KOHSANTEPHEAP MEDIA kohsantepheapdaily 2017/05/20-21

គណបកសន បា យឈរ ះជា បក្ខ ជនក ុមប ឹកសោ ឃុំ - សងា្ក ត់ ចាប់ ផ្ត ើមយុ ទ្ធ នា ការ សនា KOH SANTEPHEAP DAILY ទីចាត់ការេលខ ៈ 165E0 វិថី 169 ខាងេកើតបូរីកីឡា ការិយាល័យ ផសោយ ពាណិជ្ជកម្ម ៈ ( 023 ) 98 71 18 ការិយាល័យនិពន្ធ ៈ (023 ) 98 71 19 , Fax : 9 8 71 17 & 22 01 55 ឆាំទី 50 េលខ 9095 េចញផសោយ ៃថ្ង េសៅរ៍ - អាទិតយ ទី 20-21 ែខ ឧសភា ឆាំ 2017 តៃម្ល ១.០០០ េរៀល សនា ះ ត ក ឯកប ៊ីជស្ត ុនធា ក់ពីលើអគា រកម្ព ស់ 12ជា ន កំពុងស្ថ ិតក្ន ុងកា រសង្គ ះ មន្ទ ីរពទយកា ល់ម៉ត គ.ជ.ប ចញសចក្ត ីណនា ំសម ប់កា រហកបួន និងកា រចកខិត្ត ប័ណ្ណ ចា ប់ឧកញា៉មា ស់សណា្ឋ គា រម ងគ ឿងញៀនជា ង52គ.ក រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ គណៈកមា ធិកា រ ជា ត រៀប ចំ កា រ ះ ត បា នអ ឈរ ះ ត ជ ើស រីស ក ុម ប ឹក សោ គណបកស ន ះ ត ញ តំណា ង បា យ ដល បា ន ចុះ បញ្ជ ី បក្ខ ជន ទំព័រ 2 តុលា កា រចញដីកា ឃុំខ្ល ួន តំណា ងរណសិរសរ ះជា ត មកពីប ទសដា ណឺមា៉ក រា ជធា នី ភ្ន ំពញ ៖ ក ម សើ ុ ប សួរ សា លា ដំបូង រា ជធា នី ភ្ន ំពញ កា លពី ព ឹក ថ្ង ទី ១៩ ក ខឧសភា បា ន សម ច ចញ ដីកា ឃុំខ្ល ួន តំណា ង ត ទំព័រ 5 សា្គ ល់គា តា មហ្វ សប៊ុក សុំនា ងធ្វ ើសងសោ រអូនបង ឆ កម៉ូតូត ូវជា ប ឯកដលធា ក់ពីលើអ គា រ CA&SA របួសធ្ង ន់ (រូបថត ប៊ុនរី ) រា ជធា នី ភ្ន ំពញ ៖ រហូត ដល់ លា ច ថ្ង សុក អគា រ សណា្ឋ គា រ CA&SA កម្ព ស់ ១២ ជា ន ទី១៩ ឧសភា ក ឯក ប ៊ី ជ ស្ដ ុ ន ដល ធា ក់ ពីលើ ត ទំព័រ ះ 5 ចង្ក ូតសា ំពា ក់ផា កលខព ឹទ្ធ ស ភារត់រកមា ស់ដើម ះ ខត្ត កណា្ដ ល ៖ នគរបា ល បា ន ចា ប់ ខ្ល ូ ន បុរស មា ក់ កា លពី ថ្ង ទី ១៨ ខឧ សភា បនា ប ពីបា ន ឆ ឧកញា៉ សុី ឡា ឡយ ត ូវបា នចា ប់ខ្ល ួន ក យពលបង្ក បបានគ ឿងញៀនសន្ធ ឹក សនា ប់ (រូ ប ថត ផង់ វិន ) ខត្ដ រតនគិរី ៖ ប តិបត្ដ ិ កា រ កក ើក ថ្ម ី មួយ ទៀត របស់ មន្ទ ីរ ប ឆាំង គ ឿង ញៀន ក សួង មហា ផ បា ន បង្ក ប ករណី ជួញ ដូរ គ ឿង ញៀន ដ៏ ធំមួយ បនា ប់ ពី ចា ប់ បា ន វលា ង ១១យប់ ថ្ង ទី ១៧ ឧសភា ។ ត ពី ប ទស ឥណា្ឌ ចំនួន ៤៦.៥០០ ដប សម ប់ បម ើ កា រ ខា ង មុខនះ ប៉ុន្ត គណ បកស សង្គ ះ ជា តិ បា ន - ការិ . ព័ត៌មាន ៈ ះ ះ ត ទំព័រ ភូមិ ធ 5 កណា្ដ ល រាជ ធានី ភ្ន ំពញ កាលព ទំព័រ 5 គ.ជ.ប សម ចយកទឹក ជ លក់ដជា ង4មឺុនដប សម ប់ប ើប ស់ក្ន ុង ការ ះ តក ុមប ឹកសោ ឃុំ - សងា្ក ត រា ជធា នី ភ្ន ំពញ ៖ គណៈ កមា ធិកា រ ជា ត ិ រៀបចំ កា រ ត កយកម៉ូតូមួយ គ ឿង រថយន្ត ពា ក់ផា កលខព ឹទ្ធ ស ភាដលសមត្ថ កិច្ច ថ ចាប់ (រូបថត សម័យ ) ត (គ . ជ . ប) បា ន សម ច យក ទឹក ត ក ុម ប ឹកសោ ឃុំ - សងា្ក ត ទំព័រ ខត្ត បា ត់ដំបង ៖ រថយន្ត ពា ក់ ផា ក លខ កា ល ពី ព ឹក ថ្ង ទី ១៨ ឧសភា ខណ ៈ ពល បើក ពល ព ឺ ទ ្ធ ស ភា ក ម្ព ុ ជា មួយ គ ឿង សងស័យ ផា ក លខ ឆ្ល ង ដនចូល ក្ន ុង ប ទស ថ តា ម ច ក ទា រ អន្ត រ ក្ល ង កា យ ត ូវ បា ន ឆា ំព ំដនន ភា គី ថ ចា ប 3 023 987 119 - ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម ៈ 023 987 118, 012 866 969 - ទូរសារ ៈ 023 220 155 E-mail : news@kspg.co, ads@kspg.co - Website : www.kspg.co ត ទំព័រ 4 - មានទទួលផសោយពាណិជ្ជកម្មេលើ Website