Liv i Troen 02/2019 - Page 8

A A R R T T I I K K E E L L Af Lars Jensen, teologistuderende, København I denne artikel vil vi se nærmere på, hvad Jesus fortager sig den sidste uge af sit liv. De fleste kender kirkens markeringer af langfredag, palme- søndag osv. – Men hvad sker der om tirsdagen i den sidste uge af Jesu liv – bare for at tage et eksempel? Udfordringer Den sidste uge i Jesu liv er forholdsvis fyldigt beskrevet i alle evangelier, det er derfor muligt at lave en ret nøjagtig gengivelse 2000 år efter. Men samtidig skal vi gøre os klart, at evangeli- erne ikke altid selv benytter en stram kronologi i sine beretninger. Til tider knytter Markus begi- venheder sammen af geografiske grunde og Mat- thæus af tematiske grunde, og springer dermed i tid. Det betyder ikke(!), at det er utroværdigt, da samtidens læsere var indforståede med det. Men formålet styrer præsentationen (ligesom den her artikel for eksempel udelader nogle elementer og inddrager andre). Det gør det vanskeligt at frem- stille en præcis kronologi. 8 LIV I TROEN NR. 2 2019 Jødisk kontra dansk tidsregning Dernæst skal vi være opmærksomme på, at det jødiske døgn går fra solnedgang til solnedgang – ikke som det danske, der går fra midnat til midnat. Det er årsagen til, at Jesus lå tre ”jødiske” døgn i graven, mens en dansk, nutidig tidstælling nok nærmere ville sige halvandet. I artiklen bruger vi for nemheds skyld det danske døgn. Den sidste periode inden den sidste uge For at sætte rammen om den sidste uge, skal vi kort se, hvad der sker inden. Fra Johannesevan- geliet får vi kendskab til, at Jesus i hvert fald er i Jerusalem i tre omgange. For hvert år der går, bli- ver konflikten mellem Jesus og folkets ledere sta- dig mere intenst og konfliktfyldt. En af de sidste begivenheder, der får bægeret til at flyde over er, da Jesus opvækker Lazarus fra de døde. Johan- nes skriver: ” Mange af de jøder, som havde væ- ret med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. ” (Joh 11:45). Det medfører,