Kvalita potravin 1/2013 - Page 27

ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 publikované v  Úředním věstníku ES (Official Journal EC) překládány do  českého jazyka, který se po  našem přistoupení stal jedním z úředních jazyků Evropské unie. Anglický jazyk používaný v  právních nebo technických normách se liší v  některých důležitých aspektech od  školní angličtiny, s  kterou povětšinou absolvujeme. Stručně správné použití výrazů lze vyjádřit takto: shall = musí; shall not = nesmí; should = má; should not = nemá. Bohužel viděno z  tohoto úhlu pohledu, většina českých verzí právních evropských předpisů se významově liší od  verzí anglických. Značnou míru nejistoty v  české verzi vyvolává překlad „should be“ jako „by měly“. Tímto způsobem překladu není ale vystižena míra závaznosti, správně by měl být použit výraz „mají“ jako „slabší míra povinnosti“. Od firem (provozovatelů podniků, business operators) se plnění ukládaných povinností vyžaduje. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 Rámcovým právním předpisem pro předměty a  materiály určené pro styk s  potravinami je nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s  potravinami a  o  zrušení směrnic 80/590/EHS a  89/109/EHS, kterým se stanoví obecné požadavky na  všechny předměty a  materiály určené pro styk s potravinami. Každý materiál nebo předmět, který je určen pro styk s  potravinami musí splňovat požadavky tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie. Dle tohoto nařízení musí být obaly a  obalové materiály pro balení KVALITA POTRAVIN potravin vyrobeny (v  souladu se správnou výrobní praxí) tak, aby ze sebe neuvolňovaly látky, které by mohly: • ohrozit zdraví, • způsobit nepřijatelnou změnu ve složení balených potravin (tedy mohou měnit, ale změna musí být přijatelná), • zhoršit organoleptické vlastnosti balených potravin. Prohlášení o shodě dle § 16 nařízení 1935/2004 Osvědčením každého obalu nebo obalového materiálu, že jsou výše požadované