Kvalita potravin 1/2013 - Page 18

KVALITA POTRAVIN • Inspektorát bezpečnosti práce • Státní úřad inspekce práce • Certifikační organizace V případě ohlášené návštěvy inspektorů kontrolních orgánů je třeba vyjasnit si účel návštěvy, instruovat předem vrátnici/recepci o očekávané návštěvě a sdělit, komu má návštěvu oznámit. V případě neohlášené návštěvy je služba na vrátnici/recepci vždy povinna ohlásit návštěvu řediteli závodu, popřípadě jeho zástupci, který určí kontaktní osobu pro jednání s inspektory. Inspektoři musí být neustále doprovázení určenou osobou. Musí dodr- ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 žovat pravidla nastavená v závodě (včetně bezpečnosti práce, provozní hygieny a bezpečnosti potravin; v případě odmítnutí má společnost právo nepovolit vstup do areálu výrobního závodu). Doprovázející osoby musí poskytovat informace týkající se pouze daného tématu, v případě neznalosti odpovědi nabídnout dodání informací v navrženém termínu, ke kontrole poskytovat pouze aktuální a přesnou dokumentaci. Pokud inspektoři vyžádají jakékoli vzorky surovin nebo hotových výrobků, musí vystavit doklad o jejich odběru. Vzorky musí být odebírány vždy duplicitně. O způsobu odběru, místě a způsobu uložení duplicitních vzorků rozhoduje manažer kvality. 3.5 Školení, nábor zaměstnanců, ukončení pracovního poměru Všichni zaměstnanci musí být zaškoleni v obraně potravin každoročně nebo tehdy, když dojde k významným změnám programu. Školení musí být dokumentována. Postupy přijímání zaměstnanců a ukončování zaměstnaneckého poměru musí brát do úvahy bezpečnostní aspekty tak, jak jsou povoleny zákonem. Pokud se týká odchodu pracovníků, je vhodné zjišťovat důvody ukončení pracovního poměru pro identifikaci možných problémů. Dále je třeba zajistit odebrání identifikačních karet, klíčů, čipů a podobných prostředků pracovníka pro vstup do závodu. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu „PJ-05 Lidské zdroje, výcvik, školení“ 3.6 Ověřování postupů zajišťujících obranu potravin 3.6.1 Interní inspekce Postupy pro obranu závodu je nutno pravidelně ověřovat. Ověřování je prováděno pomocí interních inspekcí zaměřených na kontrolu dodržování prvků obrany závodu a dodržování výše uvedených postupů. Interní inspekce jsou prováděny podle postupů a časového harmonogramu uvedeného v dokumentu „PJ-15 Interní 18 audity a inspekce“. 3.6.2 Testování bezpečnostních prvků: Musí být nastaven systém testování bezpečnostních prvků, jako například: • spuštění alarmů při násilném otevření zabezpečených objektů, • použití už neplatných čipových karet propuštěných zaměstnanců • testování zabezpečení uložení elektronických dat a záznamů • ... Postupy jsou uvedeny ve směrnicích ... možno uvést zde nebo odkaz na směrnice, kde budou tyto oblasti popsány. Může být uvedeno například v plánech údržby, směrnici pro řízení dokumentace, směrnici personálního oddělení atd. 3.6.3 Simulované napadení Minimálně jedenkrát ročně se simuluje situace napadení závodu návštěvou, která se dostane do areálu závodu. Ředitel závodu určí osobu a způsob simulace, například vstup cizí osoby bez identifikačního štítku, která se bude pohybovat v areálu závodu a výrobních prostorách a bude se čekat na reakci zaměstnanců. Rovněž bude jedenkrát ročně zajištěna návštěva „falešných inspektorů“ a bude sledována reakce vrátnice / recepce na danou návštěvu tzn., zdali postupuje podle výše nastavených postupů a nevpustí „falešné inspektory“ přes jejich naléhání bez doprovodné osoby, atd. O výsledcích simulací je proveden záznam do zápisu z pravidelné porady vedení společnosti „Z-0x Zápis z porady“. V případě zjištění nedostatků je zjišťována příčina a zahájena implementace nápravných opatření dle dokumentu „PJ-09 Řízení neshody, nápravná a preventivní opatření“. Na následujících pěti stranách jsou uvedeny příklady možného provedení analýzy nebezpečí pro obranu potravin a formuláře pro interní inspekci.