Kvalita potravin 1/2013 - Page 24

KVALITA POTRAVIN ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 GMP+ FSA: Bezpečná krmiva jako základ bezpečných potravin živočišného původu Ing. Milan Kroutil, Ph.D., TÜV SÜD Czech s.r.o. Základním předpokladem pro získání zdravotně nezávadných a kvalitních potravin pro lidskou spotřebu je kromě samotné technologie, hygieny a postupů výroby v potravinářském podniku také kvalitní a  zdravotně nezávadná, tzn. bezpečná surovina. V případě potravin živočišného původu má na  kvalitu suroviny, při dodržení podmínek chovu a  zajištění zdraví hospodářských zvířat, zásadní vliv zejména krmivo. Legislativa a uvádění krmiv na trh Sektor výroby krmiv, určených pro zvířata určená k produkci potravin, je na  úrovni Evropské legislativy regulován nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 183/2005, kterým se stanovují požadavky na  hygienu krmiv a  které navazuje na  obecné zásady a  požadavky potravinového práva definované v  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 178/2002 stanovujícím obecné požadavky na  bezpečnost potravin a  krmiv a  vztahujícím se rovněž na  provozovatele krmivářských podniků. Krmivem se ve  smyslu legislativy rozumí látka nebo výrobek, včetně doplňkových látek, které jsou zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, a které jsou určené ke  krmení zvířat. Dle definice jsou 24 krmivem nejen kompletní, doplňková a  minerální krmiva, ale i  doplňkové látky (vitamíny, stopové prvky, aminokyseliny, ochucovadla, konzervační látky, apod.) a  jejich premixy, nezpracované krmné suroviny (obiloviny, olejniny, luskoviny, apod.), zpracované krmné suroviny (řepkové extrahované šroty, mlýnské odpady, krmné oleje, apod.), tedy v podstatě vše, co lze použít ke  krmení zvířat. Z  tohoto důvodu je legislativou kladen velký důraz na to, aby krmiva byla „bezpečná“ tj. neměla škodlivý účinek na  lidské zdraví nebo zdraví zvířat a nezpůsobovala, že získané potraviny nejsou bezpečné pro lidskou spotřebu. Krmiva uváděná na  trh nesmí mít rovněž přímý nepříznivý vliv na  životní prostředí ani na  životní podmínky zvířat. Uvádění krmiv na trh je regulováno nařízením Evropského parlamentu a  Rady (ES) 767/2009, pravidla pro uvádění doplňkových látek na  trh jsou stanovena v  nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 1831/2003. Mimo výše uvedenou legislativu pro oblast krmiv je třeba vzít v úvahu také další předpisy EU, které jsou použitelné v  oblasti výživy zvířat (zejména pravidla pro prevenci spongiformních encefalopatií - např. BSE, geneticky modifikované organismy - GMO, ekologické zemědělství a  další) a  také legislativu národní, kterou je Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí Zákon č. 91/1996 Sb., o  krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Základním požadavkem legislativy a  zároveň klíčovým prvkem v  zajišťování výroby bezpečných krmiv je provedení analýzy nebezpečí a  stanovení kritických kontrolních bodů, tzn. aplikace principů HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ve  všech částech krmivářského řetězce. Zavedením a  uplatňováním principů HACCP spolu se správnou výrobní (SVP) a správnou hygienickou (SHP) praxí lze účinně předcházet kontaminaci krmiva fyzikálním (střepy, třísky, tříštivé plasty, kovy, apod.), chemickým (těžké kovy, mykotoxiny, rezidua pesticidů a  léčivých látek, dioxiny, polychlorované bifenyly, apod.) nebo biologickým (mikroorganismy, škůdci, apod.) nebezpečím a  zamezit tak současně ohrožení zdraví zvířat a  vstupu těchto nebezpečí do potravin pro lidskou spotřebu. Nad rámec legislativních předpisů, jejichž dodržování je povinné, bylo zájmovými organizacemi v krmivářském odvětví vytvořeno několik standardů, jejichž požadavky jsou založeny na  uplatňování principů HACCP, SVP/SHP a  obsahují podrobné požadavky na  zajišťování bezpečnosti krmiv s  ohledem na jejich specifika ve vztahu ke sledovatelnosti, označování, manipulaci, skladování, transportu, čištění, sanitaci, apod. Standardy jsou aplikovatelné na  celý krmivářský řetězec (např. GMP+, Ovocom, QS) nebo na  jeho část (např. FAMIQS, GTP-Coceral). Nejrozšířenějším a  zároveň také nejdéle platným standardem pro zajišťování bezpečnosti krmiv je systém GMP+. GMP+ Feed Safety Assurance Standard byl vyvinut a  vytvořen v  roce 1992 holandským krmivářským průmyslem jako reakce na  několik incidentů souvisejících s kontaminací krmných surovin použitých k výrobě krmiv a následně ke  krmení zvířat. Ačkoliv byl systém GMP+ původně holandským