Kvalita potravin 1/2013 - Page 28

KVALITA POTRAVIN se použitých látek nebo jejich rozkladných produktů, pro něž jsou v  příloze I  a  II tohoto nařízení stanovena omezení a/nebo specifikace, aby následní provozovatelé podniků mohli zajistit soulad s těmito omezeními (celková migrace; specifické migrace; jedná-li se například o modrou PE přepravku, je zřejmé, že vedle polyetylénu jsou přítomné i  další látky – pigmenty a podobně); 7) odpovídající informace týkající se látek, na  které se vztahuje určité omezení v  potravinách, získané na základě experimentálních údajů či teoretických výpočtů, pokud jde o  úroveň jejich specifické migrace a  případně o  kritéria pro čistotu v  souladu se směrnicemi 2008/60/ES, 95/45/ES a 2008/84/ ES, aby uživatel těchto materiálů nebo předmětů mohl zajistit ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 soulad s  příslušnými právními předpisy EU, nebo v případě jejich neexistence s  příslušnými vnitrostátními právními předpisy. 8) specifikace týkající se použití materiálu nebo předmětu, například druh nebo druhy potravin, se kterými má přijít do styku; délku a teplotu pro zpracování a skladování při styku s potravinami (plnění za horka, ohřev v mikrovlnné troubě…); poměr povrchu, který je ve styku s potravinou, a objemu, použitý k  ověření shody materiálu nebo předmětu; 9) je-li ve  vícevrstvém materiálu nebo předmětu použita funkční bariéra, potvrzení, že příslušný materiál nebo předmět splňuje požadavky čl. 13 odst. 2, 3 a  4 nebo čl. 14 odst. 2 a  3 tohoto nařízení (kromě jiného i potvrzení měřením, že bariéra je opravdu funkční). Podklady pro prohlášení Firma, která vydává prohlášení, musí mít k  dispozici vhodné podklady (podpůrné doklady), na  základě kterých vystavuje prohlášení a  které je schopna předložit kontrolním orgánům (KHS, HS HMP). Je potřeba respektovat, že v těchto podkladech musí být uvedeny podmínky a  výsledky zkoušek, výpočty, včetně výpočtů s  použitím modelů, další analýzy a důkazy o  bezpečnosti nebo odůvodnění prokazující shodu. Změna v pravidlech testování migrace Do 31.12.2015 lze použít výsledky testů jak dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 38/2001 Sb., tak i  dle čl. 18 Nařízení komise (EU) č. 10/2011, příloha V. Pravidla pro obaly pro suché potraviny a  pro kompozitní, kombinované a laminované obaly s plastovou vrstvou v kontaktu s potravinami lze testovat v souladu s čl. 18 Nařízení komise (EU) č. 10/2011, příloha V. Manuál SVP Obrázek: I  tento papírový kelímek spadá pod „plastové“ nařízení (EU) 10/2011, lepenka je totiž potažena polyetylénem. 28 Pro ulehčení orientace se v  problematice požadavků na správnou výrobní praxi pro potravinářské obaly vydal Obalový institut SYBA po  konzultacích s  Ministerstvem zdravotnictví i Státním zdravotním ústavem Manuál SVP, který v  letošním vydání reflektuje aktuali