Kvalita potravin 1/2013 - Page 26

KVALITA POTRAVIN ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 Prohlášení v souladu s Nařízením (EU) 10/2011 Vlado Volek, OBALOVÝ INSTITUT SYBA Obal hraje klíčovou úlohu při manipulaci, skladování, distribuci potravin. Stejně tak si nelze představit současný maloobchod (retail) bez balených potravin. Obaly přispívají k minimalizaci ztrát potravin, nicméně použití nevhodných obalových materiálů či technologií může být riskantní, ba přímo nebezpečné. Proto je pochopitelné, že oblast výroby, distribuce i používání obalů pro potraviny je oblastí právně regulovanou. V kontextu evropského práva Pro racionální plnění povinností plynoucích z  platných právních předpisů je užitečné si uvědomit svoji pozici s  ohledem na  různou úroveň právních norem. • Směrnice (Directive) - předpis, který je závazný pouze pro státy, kterým je určen. Značný počet směrnic, zejména pokud jde o  harmonizaci právních předpisů členských států, je určen všem členským státům EU. Směrnice je závazná co do  výsledku, kterého má být dosaženo, přičemž o  formě a  prostředcích transpozice do  národních právních řádů rozhodují členské státy. Směrnice tedy nejsou přímo aplikovatelné, ale jejich uplatnění v  těchto státech předpokládá vydá