LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 37

• abasria a Zydelig naní s 15 % pacientov dostávajúcich placebo. Liek Zydelig bol účinnejší ako placebo aj v podskupine pacientov, ktorí majú špecifickú genetickú mutáciu v rakovinových bunkách, a preto neboli vhodní na chemo-imunoterapiu. Ďalšia hlavná štúdia hodnotila liek Zydelig u pacientov s rôznymi lymfómami vrátane 72 pacientov s folikulárnym lymfómom, ktorí neodpovedali na dve predchádzajúce liečby. Preukázalo sa, že liek Zydelig je účinný, pričom 54 % pacientov s folikulárnym lymfómom dosiahlo buď úplnú alebo čiastočnú odpoveď na liečbu. riziká spojené s používaním Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Zydelig (ktoré môžu postihnúť viac ako