Kvalita potravin 1/2013 - Page 12

KVALITA POTRAVIN 4.1.6.3 Požadavky na údržbu byly rozšířeny pro oblast manipulace s otevřenou potravinou – zde je požadováno použití potravinářských maziv, nátěrů a podobných materiálů. 4.1.8.4 Nový požadavek – okolí provozovny musí být v dobrém stavu a udržováno v čistotě. 4.1.8.5 Nový požadavek – pro chemikálie a čisticí prostředky musí být k dispozici návody k použití a bezpečnostní listy. Odpovědní pracovníci musí znát jejich způsob použití. 4.1.8.6 Čisticí pomůcky musí být jasně identifikovány podle způsobu použití, nesmí ohrožovat produkt a být příčinou jeho kontaminace. 4.2.1.10 Nový požadavek na skladování venku – to je možné jen pokud analýza nebezpečí prokáže, že to neohrožuje produkty. 4.2.4.1 - 3 Nové požadavky týkající se odpadů – musí být plněny požadavky legislativy na nakládání s odpady, nádoby na odpady musí být jasně označeny a v dobrém stavu, z prostoru manipulace s potravinami musí být odpady odebírány s ohledem na kvalitu a bezpečnost produktu. Odpady musí být ukládány zvlášť podle způsobu jejich likvidace, ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 musí být předávány autorizovaným společnostem a pokud je to vhodné musí být o předání vedeny záznamy. 4.2.5.1 Nový požadavek na externí sklady – v případě jejich využití musí dodavatel plnit požadavky normy částí 4.1, 4.2, 5.3 a toto musí být jasně požadováno ve smlouvě, nebo musí být dodavatel certifikován podle IFS Logistics. 4.3.2.3 Nový požadavek na externí přepravce – v případě jejich využití musí dodavatel plnit požadavky normy částí 4.1.1.3, 4.1.1.4, 5.3 a toto musí být jasně požadováno ve smlouvě, dále musí dodavatel zajistit vhodné oddělení produktů s různou povahou, dodržovat požadované teploty přepravy, zajistit absenci pachů nebo jiných zdrojů kontaminace, čistotu a dobrý stav přepravních prostředků. Další možností je certifikace dodavatele podle IFS Logistics. 5.1.1-5 Požadavek na interní audity je upřesněn, nově musí rozsah minimálně zahrnovat všechny požadavky normy, dále externí lokality (např. vlastní nebo pronajaté externí sklady), oblasti důležité pro kvalitu a bezpečnost produktů musí být auditovány minimálně jednou ročně. Auditoři musí být kompetentní a nezávislí na auditovaném oddělení. 5.2.1-2 Stejně jako u IFS Food musí být nově prováděny interní inspekce zaměřené na stav infrastruktury, hygienu provozu, osobní hygienu, kontrolu škůdců apod., případná zjištění musí být dokumentována včetně přijatých opatření. 5.4.4 Upřesněný požadavek na reklamace – údaje musí být analyzovány a výsledky analýz poskytovány odpovědným pracovníkům a vedení společnosti. 5.6.4 Upřesněný požadavek na nápravná opatření – informace o nich musí být poskytovány odpovědným pracovníkům a vedení společnosti. 6 Celá nová kapitola 6 Obrana potravin a externí inspekce – jedná se o totožné požadavky jako v případě normy IFS Food, pro tuto oblast jsme volně přeložili dokument IFS, překlad je volně ke stažení na stránce www. qualifoodacademy.cz/clanky-zdarma/list pod názvem Obrana potravin v IFS 6, další informace jsou k dispozici i v knize Norma IFS Food – příručka pro úspěšný audit (objednat je možné v eshopu na www.qualifood. cz). Čerpat je možné i ze vzorového postupu pro obranu potravin otištěného v tomto čísle časopisu. Kurzy IFS Academy pro normy IFS v češtině • Kurz Požadavky normy IFS Food • Kurz Správná auditní praxe z pohledu IFS • Kurz HACCP z pohledu IFS • Kurz Požadavky IFS Logistics • Kurz Požadavky IFS Broker Další kurzy QUALIFOOD a kurzy IFS Academy hledejte na www.qualifood.cz QUALIFOOD s.r.o. nám. Míru 111/17, 787 01 Šumperk 12