LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 25

• 43. sympózium escp hlavnou témou klinickej farmácie Slovenská účasť Na 43. sympóziu ESCP sa podľa informácií prezidentiek sympózia zúčastnilo viac ako 700 účastníkov z viac ako 50, nielen európskych krajín. Zo Slovenska sme sa na sympóziu zúčastnili štyri (v abecednom poradí): PharmDr. Mária Göböová (FN Nitra); PharmDr. Vlasta Kákošová (DFNsP Bratislava); prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. (FaF UK, Katedra farmakológie a toxikológie) a PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH (FaF UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie). Sympózium je výborným miestom nielen pre pasívnu, ale aj aktívnu účasť a na prezentáciu výsledkov z výskumnej práce i z praktickej klinickej praxe. Na 43. sympózium ESCP bolo prihlásených 418 abstraktov. V rámci oponentského posudzovania, kedy každý prihlásený abstrakt posudzujú dvaja oponenti, bolo zamietnutých 62 abstraktov. Akceptovaných bolo 356 abstraktov od autorov z 37 krajín, z toho 24 abstraktov bolo odporúčaných na krátku ústnu prezentáciu a 36 abstraktov pre komentovanú posterovú prezentáciu, ostatné abstrakty boli prijaté do posterovej sekcie. Zo Slovenska bolo pre posterovú prezentáciu akceptovaných 5 abstraktov: ŠÚKL. V období 2007 – 2014 bolo nahlásených 12 prípadov tohto závažného nežiaduceho účinku, ktorý bol kauzálne spojený predovšetkým s užívaním statínov a fibrátov, ale aj propofolom a roxitromycínom. Ďalšími prejavmi spojenými s hláseniami rabdomyolýzy boli renálne zlyhanie, hepatotoxicita a srdcové zlyhanie. Magdaléna Kuželová, Veronika Kollarovičová, Jana Schweigertová: Analysis of phamacotherapy in relation to offlabel drug use in paediatric ambulatory care (Analýza farmakoterapie vo vzťahu k off-label používaniu liekov v pediatrickej ambulantnej starostlivosti) Výsledky prezentovali analýzu preskripcie u detí vo veku 0 až 18 rokov z lekárskych predpisov v dvoch verejných lekárňach vo vzťahu k off-label používaniu liekov podľa vopred definovaných kritérií. Takmer 10 % liekov v sledovanom súbore bolo Mária Göböová, Viera Kissová, Ľubica Šalkovská, Vlasta Kákošová, Magdaléna Kuželová: The impact of clinical pharmacists in the therapeutic drug monitoring (TDM) and therapeutic dose individualization of gentamicin for effective and safety therapy (Význam klinických farmaceutov pre terapeutické monitorovanie hladín a individualizáciu terapeutických dávok gentamicínu pre účinnú a bezpečnú terapiu) Autorky prezentovali výsledky prospektívnej 4-ročnej štúdie u 310 pacientov liečených aminoglykozidovým antibiotikom – gentamicínom. Prospektívna štúdia dokázala význam intervencie klinického farmaceuta v optimalizácii dávkových režimov gentamicínu na základe monitorovania sérových hladín. Znížilo sa riziko poddávkovania u mladých pacientov a riziko predávkovania u starších pacientov a pacientov s obličkovou nedostatočnosťou. Klinický farmaceut má významnú úlohu v optimalizácii dávkových režimov a personalizácii terapie s cieľom zvýšiť bezpečnosť a účinnosť antibiotickej liečby. Vľavo Prof. Dr. Olivier Bugnon – University of Geneva, Švajčiarsko; vpravo Dr. Lona Christrup, prezidentka sympózia – University of Copenhagen, Dánsko Vlasta Kákošová, Rudolf Riedel, Darina Buzassyová, Ružena Kamenská, Mária Göböová: Drug induced rhabdomyolysis: spontaneou ́