Kvalita potravin 1/2013 - Page 33

ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 KVALITA POTRAVIN Vývoj počtu vydaných certifikátů BRC, IFS a FSSC22000 v České republice a na Slovensku Přehled o  vývoji počtů jednotlivých certifikátů vydaných českým a  slovenským potravinářským společnostem vydáváme již od prvního ročníku časopisu, který vyšel v  roce 2001. Protože stále dochází k  někdy i  ne zcela očekávaným změnám, budeme se této statistice věnovat i nadále. V loňskom roce (přehled je vždy prováděn k  31.12. daného roku, nyní tedy 31.12.2012) došlo k očekávanému růstu počtu certifikátů IFS Food a FSSC22000. Zejména u  FSSC22000 je to logické, protože se jedná o  nové certifikační schéma a  vzhledem k  podpoře nadnárodních výrobců potravin a jejich zapojení do  certifikace podle FSSC22000 po celém světě je takový vývoj logický. Certifikace FSSC22000 funguje jako GFSI schválené certifikační schéma od roku 2011 a za tuto krátkou dobu bylo vydáno podle prezentace předsedy FSSC22000 z  GFSI Global Food Safety Conference 2013 (březen 2013) celosvětově již 4000 certifikátů. Pro srovnání, IFS certifikace byly zahájeny v  roce 2003 a  v  současné době opět podle prezentace na  uvedené konferenci je celosvětově vydáno cca 12.000 certifikátů IFS Food. Jako určitý rizikový faktor v  případě FSSC22000 certifikace je fakt, že auditoři FSSC22000 nejsou na  rozdíl od  auditorů IFS schvalování majitelem normy IFS a  systém dozoru majitele schématu FSSC22000 nad certifikačními orgány v  tuto chvíli prakticky začíná a omezuje se na namátkovou kontrolu zpráv a dokumentů z auditů, u jiných GFSI schválených norem, např. IFS a  BRC, je tento dohled funkční již delší dobu a  je náročnější. V  řadě zemí včetně České republiky provádí FSSC22000 certifikace společnosti a  auditoři, kteří doposud s certifikací podle GFSI schválených norem nemají zkušenosti a jako výsledek může být nepřesná interpretace požadavků a  vystavení certifikátu, který může být v budoucnu rozporován, například na  zákla- dě ohlášeného nebo neohlášeného auditu obchodního partnera a  následné stížnosti adresované majiteli certifikačního schématu. Certifikace podle normy BRC Food (celým názvem BRC Globální norma pro bezpečnost potravin) má v České republice opačný trend než ve  většine jiných zemí, je to především lokalitou, většinovou přítomností německých obchodních řetězců a významností německého trhu pro naši ekonomiku, což vše přináší preferenci certifikace IFS. BRC certifikace byla u nás populární v  letech 2004 až 2009, od  té doby počty certifikátů stagnují, v loňském roce dokonce došlo ke snížení počtu certifikátů BRC Food v České republice a  výsledné číslo je nyní nižší než 90. Pokud nedojde ke  změnám v  oblasti retailu a  čeští výrobci potravin nebudou úspěšní v  exportu do  Velké Británie nebo Skandinávie, kde lze požadavek BRC certifikace velmi pravděpodobně očekávat, bude podobný stagnující trend i v dalších letech. Vývoj počtů certifikátů IFS Food byl i  v  loňském roce pozitivní, i  když se zdá, že se nárůst začíná zpomalovat a  v  budoucnu bude pravděpodobně stagnovat na  čísle kolem 300 certifikátů. Je to dáno velikostí českého trhu a  počtem výrobců, po  kterých je certifikace požadována (zejména výrobci privátních značek). Certifikace IFS Cash&Carry nepřinesla v loňském roce žádné překvapení. Jediným držitelem těchto certifikátů je v  České republice i  na  Slovensku společnost Makro Cash&Carry ČR resp. Metro Cash&Carry SR, která má v  obou zemích certifikovány všechny prodejny, celkem je tedy v  obou zemích vydáno dohromady 19 certifikátů. Zatím se nezdá, že by se k  certifikaci připojily další obchodní řetězce, což je jistě škoda. Překvapivý je pokles počtu certifikátů IFS Logistics v  České republice i  na  Slovensku. Zda je příčinou eko- nomická situace nebo něco jiného se můžeme pouze domnívat, vzhdelem ke  krátké historii certifikace IFS Logistics u nás a úspěšnosti této normy na celosvětovém trhu (v tuto chvíli již více než 900 certifikátů) lze předpokládat, že se spíše jedná o krátkodobé zakolísání lokálního trhu a  v  dalších letech bude nárůst počtu certifikátů IFS Logistics pokračovat. IFS Broker je v  České republice i  na  Slovensku neznámou normou, přestože je celosvětově vydáno již přes 400 certifikátů. Z  historických důvodů je mnoho dovozců potravin certifikováno podle IFS Logistics, přestože obchodují s  potravinami a  měli by tedy být držitelem certifikátu IFS Broker (pokud mají sklad a  dopravu, tak v  kombinaci s  certifikátem IFS Logistics). Tato dvojí certifikace se zatím u nás neprovádí, možná ji podpoří skutečnost, že podle požadavku aktuální normy IFS Logistics verze 2 (povinně aplikované od 1.1.2013) musí být na certifikátu uvedena výjimka z  rozsahu pro obchodní činnosti, pokud organizace obchoduje s  potravinami a  není tedy čistě provozovatelem logistických služeb. Výjimka nemusí být na certifikátu uvedena jen když je organizace současně certifikována podle IFS Broker. To má pomoci obchodním partnerům v  orientaci a  poskytnout jim informace pro rozhodnutí, zda jim bude stačit certifikát IFS Logistics, nebo zda budou požadovat i  certifikát IFS Broker. Je však na nich, jak se rozhodnou. O certifikace HACCP systémů podle materiálu z  Věstníku Ministerstva zemědělství je v  tuto dobu malý zájem a její přínos je minimální. Její využití v  rámci dotací vedlo bohužel k tomu, že certifikáty HACCP nejsou ve  velké většině případů akceptovány obchodními partnery jako důvěryhodné. Na  následujících grafech js