LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 30

publIcIstIka • UNIVErSITaTIS DISPUTaTIONES 2014 Univerzitné dišputy rozvírili diskusiu na aktuálne otázky v zdravotníctve Na farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa v priebehu októbra uskutočnili tri diskusie z cyklu univerzitných dišpút UNIVErSITaTIS DISPUTaTIONES 2014. Pozvaní hostia diskutovali na témy zdravotného poistenia, kvalitnej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti farmakoterapie. 30 Lekárnické Listy® • december 2014 U niversitatis Disputationes 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorý už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Tento ročník sa konal aj v Bratislave. K jeho realizácii prispela spolupráca s odbornými partnermi – Univerzitou Komenského v Bratislave a farmaceutickou fakultou UK, ako aj asociáciami ELSa Bratislava a SLoMSa (Slovenská asociácia študentov medicíny). Nad projektom prevzal záštitu exprimátor mesta Bratislava – doc. rNDr. Milan ftáčnik, CSc. Pacient a zdravotné poisťovne Prvá dišputa sa uskutočnila 7. októbra 2014 a bola venovaná debate o zdravot- nom poistení z pohľadu riaditeľa zdravotnej poisťovne, právnika a farmaceuta. V diskusii vystúpili Ing. Martin Kultan – generálny riaditeľ spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., JUDr. Radek Policar – právnik, zástupca riaditeľa na Masarykovom onkologickom ústave v Brne a PharmDr. Martin Višňanský, PhD., MBA, Msc., ktorý vo farmaceutickom priemysle pôsobí už vyše 15 rokov a zároveň vedie kurz Právo a etika pre farmaceutov na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Po otvorení diskusie organizátormi každý z hostí prezentoval svoj príspevok k téme zdravotného poistenia. PharmDr. Martin Višňanský, PhD., MBA, MSc. sa zameral na definovanie trhu zdravotníckych služieb a jeho špecifík, medzi ktoré zaradil vyššie riziko, dôraz na morálku a etiku v rámci tohto segmentu, ako aj silný vplyv štátu. Pokračoval priblížením rôznych modelov zdravotníckych systémov a ich charakteristikou. Napokon naznačil nové výzvy pre celý sektor, ako aj legislatívu, napríklad nové spôsoby distribúcie liekov (prostredníctvom dronov, pošty,... ), nové metódy a technológie (génová terapia, kmeňové bunky alebo personalizovaná medicína) či využitie sociálnych sietí a nových technológií. Ing. Martin Kultan z poisťovne Dôvera účastníkom najskôr vysvetlil opodstatnenie existencie verejného zdravotného poistenia. Ako dôvody uviedol jednak individualizovanú spoločnosť, kedy sa o chorých nestará komunita, a to si vyžaduje zabezpečenie siete dostupnej zdravotnej starostlivosti od štátu, jednak existenciu extrémne vysokých nákladov na liečbu v individuálnych prípadoch pri niektorých diagnózach (napr. hemofília), čo „znemožňuje“ zavedenie systému striktne priamych úhrad. V sektore zdravotníctva sa tak existenciou verejného zdravotného poistenia vytvárajú vzťahy medzi troma subjektmi – štátom, poistencom a zdravotnou poisťovňou, medzi ktoré sa rozkladá riziko. Úlohou poisťovne je vyberať odvody, zvyšovať poistný kmeň poistencov a uzatvárať dohody s poskytovateľmi. Napokon dodal, že náš poistný systém poskytuje široké poistné krytie, avšak stráca