KOHSANTEPHEAP MEDIA Koh Santepheap Daily 2017-12-22

គ.ជ.ប បំភ្ល ឺជុំវិញ កា រ ះ តគា ន CNRP ចូលរួមដល ទថា ជា សា ប័នមិ ន ស បចបោ ប KOH SANTEPHEAP DAILY ទីចាត់ការេលខ ៈ 165E0 វិថី 169 ខាងេកើតបូរីកីឡា ការិយាល័យ ផសោយ ពាណិជ្ជកម្ម ៈ ( 023 ) 98 71 18 ការិយាល័យនិពន្ធ ៈ (023 ) 98 71 19 , Fax : 9 8 71 17 & 22 01 55 ឆាំទី 50 េលខ 9274 េចញផសោយ ៃថ្ង សុ្រក ទី 22 ែខ ធ្នូ ឆាំ 2017 តៃម្ល ១.០០០ េរៀល ព ំ ដន កម្ព ុជា - វៀត ណា ម ខត្ត រតនគិរី - ខត្ត កន្ទ ុម និង ខត្ត យា៉ ឡា យ កា រ ះដូរដ៏គ ះថា ក់ ប តិ ភូ ទទួល បន្ទ ុក កិច្ច ការ ព ំ ដន ចុះ ពិនិតយ ប អ្ន កនា ំពា កយ CPP អំពា វនា វកុំឱយយកកម្ព ុ ជាប កួតប ជងន រថយន្ត ដឹកថ្ម ដា ច់ហ ំងធា ក់ចូលក្ន ុងទឹកទន្ល លិចបា ត ល សីមា បា យ រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ ក សុខ ឥ សា ន មន្ត ីជា ន់ខ្ព ស់ និង ជា អ្ន ក នាំពា កយ គណបកស ប ជា ជន កម្ព ុជា បា ន ស្ន ើ ដល់ បណា្ដ ប ទស នា នា ដល កំពុង ត គា ំទ ទ ង្វ ើ របស់ ក ុមមួ យ ពិ សស ះ ក ុម អ្ន កប ឆា ំង ថា សូមកុំ យកមនុសស មា ក់ និង មនុស ស ខុស ចបោ ប ះ ដូរ ពលរដ្ឋ កម្ព ុជា ទូ ទា ំង ប ទស ។ កា រ ចង់បា ន បរិយា កា ស ន ល បា យ កម្ព ុជា គួរបណា្ដ ប ទស នា នា ពិស ស ប ទស ះ កខា ង លិ ចកុំ កា ន់ជើង មនុ ស ស មួយ ក ុម តូចដលកំពុង ត ទា មទា រឲយ កម្ព ុ ជា ធា ក់ចុះ ។ ក បា ន ស្ន ើបបនះតា មប ព័ន្ធ តឡ ក ម ត ទំព័រ 2 ពលករខ្ម រធ្វ ើកា រ កូរ៉ ផ្ញ ើថវិកា 1ឆា ំជា ង20លា ន$ តា មធនា គា រមកស ុកកំណើត រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ ពលករ ខ្ម រ ដល កា រងា រ ស ប ចបោ ប កជំទា វ កុយ ពិសី និង ខត្ត តរនគិរី ៖ កអភិបា លខត្ត ពិនិត យកា រសា ងសង់ (រូបថត សុ ិន បូ រ) ក ជំទា វ កុយ ពិសី ជា តិ ទទួល បន្ទ ុក កិច្ច ការ ព ំដន អម ដំណើរ អនុប ធា ន លខា ធិកា រដា នអចិន្ត យ៍ន អា ជា ធរ ត ទំព័រ 3 ចា ប់ម ត ដ ក ឈើពលរដ្ឋ លើកគា តវា៉ យកវិញ ធ សា ធា រណរដ្ឋ កូរ៉ បា នផ ប ក់ របស់ ខ្ល ួនស្ទ ើរ គ ប់ គា តាម រយៈ ធនា គា រ កូរ មួយ មក ស ុក កំណើត ។ នះ បើ តា ម អ្ន ក គ ប ត ស ព ួញ គឺអ្ន កបើក បររថយន្ត ដលរអិលធា ក់លិច បា ត ក្ន ុង ទន្ល (រូ ប ថត ភី ផល ) គ.ជ.ប បំភ្ល ឺដល់សា ធា រណមតិជុំវិញកា រ ះ ត ទសសនៈខ្ល ះនិយា យថា គា ន CNRP នឹងមិនមា នលក្ខ ណៈស បចបោ ប រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ សចក្ត ី បំភ្ល ឺ របស់គណៈ កមា ធិកា រ ជា តិ រៀបចំកា រ ះ ត (គ.ជ.ប) ចុះថ ២១ ខធ្ន ូ បា ន ប កាស ថា គ.ជ.ប គឺ ជា សា ប័ន កំពូល របស់ជា តិ និង ប ជាជនក ម្ព ុ ជា ។ ការ បំភ្ល ឺ ជា កា រ ឆ្ល ើយ តប នះ ស ប ពលដលមជឈដា ន មួយ - ការិ . ព័ត៌មាន ៈ ត ទំព័រ រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ រថយន្ត ដឹក ថ្ម ធុន ធ ចំណុះ ៥ ន មួយ គ ឿង ក្ន ុង ច បា ន លិច បា ត់ ស ល ម ២ គ ឿង ក្ន ុង បាត ទន្ល ខណៈ ទំព័រ 5 ឥទ្ធ ិពលរបស់ពយុះទី 27 មា នភ្ល ៀងពីមធយម ច ើន ចា ប់ពីថ្ង 26ដល់ 28ធ រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ ក សួង ធនធា នទឹក បើក ថយក យដើមបី លើកបន ចា ក់ ថ្ម ធ្វ ើ ផ្ល ូវ និង ឧតុនិយម កា លពី ថ្ង ទី ២១ ខធ្ន ូ បា ន ចញ មា ត់ច ំង ហើយ ដា ច់ ហ ំង ជា ន់មិន សុី សចក្ត ីជូនដំណឹង ពី ឥទ្ធ ិពល ពយុះ ទី ២៧ ក៏រអិលធា ក់ ចូល 3 023 987 119 - ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម ៈ 023 987 118, 012 866 969 ត ក្ន ុង ទន្ល យា៉ង រលូន ប៉ុន្ត ប៊ីន ក លើ ព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា ទំព័រ - ទូរសារ ៈ 4 023 220 155 ត ទំព័រ ះ តឹ ម អ្ន កភូមិលើក គា មកយកម៉ូតូដឹក ឈើ វិញពីម ព (រូ ប ថត ករុណា ) ។ តា ម 5 ខត្ត មណ លគិរី ៖ សចក្ត ី រា យ កា រ ណ៍ បា ន នា ំ គា បា ន ឲយ ដឹង ថា អ្ន កភូមិ ប មាណ ជា ង ៣០ នា ក E-mail : news@kspg.co, ads@kspg.co - Website : www.kspg.co ត តវា ទំព័រ មុខ សា ក់ កា រ របស់ មន 4 - មានទទួលផសោយពាណិជ្ជកម្មេលើ Website