Liv i Troen 02/2019 - Page 19

ARTIKEL Senest som integrationsmedarbejder med kontakt med flygtninge på Bornholm. Søs er 34 år, hun er gift med Nicolaj og de har børnene Maude, Inge- borg og Sejer. De er tilknyttet Sct. Knuds kirke og ELM på Vestbornholm. Jobbet som missions- og netværksmedarbejder er en vigtig brik i, at der bliver indført en ny struktur for samarbejdet mellem ELM-kredsene på Born- holm: Fællesudvalget. Søs Kjøllers arbejdstid er stillet til rådighed for dette udvalg og for de lokale kredse med henblik på at styrke arbejdet med mis- sion og diakoni, og for at styrke sammenholdet og samarbejdet mellem kredsene. Fællesudvalget får ansvaret for den daglige arbejdsledelse. Søs Kjøller vil blive nærmere præsenteret i et senere blad. Prædikantmøde i København For to år siden samledes en god flok til under- visning rettet særligt mod prædikanter og andre forkyndere i ELM. Det gentages d. 6.-7. april, igen i DBI’s lokaler i København. Denne gang medvir- ker Henrik Nymann Eriksen fra Luthersk Missions højskole og Carsten Elmelund fra Dansk Bibel- Institut. Undervisningen fokuserer på henholdsvis sund forkyndelse og på loven i forkyndelsen. Fokus på tjenestedeling Efter et længere tilløb mødtes et udvalg nedsat af ELM’s landsstyrelse i København d. 22. februar. Opgaven var at tage fat på arbejdet med at op- datere ELM’s retningslinjer for mænd og kvinders tjeneste i menigheden. Traditionelt er udtrykket ”tjenestedeling” blevet brugt om dette emne. Her tænkes på dette, at de bibelske skrifter har forbeholdt visse opgaver til mænd. Udvalget er nedsat dels på baggrund af, at nye generationer efterspørger un- derbyggede svar på, hvorfor ELM har en holdning og praksis, som betyder et nej til kvindelige præster og prædikan- ter. Dels på baggrund af, at det nuvæ- rende materiale har mange år på ba- gen og trænger til opdatering ind i en ny virkelighed. Siden dengang er der fx blevet ansat en kvindelig ungdomsse- kretær med visse forkynderfunktioner, som dokumentet fra den gang ikke har taget højde for. Desuden blev der den- gang sagt, at det burde være muligt at definere en kvindelig forkyndertjeneste uden hyr- de-lærermæssigt ansvar, men der blev ikke taget hul på at gøre dette i praksis. Ved udvalget første møde blev man hurtigt enige om, at det at spørgsmålet om køn og kønsidentitet er så meget til debat, også gør at der er behov for at få den bibelske forståelse af dette slået fast som grundlag. Udvalget kommer derfor bl.a. til at arbejde med følgende temaer: Køn i Bibelen; de- finition af hyrde-lærer funktionen; rammer for for- kyndelse ved kvinder. Udvalgets arbejde forven- tes at stå på i et års tid. På billedet ses udvalgsmedlemmerne (Fra venstre mod højre): Chris Rasmussen, ungdomssekre- tær. Milka Koefoed-Jespersen, ungdomssekre- tær. Poul Iversen, formand for hyrde-lærerrådet. Christine Ipsen, styrelsesmedlem. Landssekretær Peder Ø. Jensen indgår også i udvalget. Sommeren er på vej… Og det betyder, at det er sommerens arrangemen- ter også… Folkemødet: Besøg ELM og andre organisationer på standen Folk og Tro på Kæmpestranden i Allinge 13.-16. juni. Få mere info på www.elm.dk Bibelcamping 10.-21. juli Du finder opdateret info om program, talere og an- dre tilbud på www.elm.dk/bc. Husk tilmelding med rabat inden 1. juni LIV I TROEN NR. 2 2019 19