Liv i Troen 02/2019 - Page 9

at lederne ønsker at slå Jesus ihjel. Derfor går Je- sus til Efraim. (Joh 11:54). Tilfangetagelsen skal nemlig først ske under påskefesten! Herefter drager han til Betania, for at være sam- men med Maria, Martha og Lazarus – og det er her vi får salvningsbegivenheden. Den sker for- mentlig om søndagen, da Jesus som jøde ikke har rejst en lørdag, og Joh 12,1 angiver, at det skete seks dage før påske, som begynder om fredagen. Indtoget ”palmesøndag” er derfor sand- synligvis en mandagsbegivenhed! Da luften er tæt af spænding efter dødeopvæk- kelsen, truslen mod Jesus og hans symbolske salvning, drager han mod Jerusalem mandag morgen. Folkeskarerne ved hvem Jesus er – det er ham, der lige har gjort en død mand levende! Ikke underligt at de reagerer med jubel, da han drager ind i byen. Den sidste uge Mandag Matt 21:1-11; Mark 11:1-11; Luk 19:28-44; Joh 12:9-19 Indtoget i Jerusalem er spækket med symbolik og tankevækkende ord. Jesus drager ind i Jeru- salem og opfylder de gammeltestamentlige pro- fetier. Samtidig græder han over Jerusalem, da han ser byen, for selvom de hylder ham nu, ved Jesus, at mange i byen vil afvise ham som deres messias. Jesus overnatter i Betania. Tirsdag Matt 21:12-22: Mark 11:12-19; Luk 19:45-48 Jesus har sovet i Betania endnu engang og går nu mod Jerusalem. På vejen foretager han den symbolske handling, hvor han forbander figen- træet, så det visner. Det er et symbol på Israels frafald og afvisning af ham som deres messias. Efterfølgende renser Jesus tempelpladsen og kalder den en røverkule – igen en domshandling. Onsdag Matt 21:23-26:5; Mark 11:27-14:2; Luk 20:1-22:2; Joh 12:37-50 Onsdag er den store undervisningsdag. Jesus underviser på tempelpladsen og fortæller en lang række opsigtsvækkende ting. Han forudsiger at Jerusalem skal ødelægges (hvilket sker år 73 e. kr.) og underbygger sin egen autoritet med skrift- beviser ud fra Sl 110. Ligeledes får vi en række taler om dommen og Jesu egen genkomst. Jesus stiller dermed sig selv i centrum af verdenshisto- rien! Foto: Oliventræer fra Getsemane have, Ian Scott, flickr.com Torsdag A R T I K E L Matt 26:17-75; Mark 14:12-72; Luk 22:7-72; Joh 13:1-18:27 Om torsdagen forberedes påskemåltidet. Efter solnedgang er det jødiske døgn skiftet til fredag (15. nisan i den jødiske kalender), og påsken er derfor officielt i gang. Der er tale om en særdeles begivenhedsrig nat, hvor Jesus indstifter nadve- ren og indirekte henviser til profetien i Jeremias 31 ved at indstifte en ny pagt, der bygger på et blodigt offer: Jesu eget blod og offer! Judas har forladt forsamlingen og forråder Jesus. Fredag Matt 27:1-61; Mark 15:1-47; Luk 23:1-56; Joh 18:28-19:42 Natten til fredag og ud på morgenen har vi pro- cessen mod Jesus. Synedriet (jødernes råd) er indkaldt, og de dømmer Jesus til døden for blas- femi. Da jøderne ikke har myndighed under ro- mersk besættelse til dødsdomme, sender de ham til Pilatus, der sender Jesus videre til Herodes, og herefter sendes han endnu engang tilbage igen. Pilatus dømmer Jesus til døden efter folkeska- rens pres. Klokken 9 om formiddagen føres Jesus ud til Golgata uden for bymuren. Han dør kl. 15 om eftermiddagen – i en tretimers periode (fra 12- 15) er alt mørkt. Jesus har tidligere den dag sagt til Pilatus: ”Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra” (Joh 19:11). Jesu død er efter Guds vilje – fordi Jesus er sonofferet for verdens synd. Lørdag Jesus er død og ligger i graven. Fordi det er sab- bat og hviledag, venter kvinderne med at salve Jesus til dagen efter. Søndag Matt 28:1-15; Mark 16:1-8; Luk 24:1-49; Joh 20:1-25 Søndag morgen, da kvinderne kommer til graven, bliver de vidne til verdenshistoriens vigtigste begi- venhed! Jesus er opstået fra de døde, og Gud har godtaget Jesu offer. Jesus viser sig på forskellige tidspunkter for kvinderne, Maria og disciplene. Mange mennesker bliver vidne til hans kødelige og fysiske opstandelse, der bekræfter Jesu sejr over døden, djævelen og synden. Derfor kan Paulus frimodigt udbryde i 1 Kor 15:54-55: ”Dø- den er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? ” Glædelig påske! LIV I TROEN NR. 2 2019 9