KOHSANTEPHEAP MEDIA Kohsantepheapdaily 2017/08/12-13

សម្ត ចនា យករដ្ឋ មន្ត ីសូមកុំឱយមា នកា រភា ក់ផ្អ ើលបើឃើញចល័តកងទ័ពគ កា ន់ខ ត្ត ស្ទ ឹង ត ង KOH SANTEPHEAP DAILY ទីចាត់ការេលខ ៈ 165E0 វិថី 169 ខាងេកើតបូរីកីឡា ការិយាល័យ ផសោយ ពាណិជ្ជកម្ម ៈ ( 023 ) 98 71 18 ការិយាល័យនិពន្ធ ៈ (023 ) 98 71 19 , Fax : 9 8 71 17 & 22 01 55 ឆាំទី 50 េលខ 9167 េចញផសោយ ៃថ្ង េសៅរ៍ - អាទិត យ ទី 12-13 ែខ សីហា ឆាំ 2017 តៃម្ល ១.០០០ េរៀល ព មា នប ើ សម្ត ចត ទុកឱសា នវា ទ6ថ្ង ឱយកងទ័ពឡា វចញពីដីកម្ព ុជា រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ ប មុខ រា ជរដា ភិបា ល កម្ព ុជា សម្ត ច ត ភា ព អត់ធ្ម ត់ ច ធា ហ៊ុន សន បា ន ថ្ល ង ថា ះ វត្ត មាន កងទ័ព ឡា វ ល យុទ្ធ នា កា ររុះរីសំណង់ក្ន ុងឧទយោ នអង្គ រ ជាង520ទីតា ំង ទឹកដី ខ្ម របា ន ដល់ទី បញ្ច ប់ ហើយ ។ សម្ត ច បា ន ប កា ស ទុក ពល ៦ ថ្ង ទៀត ដល ជា ឱសា នវា ទ ឱយ កងទ័ព ឡា វ ដល កំពុង ឈា នពា ន ទឹក ដី កម្ព ុ ជា ត កងទ័ ពកម្ព ុជា ទំព័រ 2 ឆះឃា ំងស្ត ុកប ងឥន្ធ នៈ តំបន់ប ឈមមុ ខ ដា ក់គា ជាមួ យឡា វ (រូ ប ថត សា លី ) ផ្អ ើលពញក ុងបា ត់ដំបង គណបកសសង្គ ះជា តិប កាសមិនទទួលខុសត ូវ អ្ន កគ ប់គ ងពុលឧស្ម ័នសន្ល ប ចំ ះបុគ្គ លណា ដលទា ក់ទងនឹងទណ ិត ខត្ត បា ត់ដំបង ៖ អគ្គ ិភ័យ ដល គា ន រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ គណបកស សង្គ ះ ជា ត ចញ សចក្ត ី ថ្ល ងកា រណ៍ មិន ទទួលសា្គ ល់ ច សកម្ម ភា ព ផសង ជា មួយទណ ិត ។ រសៀល ថ្ង ទី ១០ ខសីហា ឆា ំ ២០១៧ បា ន ះ កា រ ផសព្វ ផសោ យ ឬ សកម្ម ភាព របស់ បុគ្គ ល ណា ដល ធ ត ទំព័រ មូលហតុ ចបោ ស់លា ស់មួយ បា ន ឆះ ឃា ំង ស្ដ ុក ប ងឥន្ធ ន : បង្ក ឱយមា នកា រភា ក់ផ្អ ើល កាលពីវលា ត 3 ស្ត ីបកថា ំសមា ប់ឪពុកចា ប់ដា ក់ច វាក់ដជើង ទំព័រ 4 ជនសងស័យហកចម ឹងដក បន្ទ ប់ឃុំខ្ល ួន ស្ន ងកា រដា ន រត់បា ត់ 2 ថ្ង ចា ប់បា នវិញ ខត្ត បនា យ មា នជ័យ ៖ ជនសងស័យ មា ក ដល បង្ក គ ះថា ក់ ចរា ចរណ៍ បុក ជន រង គ ះ សា ប់ ហើយ ត ូវ បា ន ចា ប់ ឃុំខ្ល ួន ត ទំព័រ ះ បា ន ហក 4 ដា ក់ពា កយប្ត ឹងប៉ូលិស បា ត់ម៉ូតូតា មរកមិនឃើញ ស ប់តឃើញ រា ជ ធា នីភ្ន ំពញ ៖ ពិតជា ទ ពយ ព ង ទ ពយ ស ្ត ីដ លកា ប់ឪពុក សា ប់ថ្ង មុន ចា ប់ដា ក់ច វាក់វិញ (រូបថត ប៊ុនធឿន ) ខត្ត សា យ រៀង ៖ ស្ត ី សរស ប សា ទ ១៨កា ំបិត បណា្ដ លឱយសា ប់ យា៉ង អា ដល បា ន កា ប់ ចិញ ្ច ាំ ឪពុក អា យុ ៧៣ ឆា ំ ចំនួន - ការិ . ព័ត៌មាន ៈ ត ទំព័រ ប៉ុស្ត ិ៍ប៉ូលិស ច សំណា ងមនហើយ ខណៈ ដល បា ត់ ម៉ូត យ រលួច ប ឹង ដើរ រក វក់វី អស់សងឃឹម ក៏ បា ន ចូល 5 023 987 119 - ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម ៈ 023 987 118, 012 866 969 ត ទំព័រ - ទូរសារ ៈ គ ឿងចក កំ ព ុង វា យបំផា ញសំណង់ដ លបា នសា ងសង់ ក្ន ុង រមណី យដា នអង្គ រ (រូ ប ថត រស្ម ី ) ខត្ត សៀម រា ប ៖ ព ឹក ថ្ង ទី ១១ សីហា គណៈកម្ម កា រ ចម ុះ បា ន ចា ប់ផ្ត ើម ប ើធម ធ្វ ើកា រ រុះរី សំណង ក្ន ុង ឧទយោ ន អង្គ រ យ ចា ត់ ទុក ថា ជា សំណង់ ខុសចបោ ប់ ដល ទើប នឹង សា ងសង់ ក្ន ុងអំឡុងពលន យុទ្ធ នាកា រ សនា ត ះ ត ជ ើសរីស ក ុមប ឹកសោ ឃុំ - ទំព័រ 5 សា យបា៉កតំបន់ទសចរណ៍ផ្ល ូវភទពីអតីតកា ល កា យជា សហគមន៍អា ជីវករ និងទីតា ំងអង្គ ការនា នា រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ សា យបា៉ក ដល ធា ប់ លប ះ ថា ជា តំបន់ ទសចរណ៍ ផ្ល ូវភទក្ន ុង កំឡុង ទស វតសរ៍ ឆា ំ១៩៩០ សម ប់ ជនបរទស ហើយ ជា សមបុក ផ្ទ ះបន មុខមា ត់១៨០អងសោ ។ បច្ច ុ បបន្ន តំ បន់ ដល មា ន ត ទំព័រ ះ ពល នះ បា ន ប 5 4 023 220 155 E-mail : news@kspg.co, ads@kspg.co - Website : www.kspg.co - មានទទួលផសោយពាណិជ្ជកម្មេលើ Website