KOHSANTEPHEAP MEDIA Kohsantepheapdaily 2017/07/03

សា នទូតកម្ព ុជា ប ចាំប ទសថឱយពលករស្ង ៀមសា ត់ និង ប ុង ប យ័ត្ន ច ះក ុមហ៊ុន ឯកជន KOH SANTEPHEAP DAILY ទីចាត់ការេលខ ៈ 165E0 វិថី 169 ខាងេកើតបូរី កីឡា ការិយាល័យ ផសោយ ពាណិជ្ជកម្ម ៈ ( 023 ) 98 71 18 ការិយាល័យនិពន្ធ ៈ (023 ) 98 71 19 , Fax : 9 8 71 17 & 22 01 55 ឆាំទី 50 េលខ 9132 េចញផសោយ ៃថ្ង ចន្ទ ទី 03 ែខ កក្ក ដា ឆាំ 2017 តៃម្ល ១.០០០ េរៀល ច ន កា រ លមតិអវិជ្ជ មាន ះលងបុគ្គ លិកទា ំង 5រូបជា រឿងផ្ល ូវចបោ ប់ មិនមនរឿងន បដិសធជុំវិញព័ត៌មា នចា ប់ធ្វ ើ បាបសងឃនិងតា អា ចា រយ សា នទូតកម្ព ុជា សុំឱយពលករខ្ម រស្ង ៀមសា ត ថផា កកា រអនុវត្ត ប ឆាំងជនអ ប វសន៍ខុសចបោ ប បា យ រា ជធា នី ភ្ន ំ ពញ ៖ មន្ត ីជា ន់ខ្ព ស់ គណបកស ប ជា ជន កម្ព ុ ជា ថ្ល ង ថា កា រ ះ លង មន្ត ី អង កា រ សិទ្ធ ិម នុ ស ស អា ដ ហុ ក ៤រូប និង អគ្គ លខា ធិកា រ រង គណៈកមា ធិកា រ ជា តិ រៀបចំ កា រ (គ.ជ. ប)១រូប ឲយ « មិនមន ជា រឿង ន ក ឃុំជា ប បា យ» យ ះ ត ះអា សន ះ ទ ។ កា រ ថ្ល ង បប នះ គឺប នា ប់ ពី មន្ត ីជា ន់ខ្ព ស គណបកសសង្គ ះ ជា ត ត ទំព័រ ក អ ង ឆ អា៊ង 2 ជនចំណា កស ុក ត ូវបា នសមត្ថ កិច្ច ថ ចាប់ប មូលត ួត ពិ និត យ (រូបថត សា រុន ) រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ សា ន ឯកអគ្គ រា ជទូត ក ឹតយ ស្ត ី អំពី កា រ គ ប់គ ង កា រ ធ្វ ើ ការ ងារ របស កម្ព ុជា ប ចា ព ះ រាជា ណា ចក ថ បាន ប ក់ ពលករ បរទសឆា ំ ២០១៧គឺ « ក្ន ុង ថា រា ជរដា ភិ បា ល ថ បា ន កសម ួល ព ះ រាជ ឱ ! ក មា ស់ អើយ ... ហា ង មា៉សសោ ... ត ទំព័រ លបំណង 4 ធ្វ ប ណ យ7ថ្ង សពមា យពយុះកា ច់ផ្ទ ះបា ក់របួស 6នា ក ស -ជប់ ខយល់ ... មា ន ពា សពញ ក្ន ុង រា ជធា នីភ្ន ំពញ... និង តា ម បណា្ដ ទីប ជុំ ជន នា នា ... ។ ះ ជា សវា កម្ម តាម តម ូវ ការ របស ត សងឃអង្គ នះកំពុងបង្ក ើតនូវរូបភា ពចម្ល កជា មួយ តា អា ចា រយ (រូបថត រស្ម ី ) ខត្ត សៀម រា ប ៖ ក ស្ន ង កា រប៉ូលិស ហ៊ូ វា៉ន់នី បា ន ច ន ល ជុំ វិញ ព័ត៌មា នដល ផសោ យ តា ម វិទយុ និងតា ម បណា្ដ ញសង្គ ម ហ្វ សប៊ ក ថា ភិក ស ងឃ និង តា អា ចា រយខ្ម រកម្ព ុ ជាក ម ដល លបីថា បា ន បា ត ខ្ល ួន ជា ង១០ថ្ង កំពុងត ទ មក លើសមត្ថ កិច្ច ចាប ត ទំព័រ 5 បង្ក បក ុមសង្គ មងងឹតជនជា តិចិន 36នា ក សម្ត ចក ឡា មប ទំព័រ 3 ឱយបិទច ករបៀងព ំដន ទា ំង 43កន្ល ងទប់សា្ក ត់ចំណា កស ុក និងទំនិញគចពន ខត្ត បនា យមា នជ័យ ៖ អភិបា លខត ក សួន បវរ មា ន ប សាសន៍ ថា ស ម្ត ច ក ឡា ម ស ខ ង ឧប នា យក រដ្ឋ មន្ត ី រដ្ឋ មន្ត ីក សួង មហា ផ្ទ បាន ដាក់ វិធា នកា រ ឱយ បិទ ច ករបៀង ខុស ចបោ ប់ ទា ំង ៤៣ កន្ល ង ដើមបី ទប់ សា្ក ត់ ពលករ ចំណា ក ត ទំព័រ 3 ផ្ទ ះនះត ូវខយល់ក ន ក់បំបា ក់ស សរធា ក់ដល់ដី (រូប ថត សុខហា៊ ន ) ខត្ត កំពង់ ឆា ំង ៖ មនុសស ក្ម ង ចា ស់ ចំនួន ៦ នា ក់បា ន រង របួសធ្ង ន់ និង ស ល ក្ន ុង ហតុ កា រណ ខយល់ កន ក់បណា្ដ ល ឱយ ផ្ទ ះ មួយ ខ្ន ង ទំហំ ៧ ម៉ត គុណ នឹង ៩ ម៉ត បា ក់ សសរ ធា ក់ ដល់ ដី ។ គ ះ ត ទំព័រ 5 ក ុមអ្ន កភូមិភា ក់ផ្អ ើល សា នតប្ត ីវា យប ពន កា រពិតប ពន្ធ វាយប រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ គួរចម្ល កដរក្ន ុងដំណើរ ក ុមជនជា តិចិន ដលផ្ទ ុះជ ះ រឿង ស្ត ជា ប ពន ខត្ត ព ះសីហនុ (រូបថត គឹមហ) ផឹកស ពក បា ន រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ កមា ំង សមត្ថ កិច្ច ចម ុះ និង ឃា ត់ខ្ល ួ ន ជនជា ត ិ ចិន ប ុស ស ី ចំនួន ៣៦ នា ក ១ ក ុម ដល សម បសម ួល នីតិវិធ ត ទំព័រ តា ម អូសដដល់ វង់ ផឹកស ពល មក ដល់ ផ្ទ ះ ទប់ កំហឹង មិន បា ន ក៏ យក កា ំបិត យ មន្ត ី សា ដល សងស័យ ថា ពួក គ ជា ក ុម ចា ប់ជំរិត តា ម លា ដំបូង រា ជធា នី ភ្ន ំពញ បា ន ធ្វ ើ ការ ត ួត ពិ និតយ យសា រ ខឹង ប្ត ី ចូល ចិត ត 4 ទំព័រ សងស័យចា ប់រំ កា ច់បំបា ក់ករួច 5 ភមិនបា ន ះចូលស ះ អា ចជា ទង្វ ើរបស់អ្ន កសា្គ ល់គា ខត្ត កំពត ៖ សពស្ត ី មា ក់ ត ូវ បា ន គ ប ទះ ឃើញ ក្ន ុង ស ះ ទឹកវត្ត ដី ក ហម ឃុំ បឹង និមល ស ុក ឈូក និង បង្ក ការ ភា ក់ផ្អ ើល ឡើង កា លពី ព ឹក ថ្ង ទី ១ ខកក្ក ដា ហើយ គ សងស័យ ត - ការិ . ព័ត៌មាន ៈ 023 987 119 - ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម ៈ 023 987 118, 012 866 969 - ទូរសារ ៈ 023 220 155 E-mail : news@kspg.co, ads@kspg.co - Website : www.kspg.co ទំព័រ 4 - មានទទួលផសោយពាណិជ្ជកម្មេលើ Website