LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 34

publIcIstIka • 19. ročník Memoriálu prof. MUDr. f. Šveca, DrSc. Dňa 13. 11. 2014, už tradične druhý štvrtok v novembri, sa uskutočnil na farmaceutickej fakulte UK 19. ročník Memoriálu prof. MUDr. f. Šveca, DrSc., ktorý pracovníci Katedry farmakológie a toxikológie v spolupráci s vedením Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS usporadúvajú ako Deň mladých slovenských farmakológov. Memoriál má už svoju tradíciu a je to miesto, kde mladí farmakológovia z celého Slovenska môžu prezentovať svoje výsledky z experimentálnej a klinickej farmakológie a farmácie. S ympózium otvorila doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc., vedúca Katedry farmakológie a toxikológie. Vyzdvihla skutočnosť, že Memoriál sa uskutočňuje už 19. krát. Umožňuje mladým farmakológom oboznámiť sa s vedeckými poznatkami iných pracovísk a dáva im priestor na diskusie. Príhovor predniesla aj prodekanka FaF UK doc. Mgr. Martina Dubničková, PhD., ktorá privítala účastníkov v mene vedenia fakulty, vyzdvihla podujatie, pretože reprezentuje nielen Katedru farmakológie a toxikológie, ale Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave. Takéto podujatie posilňuje vedecký kredit fakulty z hľa- diska úspešnej a kvalitnej organizácie v oblasti výchovy mladých vedcov. Po otvorení 19. ročníka Memoriálu odznela vyžiadaná prednáška PharmDr. Petra Křenka, PhD., ktorá sa týkala interakcie blokátorov vápnikových kanálov s endotelínovým systémom. Sympózium prebiehalo v dvoch sekciách – sekciu experimentálnej farmakológie, v ktorej odznelo 15 prednášok, viedli doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. a doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD, MPH a sekciu klinickej farmakológie a farmácie, v ktorej bolo 6 príspevkov, viedla prof. RNDr. Magdal