtefælle blev glad for din tje- neste. Derfor er min anbefaling: gå bare i gang. Det samme gælder i forhold til Jesus. Når det handler om bi- bellæsning og bøn, så skal du ikke spilde tiden med at bekymre dig om, hvorvidt du elsker Jesus godt nok, eller om du har de rette varme følelser. Gå i gang med at læse i Bibelen og bede. Så kan de varme følelser opstå. Det samme gælder i forhold til at komme afsted til møde eller gudstjeneste. Vi skal ikke vente med at tage af sted, til vi mærker den rette stemning inden i os. Tag afsted og så sker der noget. Opposition værdier til tidens Jeg skrev før, at når Gud er med i ligningen, er livet anderledes. Det vil jeg gerne uddybe. Den amerikanske præst Tim Keller skriver i sin bog ”Det menings- fulde ægteskab,” at går du ind i et ægteskab, går du ind i no- get, som står i skarp kontrast til tidens værdier. Der er væsent- lige værdier i vores samfund, som et velfungerende ægteskab ikke giver plads til. Keller siger, at værdier som personlig frihed, autonomi og mulighed for selv- realisering er centrale i sam- fundet. På mange måder ligner Danmark USA. Når jeg ser mig omkring i samfundet, så er dis- se tre vigtige. I et ægteskab får værdierne en anden klang. Skal ægteskabet være godt, skal den grundlæggende holdning være: underordning, dvs. kappes i at vise hinanden ydmyghed. Det giver ikke helt så meget plads til, at jeg kan realisere mig selv. Ægteskabet står i modsætning til væsentlige værdier i vores samfund. Ifølge Keller er vær- dier som personlig frihed, auto- nomi og selvrealisering alle tre værdier, som får en anden plads i et ægteskab. Skal et ægteskab fungere godt, skal disse vær- dier have en anden klang. Så- dan også med forholdet til Gud. Hvis et menneske vil have max frihed, autonomi og selvrealise- ring, så får troen en meget lille plads og vil forsvinde. For Jesus siger: elsker I mig, så hold mine bud osv. Jesus er ret kompro- misløs, og der er mange eksem- pler på mennesker, som ikke fulgte Jesus dengang, fordi de hellere ville bestemme selv. Den fare ligger også og lurer på os, at vores ønske om autonomi bliver vores afgud. Relationer ændrer sig Keller siger i sin bog, at man gifter sig med flere udgaver af samme wwægtefælle. Det skyl- des, at alle mennesker forandrer sig, og det gør relationen også. Det handler om at forandre sig i fællesskab og ikke væk fra hinanden. Vi kunne så spørge, hvordan vi skal kunne gå i gang med et så stort projekt som et ægteskab, hvis det oven i kø- bet ændrer sig? Det samme kan siges i forhold til Gud. Hvordan skal jeg give mig i kast med at elske min næste og leve som Gud gerne vil have det? Vi har det sådan, at vi gerne vil se hele trappen. Jeg har fundet et citat fra den amerikanske præst Mar- tin Luther King. Han siger: ”Tag det første trin i tro. Vent ikke til du kan se enden af trappen. Kan du se det første trin, så tag det”. Ægtefæller ændrer sig, re- lationen til hinanden og til Gud ændrer sig. Vent ikke med at gå, til du kan se hele trappen. Men tag det første trin på din trappe – som er anderledes end min. Og så gælder fundamentet: at kærligheden ikke består i, at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt Jesus til at dø for vor utilstrækkelighed. LIV I TROEN NR. 6 2018 5