Kvalita potravin 1/2013 - Page 11

ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 KVALITA POTRAVIN bek. K původním KO požadavkům na požadavky týkající se odpovědnosti vedení, systému kvality/bezpečnosti produktu a nápravných opatření byly doplněny další 3 K.O. požadavky týkající se monitoringu v kritických bodech (CCP), interních auditů a řízení neshodných produktů. Ty by ale neměly činit společnostem certifikovaným podle verze 1 velký problém. lotu. V dalším textu budou popsány nové nebo výrazněji změněné požadavky nové verze normy. Pro snadnější použití jsou řazeny podle čísel požadavků normy IFS Logistics verze 2. 2.3.8 Nově jako K.O. požadavek označen požadavek na monitorování v CCP na základě jasně stanovených kritických mezí a zaznamenávání případů ztráty kontroly nad CCP. Podobný požadavek však byl i ve staré verzi normy. 1.1.1 Požadavek na politiku kvality je sjednocen s normou IFS Food a zahrnuje oblasti, jako bezpečnost potravin, zaměření na zákazníka, odpovědnost k pracovníkům, životnímu prostředí a udržitelnosti. 1.1.2 Politika a cíle společnosti musí být komunikována všem pracovníkům, musí být efektivně zavedeny. 1.1.3 Musí být určena odpovědnost za externí komunikaci pro případ krizí, s dozorovými orgány, s médii apod. 1.1.4 Oddělení nebo osoba odpovědná za kvalitu a bezpečnost produktu musí mít přímý přístup k vrcholovému vedení (člen vedení nebo přímá podřízenost). 1.3.2 Musí být vytvořen, zaveden a udržován postup pro případ krizí. 1.3.5-6 V rámci přezkoumání vedením musí být posuzován stav infrastruktury (budovy a jejich okolí, zařízení, přepravní prostředky) a prostředí (zařízení pro pracovníky, bezpečnost práce, hygienické podmínky), na základě výsledků musí být s přihlédnutím k rizikům plánovány potřebné investice. 2.1.2 Upřesněno, že HACCP (popř. podobný systém pro nepotravinářské zboží) systém musí zahrnovat všechny skupiny produktů a všechny procesní kroky od příjmu po dodání. 2.1.3 Upřesněno, že HACCP (popř. podobný systém pro nepotravinářské zboží) systém musí rozlišovat mezi balenými a nebalenými produkty a produkty s /bez požadavků na tep- 2.2.1 Upřesněno, že tým provádějící analýzu nebezpečí má být multidisciplinární a má mít znalosti + podporu vedení společnosti. 2.3.3 Požadován aktuální diagram jako podklad pro provedení analýzy nebezpečí a jeho aktualizace při každé změně. 2.4.1 Upřesněny požadavky na řízení dokumentů – umístění na jednom místě, zaznamenávání důvodů změn dokumentů. 2.5.3 Odstraněn požadavek na minimální délku archivace záznamů 2 roky, nyní podle požadavků legislativy nebo výsledků analýzy nebezpečí s minimem 1 rok. Nutné je tedy zvážit trvanlivost produktů (pokud je dána), požadavky legislativy a případné požadavky zákazníků. 3.1.2 Norma požaduje dokumentovaný plán školení pro vlastní i externí nebo dočasné pracovníky. 3.2.2 Požadavky na zavedení postupů pro osobní hygienu doplněny o potřebu monitorování a zaznamenávání výsledků monitoringu dodržování těchto požadavků. 3.2.4 Nový požadavek na praní pracovních oděvů podle výsledků analýzy nebezpečí a posouzení souvisejících rizik (v prádelně, vlastní praní nebo si perou pracovníci doma). Pokud se nejedná o manipulaci s otevřenými produkty (např. ryby), je poměrně běžné a akceptováno praní pracovníky doma. 3.3.1 Společnost musí pracovníkům poskytnout vhodná zařízení (šatna, denní místnost, toalety) odpovídající velikosti a s vhodným vybavením, tato zařízení musí být udržována v čistotě. 3.3.2 Na základě výsledku analýzy nebezpečí a posouzení souvisejících rizik musí být rozhodnuto o potřebě instalací zařízení pro umývání rukou (např. manipulace s rychle se kazícími potravinami. 3.3.3 Požadavek souvisí s předcházejícím, umývadla musí být vybavena teplou vodou, tekutým mýdlem a vhodným způsobem sušení rukou (např. papírové utěrky). 3.3.4 Požadavek opět souvisí s bodem 3.3.2 a faktem, že norma umožňuje aplikaci pro produkty rychle se kazící (např. maso), v tomto případě musí být umývadla navíc vybavena bezkontaktními kohoutky, dezinfekcí rukou, bezkontaktním odpadkovým košem a nápisy upozorňujícími na nutnost umývání rukou. 4.1.1.3 Nový požadavek, v případě nemožnosti dodržet požadované parametry služby (např. čas dodání), musí být zákazník promptně informován. Možné řešení je zahrnutí požadavku např. telefonického kontaktu zákazníka pro tyto případy, kdy je se zákazníkem smluvně (třeba i v objednávce) dohodnut konkrétní požadavek na plnění. 4.1.3.1 Požadavek na zabránění kontaminace produktu je upřesněn, nyní zahrnuje i výfukové plyny automobilů. 4.1.3.4 Nový požadavek týkající se potřeby zajistit bezpečnost produktu a chránit životní prostředí (např. dostatečně odolné balení elektroniky a farmaceutických výrobků) – požadavek se tedy týká zejména nepotravinářského sortimentu. Nutné je plnit zejména požadavky specifikované zákazníkem. 4.1.3.5 Nový požadavek, povinnost kontrolovat stav palet při dodávkách. 4.1.4.1 Nový požadavek, v případě přepravy nebo skladování nebezpečných produktů (např. chemikálie, hořlaviny) a zavést odpovídající postupy zahrnující označení takových produktů, kvalifikaci personálu, postupy zachá 镻