LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 26

publIcIstIka • preskribovaných off-label, a to u viac ako 17 % pacientov. Najviac off-label predpisovaných liekov bolo identifikovaných v skupine najmladších pacientov. Anna Oleárová, Katarína Suchanovská, Tibor Zonneschein, Magdaléna Fulmeková: Medication review of in-patients in St. Elisabeth Cancer Institute Bratislava – the role of the hospital pharmacist (Analýza farmakoterapie hospitalizovaných pacientov v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave – úloha nemocničného lekárnika) Prezentované výsledky sa týkali pilotnej práce nemocničných lekárnikov v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave pri odoberaní liekovej anamnézy pacientkam prijatým na hospitalizáciu. Liekovú anamnézu farmaceut získal v priamom rozhovore s pacientkami, analyzoval prípadné potenciálne interakcie a iné farmakoterapeutické problémy a vytvoril prehľadnú, tzv. žltú kartu, ktorá sa stala súčasťou chorobopisu a s ktorou ďalej mohli pracovať ošetrujúci lekári. Anna Oleárová, Katarína Strecká, Ľubica Lehocká: Interactions identifying – retrospective analysis on hypolipidemics (Interakcie hypolipidemík – retrospektívna analýza) Výsledky tejto práce sa týkali retrospektívnej analýzy farmakoterapie 200 pacientov z jednej verejnej lekárne, ktorí užívali hypolipidemikum a najmenej jeden ďalší liek. V rámci analýzy bolo identifikovaných 22 potenciálnych interakcií hypolipidemík rôznej klinickej závažnosti. Klinicky závažné zistené potenciálne interakcie boli simvastatín-flukonazol, simvastatín-verapamil, atorvastatín-klaritromycín a simvastatínwarfarín. Na 43. sympóziu klinickej farmácie sa jednoznačne potvrdilo, že pacient v centre záujmu farmaceuta je súčasným trendom poskytovania lekárenskej a farmaceutickej starostlivosti v nemocničných i verejných lekárňach naprieč Európou i celosvetovo. Tento trend by sme na Slovensku nemali zmeškať. Naopak, mali by sme na základe všetkých svojich vedomostí a získaných zručností ukázať význam farmaceutov v erudovanom a individualizovanom poskytovaní zdravotnej starostlivosti našim pacientom. Socha H. Ch. Andersena a Malá morská víla – jeden z najznámejších symbolov mesta Kodaň (foto: Wikipedia) Kodaň Počas sympózia nás hostila typická severská Kodaň – veterná, daždivá, ale zato čistá, ekologická, plná bicyklov, vysokých domov s farebnými fasádami, a mnohých zaujímavých pamätihodností. Podľa celosvetového výskumu je Kodaň metropolou najšťastnejšieho národa na svete. Azda najznámejšími symbolmi Kodane sú Malá morská víla (The Little Mermaid) a Hans Christian Andersen. Jedna z postáv tohto „smutného“ rozprávkara, Malá morská víla a balet, ktorého hudbu skomponoval Fini Henriques, natoľko očarili milovníka umenia a pivovarníka Carla Jacobsena, že požiadal sochára Edvarda Eriksena, aby vytvoril bronzovú sochu, ktorá je osadená v kodaňskom prístave. K zaujímavým miestam Kodane patria starý prístav Nyhavn, kanály s nízkymi mostmi, kráľovské sídla Amalienborg s pravidelnými výmenami stráží a Christianborg, Mramorový (Frederikov) chrám, Kastellet (zachovaná vojenská pevnosť zo 17. storočia, ktorej areál v súčasnosti slúži ako zelená oáza pre oddych), Mestská radnica, zábavný park Tivoli, viaceré múzeá a galérie či veža Chrámu nášho Spasiteľa, ktorej schodisko od polovice veže pokračuje ako vonkajšie schodisko. Výstup na vežu poskytuje nádherný panoramatický výhľad na celú Kodaň, a pri dobrej viditeľnosti vraj až na švédske mesto Malmö, s ktorým je Kodaň spojená viac ako 16 km dlhým Öresundským mostom. Žiaľ, bohatý program sympózia nedovoľoval navštíviť všetky zaujímavé miesta. Podujatia 2015 V oblasti farmácie jednoznačne platí, že sústavné vzdelávanie je nevyhnutné. Naše vedomosti môžeme rozvíjať aj na odborných podujatiach, ktoré organizuje Sekcia klinickej farmácie SfS: • 4. jarná konferencia klinickej farmácie (15. máj 2015, FaF UK Bratislava) – téma: Riešenie farmakoterapeutických problémov u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením) • XXIV. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej (termín, miesto a téma budú upresnené) ESCP bude v roku 2015 (spolu)organizátorom medzinárodného workshopu v Nice vo Francúzsku (22. – 23. jún 2015) a 44. sympózia klinickej farmácie v portugalskom Lisabone (28. – 30. október 2015). Bližšie informácie o týchto medzinárodných podujatiach ESCP nájdete na webovej stránke: www.escpweb.org. Poďakovanie: prof. RNDr. M. Kuželovej, CSc. a PharmDr. M. Göböovej za pripomienky k textu tohto článku. PharmDr. anna Oleárová, PhD., MPH < Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK v Bratislave 26 Lekárnické Listy® • december 2014