KOHSANTEPHEAP MEDIA Koh Santepheap Daily 2017-12-26

ពលករខ្ម រ៤២មុឺន នា ក់ដ លធ្វ ើកា រមិន ស បចបោ ប់ត ូវ បានភា គីថពនយោ រសុពលភា ពពី៣ ៦ខ KOH SANTEPHEAP DAILY ទីចាត់ការេលខ ៈ 165E0 វិថី 169 ខាងេកើតបូរីកីឡា ការិយាល័យ ផសោយ ពាណិជ្ជកម្ម ៈ ( 023 ) 98 71 18 ការិយាល័យនិពន្ធ ៈ (023 ) 98 71 19 , Fax : 9 8 71 17 & 22 01 55 ឆាំទី 50 េលខ 9277 េចញផសោយ ៃថ្ង អងា្គរ ទី 26 ែខ ធ្នូ ឆាំ 2017 តៃម្ល ១.០០០ េរៀល ឥទ្ធ ិពលពយុះតឹមប៊ិនមកលើប ទសកម្ព ុជា អ្ន កធ្វ ើដំណើរតា មសមុទ និងអ្ន កនសា ទត ូវផា ក ប ឆា ំងអំពើពុករលួយ អ្ន កសា រព័ត៌មា នត ូវប ុងប យ័ត្ន ពីបទកំហងយក និងសុីសំណូក រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ ក ទស រដ្ឋ មន ឱម យុិ ន ទៀង ប ធា ន អង្គ ភាព ប ឆាំង អំព ពុក រលួ យ ថ្ង ទី ២៥ ធ្ន ូ បា ន ថ្ល ង កា ន់ អ្ន ក ថពនយោ រពលពី 3 6ខសម ប់ពលករខ្ម រ42មុឺននា ក សា រព័ត៌មា ន ប មាណ ៣០០ នា ក់ មក ពី សា រព័ត មា ន នា នា ថា « អ្ន ក សា រព័ត៌មា ន ចូរ ប ុង ប យ័ត ច ះ ចបោ ប់ ប ឆាំង អំពើ ពុក រលួយ ករណី បទ កំហង យក ដល ជា ស ព ហ្ម ទណ » អា ច ឈា ន ដល់ កា រ ឃា ត់ខ្ល ួន ។ ក ទស រដ្ឋ មន្ត ី បា ន លើក ឡើង ក្ន ុង សិកា្ខ កា របងា ញផនទីពីព យុ ះទីហ្វ ុង តឹ មប៊ ិនមកដល់ឆ្ន រសមុទ វៀតណា ម រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ សចក្ត ី ជូន ដំណឹង បន្ថ ម ធា ន ទឹក និង ឧតុ និយម ប កាស សា លា ស្ត ី ពី « អ្ន ក សា រព័ត៌មា ន និង កា រ ប យុទ ថ្ង ទី២៥ ធ្ន ូ ប ឆា ំង នឹ ង អំពើ ពុក រលួយ » ធ្វ ើ ឡើង ស្ត ីពី ឥទ្ធ ិពល របស់ ពយុះ តឹម ប៊ិន (TEMBIN)មក ថា បនា ប់ ពីបា ន តា មដា ន លើ សា ន ភាព អា កា ស លើ ព ះ រា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជាត ូវ បាន ក សួង ធន ត ទំព័រ ត ទីស្ត ីកា រ ទំព័រ 2 អា ជា ធររា ជធា នីភ្ន ំពញ សា លា ដំបូងបើកសវនា កា រសំណុំរឿង «មា ត់ដា ច» អំពា វនា វឱយឱសថសា ន កា ត់ សស ្ត ី ជាប់ ទជរសម្ត ចត តា មហ្វ សប៊ុក លក់ថា ំក្ន ុងតម្ល តមួយ 5 រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ សា លា ដំបូង រា ជធា នី ភ្ន ំពញ កា លពី រសៀល ថ្ង ទី ២៥ ធ្ន ូ បាន បើក សវនា កា រ ជំនុំជម ះលើ សំណុំរឿង ស្ត ី មា ក ទ សម្ត ច ត សង្គ ម ហ្វ ស ប៊ុ កថា សុទ្ធ ត ជា ឃា តករ សមា ប ហ៊ុន សន និង ក ុម គ ួសា រតា ម បណា្ដ ញ ត ទំព័រ 4 គ ួសា រជនជា ប់ ទរកយុត្ត ិធម៌រឿងកា ណូតបុកគា រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ អា ជា ធរ រា ជធា នី ភ្ន ំពញ បា ន អំពា វនា វ ឲយ អ្ន កលក់ ឱសថ ទា ំងអស់ ត ូវ គិត ដល់ សុខភា ព ពល រដ្ឋ ជា ធំ សូមកុំ គិតត ពី ប ក់ ចំណូល ។ ចំណក អ្ន ក ដល គា នវិជា ជីវៈ ត ទំព័រ 2 ពលករខ្ម រដលនា ំគា មកធ្វ ើប បបទឱយស បចបោ ប ប ទសថ (រូ ប ថត សហកា រី ) ឪពុកតិរចា នកូនស ីប្ត ឹងពីបទចា ប់រំ ខត្ត ឧត្ត រ មា ន ដន ជម ក សត្វ ព ភ្ន ំ ព ច ពី អតីត កា ល ជា ព ស ង... ស្ថ ិត ក្ន ុង ខត ឈើ ហុប ដល ឆះ ស ក ុមគ ួសា រនិងអ្ន កភូមិមា នតម មដដប់ (រូបថត សុខហា៊ ន ) ខត្ត កំពង់ ឆា ំង ៖ ឪពុក មា យយុវជន មា ក់ ចរា ចរ ណ៍ផ្ល ូវទឹក បា ន អំពា វនា វ ដល់ សា ប័ន ដល ត ូវ បា ន តុលា កា រឃុំខ្ល ួនក្ន ុង ករណី គ ះ ថា ក របូត ះដ ត ទំព័រ ស ... ជា ឈើ ហុប ដល ក ុម ហ៊ុន ខ្ម រ-យួន 5 ត ទំព័រ 3 ខ្ល ួន ដល មា ន វ័យ ១៥ ឆា ំ ត ូវ ប៉ូលិស ស ុក តពីលើរថយន្ត ប៉ូលិស ធា ក់សា ប មា ក់វា យទ មខ្ល ួនមា ក ង ១០ ព ឹក ថ្ង ទី ២៤ ធ ឃុំអូរ ម ទំព័រ ទំព័រ 3 ក នា ដ កម្ម ពិត ជា មា ន គ ប់ រស ជា តិ ខណៈ ដល មច្ច ុ រាជ លើ ដង ផ្ល ូវ បា ន ឆក់ យក ជីវិត មនុសស ជា រៀង រា ល់ ថ្ង ហើយ ម ស ុក ត ៦ ខ ទៀត ក្ន ុង កា រ ផ្ត ល់ ស ខត្ត កណា្ដ ល ៖ នឹង ផ្ទ ះ ជន រង គ ះ ស្ថ ិត ក្ន ុងភូមិ អូរ ជីវៈ ថ្ល ង ថា ភា គី កម្ព ុ ជានិង ថ បា ន ឯក ភា ព កនា ដកម្ម លើដងផ្ល ូវ រថយន្ត បនដឹកដីប ល័យ ជីវិតមនុសសមួយគ ួសា រ សន្ថ វៈ លើ កូនស ី របស ខ្ល ួន កា លពី វលា រដ្ឋ មន្ត ីក សួង កា រងា រនិង បណ្ដ ុះបណា្ដ ល វិជា ត ភ សព ត ពា ំង ប សា ទ ឃា ត មណ ល គិរី ...។ ក អុិ ត សំ ហង ព លភា ពដល់ ពលករ ខ្ម រ ដល មិន ទា ន់ ស បចបោ ប មា ន ចិត្ត ជា សត្វ តិរចា ន បា ន ចា ប់រ រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ ពនយោ រពល ពី ៣ខ ជ័យ ៖ ឪពុក បង្ក ើត ឆះ អស់ កន្ទ លធ ភ 4 បុរ សអប ិយ (រូ ប ថត សា រឿន ) ក៏ មា ន ន័យ ថា ទឹក ភ្ន ក គ ួ សារ ខ្ម រក៏ ហូរ រា ល់ ថ ត ទំព័រ 4 រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ ជន ២ នា ក់ ដល ត ូវ បា ន ទ ថា ជា មុខស គាស បន្ទ ប់ ជួល យា៉ង សកម្ម បា ន ត ូវសមត្ថ កិច្ច ឃាត់ខ្ល ួន និង ដឹក តា ម រថយន្ត បញ្ជ ូន អធិកា រដា ន នគរ បា ល ខណ ធិ៍ សន ជ័យ ប៉ុន្ត បា នហក ដា ក់ ប តង គា ះ ដ ដល ត ចញ ពី រថយន្ត ។ កា រ ត នះ បណា្ដ ល ឱយ មា ក់ ដួល សន្ល ប លើ ថ្ន ល់ និង មា ក់ ទៀត រត់គច ខ្ល ួន ហើយ ត ូវ ប ជា ពលរដ្ឋ ចាប់ បា ន វិញ ជនសងស័ យ រូប នះត ូវពលរដ្ឋ វាយទ មខ្ល ួ ន (រូ ប ថត ឈឿន ) ត - ការិ . ព័ត៌មាន ៈ - ទូរសារ ៈ 023 987 119 - ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម ៈ 023 987 118, 012 866 969 ទំព័រ 5 023 220 155 E-mail : news@kspg.co, ads@kspg.co - Website : www.kspg.co - មានទទួលផសោយពាណិជ្ជកម្មេលើ Website