Liv i Troen 02/2019 - Page 18

ARTIKEL Fratrædelse Sekretariatsleder Carina Niel¬sen har opsagt sin stilling som sekretariatsleder i ELM, på baggrund af, at hun er blevet bevilget førtidspension fra d. 1/3-19. Som tidligere nævnt her i bladet har hun fået diagnosen Multipel Sclerose, hvilket har med- ført, at hun i en god del af 2018 har arbejdet på nedsat tid. Før jul måtte hun stoppe helt med at arbejde. Carina blev ansat i 2011 og har siden da været et fast an¬kerpunkt i den administrative og økonomiske del af ELMs ar¬bejde. Løn, forsik- ringer, op¬ringninger og indberetninger til mange forskellige instanser har været en fast del af hver- dagen. Hjertet i arbejdet har været at modtage og registrere givernes bidrag og sørge for, at alt blev anvendt og indberettet som det skulle. Oven i dette har Carina været det imødekommende og lyttende menneske over for dem, som har haft de- res gang i ELM-huset. Det er med andre ord et stort tomrum, som efterla¬des, og som der fortsat arbejdes på at få udfyldt så godt som muligt. På vegne foreningen vil jeg udtrykke stor tak for indsatsen i opgaven som sekretariatsleder og øn- ske Carina og hendes fa¬milie alt godt og Guds velsignel¬se i dagene fremover. Nyt fra ELM Af Peder Ø. Jensen, landssekretær Teambuilding for ELM-ansatte I slutningen af januar var de ansatte i ELM, på nær en enkelt, som var forhindret, sammen i et døgns tid i et sommerhus på Vestsjælland. Formålet var at styrke sammenholdet og fællesskabet i teamet. ELM-konsulent Frank Kristensen havde tilrette- lagt et program, som gennem refleksion, gruppe- samtaler og walk-and-talk fik medarbejderne til at lære hinanden bedre at kende både menneske- ligt, arbejdsmæssigt og trosmæssigt. Det spænd- te fra at dele troshistorier til sjov og ballade med Margretheskål-legen, hvor emnerne var klassiske begreber fra missionshusverdenen: Hedninger, reformation osv. Til stor morskab. Der blev des- uden tid til at behandle nogle vigtige emner i ELM- arbejdet. På billedet er det fra venstre mod højre: Anita Bech, sekretariatsassistent. Peder Ø. Jen- sen, landssekretær. Chris Ras- mussen, ungdomssekretær. Frank R. Kristensen, ELM- konsulent. Helene Koefoed- Jespersen, familiekonsulent og missionssekretær. Milka Koefoed-Jespersen, ungdoms- sekretær. Carsten Espersen, præst i ELM København. Ny ansat på vej ELM Danmark har truffet aftale med Søs Kjøller fra Rønne om ansættelse i den nyoprettede stilling som missions- og net- værksmedarbejder på Born- holm. Tiltrædelse sker med virkning fra d. 1/1-2020, da Søs ind til da er på forældreorlov. Søs er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som dette både i København og på Bornholm, hvortil familien flyttede i 2015. 18 LIV I TROEN NR. 2 2019