KOHSANTEPHEAP MEDIA kohsantepheapdaily 2017/06/06

សំណុំរ ឿងថចា ប់ពលករខ្ម រ និង កា រលើកគា រា រា ំង រថយន្ត ថដឹកដំឡូង ២៦គ ឿង ត អា ន ទំព័រ៨ KOH SANTEPHEAP DAILY ទីចាត់ការេលខ ៈ 165E0 វិថី 169 ខាងេកើតបូរីកីឡា ការិយាល័យ ផសោយ ពាណិជ្ជកម្ម ៈ ( 023 ) 98 71 18 ការិយាល័យនិពន្ធ ៈ (023 ) 98 71 19 , Fax : 9 8 71 17 & 22 01 55 ឆាំទី 50 េលខ 9109 េចញផសោយ ៃថ្ង អងា្គរ ទី 06 ែខ មិថុនា ឆាំ 2017 តៃម្ល ១.០០០ េរៀល សម្ល ឹងត ើយ 2018 ប មុខបកសទា ំង 2ថ្ល ងសា រក យកា រ ចប ះ ះ ត ផឹក ស វឹង រៀង ខ្ល ួន វ៉ ប៉ូលិស មា ក់ សន្ល ប ត បានបញ្ច ប រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ សម្ត ច អគ្គ មហា សនា បតី ត ហ៊ុន សន នា យក រដ្ឋ មន្ត ីន ព ះ រា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា បាន លើក ឡើង ក្ន ុង បណា្ដ ញ ទំនា ក់ទំន ង សង្គ មហ្វ សបុ៊ករបស់ សម្ត ច ថា ក្ន ុង នា ម ខ្ញ ុំ ជា នា យក រដ្ឋ មន្ត ី ន រាជ រដា ភិ បាល កម្ព ុជា ខ្ញ ុំ សូម អរ គុណ ដល់ បង ប្អ ូន ប ជា ពល រដ្ឋ ខ្ម រ ទូ ទា ំង ប ទស និង គ ប់ គណបកស ន បា យ ទា ំងអស់ ព ម ទាំង គណ ៈកមា ធិ ការ ជា ត រៀប ចំកា រ ះ ដំណើរ កា រ ះ ត ដល បា ន ចូលរួម ក្ន ុង ត ជ ើ សរីស ក ុម ប ឹកសោ ឃុំ - សងា្ក ត់ អា ណត្ត ិ ទី ៤ ចា ប់ តា ំង ពី ថ្ង ផ្ត ើម យុទ្ធ នា ការ ត ទំព័រ ក កឹម សុខា និង សម្ត ចត 2 (រូបថត ឯកសា រ) សងា្ក ត់ឡា បា នសៀក គណបកសអំណា ចខ្ម រប កាសបង្ក ើតក ុមតា មដា ន កា រអនុវត្ត កិច្ច សនយោ របស់គណបកសដលជា ប់ ត តា មដា នលទ្ធ ផល ះ ត រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ បនា ប់ ពី ឃើញ លទ្ធ ផល ក ផ្ល ូវកា រ ថា មា ន ត ពីរ គណបកស ដល ទទួល បា ន តំណង មឃុំ និង សំឡង គា ំទ សងា្ក ត់ ច ើន លើសលុបក្ន ុង កា រ ក សួន សរីរ ដា ប ធាន ះ ត ក្ន ុង នា ម គណបកស មិន បា ន ទទួល ត ទំព័រ ះ ខត្ត រតនគិរី ៖ សងា្ក ត់ ឡា បា ន សៀក កញា ណ ត សុី បា ន ទទួលមរណភា ព 4 អតីតកីឡា ករប ដាល់កមសត់ប ពន្ធ ប្ត ឹងលងលះ ទិដ្ឋ ភា ពជ ក្អ ួតឈា មនា ំដល់ពទយសា ប ក្ន ុង ថ យប ះ យ ត ត ថ្ង ទី ៤ មិថុនា វលា គា ពា ធ ។ ទំព័រ ង ៧ 4 យសា រស វឹង ស វាយមន្ត ីប៉ូលិសមា ក់សន្ល ប់ (រូ ប ថត ឈឿន ) គណបកសដលមិនទទួលកា រគា ំទ ពីកា រ ះ ត ប កា សទទួលសា្គ ល់លទ្ធ ផល តដលប កាស យ គ.ជ.ប រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ គណបកស ន បា យ ដល មិន បា ន ជា ប ត សម ប់ កា រ ជ ើសរ ីស ក ុមប ឹកសោ ឃុំ - សងា្ក ត់ អាណត្ត ិ ទី ៤ បា ន ប កាស ទទួលយក លទ្ធ ផល ន ការ ក ពជ ស ស់ ប ធា ន គណបកស យុវជន ត ទំព័រ ះ ះ ត ត ។ រា ជធា នី ភ្ន ំពញ ៖ ពី សម្ត ច ត ះ បី មា ន សំណូមពរ ហា ម ផឹក ស ថ ះ ត ក យ... ហា ម មិន សា ប់ ទសម ប់អ្ន ក លក់ ស និង អ្ន ក ផឹក ។ លា ច ថ្ង ទី ៤ មិថុនា ក យ ចប់ កា រ ត បុរស មួយ ក ុម បា ន ជុំគា 2 ត ទំព័រ ះ វបប ធម៌ ឡប់ ? ! ហា ង លក 4 វា ចង់ កា យ ជា វបប ធម៌ គួរ ឱយ ឈ អតីត កី ឡា ករប ដាល់ និង ប ពន្ធ ពលមកប៉ ុស ្ត ិ៍ប៉ូលិស (រូបថត សុីថា ) រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ អតីត កីឡា ករ ប ដាល់ ហើយ អ្វ ី ដល គួរ ឲយ ចា ប់អា រម្ម ណ ថ ប៊ុ ន ហា ន បនា ប់ ពីរ ងរ បួស ប កួត លង កើត ប ពន្ធ បាន ឈា ន ដល់ ផ្ល ូវបំបកមួយ លើ សង្វ ៀន បា ន ចា ប់ អា ជីព ជា អ្ន កលក់ ទឹកត ត ទំព័រ ះ គា ត់និង យ បា ន 4 ចា ប់ ណា ស ហើយ ... រឿង ដឹក ជញ្ជ ូន ឈ យ ខុស ចបោ ប់ ទា ំង ឡា យ ... តំបន ់ ភូមិ ភា គ ឦសា ន ន ប ទស ដល សមបូរ ត ទំព័រ ក អិុត សដា បនសល់ទុកនូវកា រអា រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ យព 2 ះអា ល័យ មរណ ភា ព របស ់ ពិធី ករ ទូរទសសន សដា ក អិុត យ ជំងឺមហា រីក ថ្ល ើម ធ្ង ន់ ហើយ កើត ជំងឺ ទា ច ទឹកនិង ទឹក ម ផ្អ ម ពិតជា ធ្វ ើ ឱយ សា ធា រ ណ ជន ទ មា ន កា រ ភា ក់ ផ្អ ើលនិង ចា ប អា រម្ម ណ៍ ខណៈ ព័ត៌ មា ន ពី កា រ ចូល មន្ទ ីរពទយ សង្គ ះ បនា ន់ មិន បា ន ប៉ុនា ន ថ្ង ផង ធ្វ ើ មរណកា ល គ ប់ គា អា រូប - ការិ . ព័ត៌មាន ៈ 023 987 119 - ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម ៈ 023 987 118, 012 866 969 - ទូរសារ ៈ 023 220 155 ក ក ធ្វ ើ ឱយ ះអា ល័យ ក ។ ពិសស ត ទំព័រ 5 កូន ស ីទា ំង ២នា ក់រ បស់ សព ក អិ ុត សដា (រូ ប ថត សហកា រី ) E-mail : news@kspg.co, ads@kspg.co - Website : www.kspg.co - មានទទួលផសោយពាណិជ្ជកម្មេលើ Website