KOHSANTEPHEAP MEDIA Kohsantepheapdaily 2017/08/17

ជនជា តិចិន ២៣១នា ក់ជួលខុន ដូ កម្ព ស់១១ជា ន់ធ្វ ើ ជាទីតា ំង លា ក់ខ្ល ួន ចាប់ជំរិតតា មអុីនធើរណត KOH SANTEPHEAP DAILY ទីចាត់ការេលខ ៈ 165E0 វិថី 169 ខាងេកើតបូរីកីឡា ការិយាល័យ ផសោយ ពាណិជ្ជកម្ម ៈ ( 023 ) 98 71 18 ការិយាល័យនិពន្ធ ៈ (023 ) 98 71 19 , Fax : 9 8 71 17 & 22 01 55 ឆាំទី 50 េលខ 9171 េចញផសោយ ៃថ្ង ្រពហសបតិ៍ ទី 17 ែខ សី ហា ឆាំ 2017 តៃម្ល ១.០០០ េរៀល យប់យន់សុបិនច ើន ខុនដូកម្ព ស់ 11ជា ន់ត ូវពួកគជួលផា ច់ទា ំងអស បង្ក បក ុមចា ប់ជំរិតជនជា តិចិន 231នា ក ចង់ធ្វ ើចបោ ប់កំណត់អា ណត្ត ិ និងកា រពា រនា យករដ្ឋ មន្ត ីផុតអា ណត្ត ិ ចា ំឈ្ន ះ វិធា នកា រ ... អា ជា ធរនិងសមត្ថ កិច្ច ចាត់កា រកុងសីុប តសិន រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ មន្ត ីជា ន់ខ្ព ស់ គណ បកស ប ជា ជន កម្ព ុ ជា បា ន អះអា ង ថា ប សិន បើ ចង ឱយ មា នចបោ ប់ កំណត់ អា ណត្ត ិ នាយក រដ្ឋ មន្ត ី គួរ ភា គី ពា ក់ព័ន្ធ បង្ក ើត គណបកស ន ត បា យ ដើម ប ទំព័រ 3 ចា ប់ពីថ្ង 17-20សីហា នឹងមា ន ភ្ល ៀងធា ក់ខា ំង ខណៈសមា ធទា ប បង្ក ើនឥទ្ធ ិពលមកលើកម្ព ុជា រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ ក សួង ធនធា នទឹក និង ឧតុនិយម កា លពីថ្ង ១៦ ខសីហា បា ន ចញ សច ក្ត ី ជូនដំណឹង ស្ត ីពី សា នភា ព អា កា សធា តុ ដល ត ទំព័រ 2 បំពា ក់កា មរា៉សុវត្ថ ិ ភាព ជា ង1ពា ន់ទីតា ំង ភ្ន ំពញ ពលសមត្ថ កិច្ច ឆ្ម ក់ ចូល ឃើ ញ ទិ ដ្ឋ ភា ពបបនះ (រូ ប ថត ម៉ ង ធា ) រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ កា ល ពី វលា ង នា យកដា ន ប ឆាំង ភរវកម្ម និង ឧក ិដ្ឋ កម ៣ រសៀល ថ្ង ទី ១៦ សីហា មសិលមិញនះ ត ទំព័រ 4 ក យប ពន្ធ សា ប់ឪពុកស្វ ងរកអង្គ ការជួយចិញ្ច ឹមកូន តា មដា នចរា ចរណ៍និងបទល្ម ើស រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ អា ជា ធរ រា ជធា នី ភ្ន ំពញ បា ន ះ ប ជុំ ជា មួយ មន្ត ីពាក់ ព ័ន្ធ ដើមបី ព ន្ល ឿ ន ផន កា រ រៀបចំ ប ព័ ន្ធ កាមរា៉ សុវត្ថ ិ ភាព ឱយ រួចរា ល់ ក្ន ុង ត ហា ងប ំយ ចំណុះ ធភូមិភា គទី 1 និង ខត្ត ស្ទ ឹងត ង ៖ សម្ត ច ត ះទីតា ំងទ័ពជើងទឹក ហ៊ុន សន នា យក រដ្ឋ មន្ត ី ន កម្ព ុ ជា កា លពី ព ឹក ថ្ង ទ ១៦ សីហា បា ន ធ្វ ើ ដំណើរ តា ម ឧទ្ធ មា គចក ពី រាជធា នី ភ្ន ំពញ ះ ។ ប៉ុន្ត ទន្ទ ឹម គា នះ ះ កាន់ ខត្ត ស្ទ ឹងត ង ដើមប រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ អា ជា ធរ និងសមត្ថ កិច តា ម ខណ នានា ក្ន ុង រាជ ធា នី ភ្ន ំពញ បា ន អនុវ ត វិធា នកា រ សុីប ទា ំង មា នចបោ ប់ និង អត់ចបោ ប់ និង បា ន ដក ចា ប់នា ងចូលព ប៉ងរ ភ ព ឹកឡើងកា យជា អ្ន ក ស ខត្ត កំពង់ស្ព ឺ ៖ យុវជន មា ក់ ត ូវ បា ន នគរបា ល ស ុក គងពិសី ឃា ត់ខ្ល ួន បនា ប់ពី នា រី បុរសជា ឪពុក នា ំកូន ស្វ ងរកទីជម កថ្ម ីម ុន ពលសា ប់ (រូបថត សា រុន ) ពុំ មា ន ឯកសា រ ហើយ សមត្ថ កិច្ច បាន ដា ក់ កា រ មា ក់ប្ត ឹងថា បា ន ចា ប់ អូស ដ នា ង ចូល ក្ន ុង ព ប ុង ទ - ការិ . ព័ត៌មាន ៈ 023 987 119 - ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម ៈ 023 987 118, 012 866 969 ទំព័រ យ ចុះ ត ួតពិនិតយ តា ម ទី តា ំង កុង ហូតម៉ូតូ ជា ច ើនគ ឿង ដល អ្ន ក ទទួល ប សួរសុខទុក្ខ កងទ័ព ត 5 ឃើញនា ងរា ល់ថ្ង លួចស ឡាញ ពន្ល ឺភ្ន ំមា សដលត ូ វបា នសមត្ថ កិច្ច រឹបអូសម៉ូត ូបា នរា ប់សិបគ ឿ (រូ ប ថត ម៉ ង ធា ) ប មុខរា ជរដា ភិបា លបង្ក ើតកងវរសនា តូចថ្ម ើរជើងលខ128 ទំព័រ 2 ត ទំព័រ - ទូរសារ ៈ 4 023 220 155 ត ទំព័រ 5 ខត្ត បនា យមា នជ័យ ៖ បុរស មា ក់ ក យ ចូល វត្ត បា លិ ល យយ ភូមិ កបោ លសា ន ២ សងា្ក ត ចុះ ពី រថ យន្ត បា ន នា ំ កូនប ុស ស ី តូច ៗ២ នា ក់ ដ ី រ E-mail : news@kspg.co, ads@kspg.co - Website : www.kspg.co ត ទំព័រ 4 - មានទទួលផសោយពាណិជ្ជកម្មេលើ Website