LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 38

na ZáVer…• VydaVateľ: edufarm, s. r. o. nová rožňavská 3, 831 04 bratislava 3 adresa redakcie: nová rožňavská 3, 831 04 bratislava 3 ŠéFredaktOr: mgr. peter krajčovič peter.krajcovic@lekarnicke-listy.sk JaZykOVá kOrekcia: mgr. mária majirošová redakčná rada: