LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 8

slek InFormuJe • INfOrMáCIa z rokovania Prezídia SLeK konaného dňa 22. novembra 2014 v Bratislave R okovanie prezídia komory otvoril prezident komory PharmDr. Ondrej Sukeľ, ktorý privítal prítomných členov prezídia komory. Podľa prezenčnej listiny rokovania prezídia komory skonštatoval v čase otvorenia rokovania prezídia prítomnosť 7 členov prezídia komory, na základe čoho konštatoval, že rokovanie prezídia komory je uznášaniaschopné. l Predsedajúci rokovania následne navrhol za zapisovateľa zápisnice z rokovania Prezídia SLeK Jozefa Wolfa a za overovateľov zápisnice z rokovania prezídia komory Mgr. Turiaka a Dr. Chana, ktorí boli zároveň bez výhrad schválení. Predsedajúci oboznámil prítomných s navrhovaným programom rokovania, ktorý bol po jeho doplnení schválen