KOHSANTEPHEAP MEDIA Koh Santepheap Daily 2017-12-21

សា នភា ពអា កា សធា តុត ជាក់ខា ំង នឹ ង បន្ត គ បដណ្ដ ប ទូ ទាំង ប ទសត ឹមមួយថ្ង នះទៀត KOH SANTEPHEAP DAILY ទីចាត់ការេលខ ៈ 165E0 វិថី 169 ខាងេកើតបូរីកីឡា ការិយាល័យ ផសោយ ពាណិជ្ជកម្ម ៈ ( 023 ) 98 71 18 ការិយាល័យនិពន្ធ ៈ (023 ) 98 71 19 , Fax : 9 8 71 17 & 22 01 55 ឆាំទី 50 េលខ 9273 េចញផសោយ ៃថ្ង ្រពហសបតិ៍ ទី 21 ែខ ធ្នូ ឆាំ 2017 តៃម្ល ១.០០០ េរៀល ព ះអគ្គ ីលបត បា ក់លំ ឋា នកបរមណ លសុខភា ព ផ្អ ើលទា ំងអា ជា ធរ សមត្ថ កិច្ច គ ូពទយ និងឡា នទឹក មា ន់មិនរងា វក៍ថ បកសន បា យនា នា នឹងចូលរួម រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ សម្ត ច អគ្គ មហា សនា បតី ត ហ៊ុន សន នា យក រដ្ឋ មន ន ព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា មាន ប សា ស ន ព ឹក ថ្ង ទី ២០ ធ កា ន់ កម្ម ករ ន ះ តរះ តមិនមនរង់ចា ំតអ្ន កឯងទ រា ស ្ត សាមញ្ញ ក្ល ងខ្ល ួន ជា ឯក ឧត្ត ម និង ជំទា វ ឆ ក មន ជិត ន បណា្ដ ងចក នា នា ចំនួន ១៦.១១៨ នា ក់ ដល មក ពី ងចក ចំនួន ១៤ តំប ន់ ទួល ពង ខណ ធិ៍ សន ជ័យ រា ជធា នី ភ្ន ំពញ ថា ក្ម ួយ ៗ នឹង ចូល រួម ចំណក ដើមបី ធ្វ ើ ឲយ ប ទស ជា តិ មួយ នះ ទទួល បា ន នូវ សចក្ត ីសុខ សចក្ត ីចម ើន គា ន សង្គ ម ។ សម្ត ច សង្ក ត់ ធ្ង ន់ ថា យើង បា ន ត អណា្ដ តភ្ល ើ ង ឆះកបររបងមណ លសុខ ភា ពកំបូល (រូបថត សុីថា ) ទំព័រ 2 នគរបា លខណ ធិ៍ សនជ័យ រកឃើញកន្ល ងទទួលប អា កា សធា តុត ជាក់ខា ំងតថ្ង នះទៀតទ ម៉ូតូ រប្ល ន់ជា ច ើនគ ឿង រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ ផ្ទ ះ ឈើ តៀម ផា ល់ ដី ១ ទ ពយសមបត្ត ិ មា ស់ផ្ទ ះ និង របស់ កម្ម ករ កម្ម ការិន ត ខ្ន ង និង ១ ខ្ន ង ទៀត ឈើ លើ ថ្ម ក ម រួម ជា មួយ ទំព័រ 5 ចា ប់ពីថ្ង 22ដល់ 31ធ្ន ូសីតុណ ភា ពកើនឡើងវិញ រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ ក សួង ធនធា ន ទឹក និង ឧតុ និយម ថ្ង ទី ២០ ខធ្ន ូ បា ន ចញ សច ក្ត ី ជូន ដ ណឹង ពី សា នភា ព អា កា ស ធា តុ ចា ប់ ពីថ្ង ទី ២១ ដល់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១៧ ពី បា ន តា ម ដា ន លើ សា ន ភាព អា កា ស ធា តុ រួច មក ប ចណ ប ពន្ធ រត់មក ត យ បងា ញ ថា បនា ប ទំព័រ 2 រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ ក ុម រួម ជា មួយ អ្ន ក ទទួលផល រកម្ម មា ក់ ផង ត ូវ បា ន កមា ំង នគរបា ល ខណ កា លពី វលា ត តទឹកសា នគីហសុ៊ណា រ សា វ ៦ នា ក ធិ៍ សន ជ័យ ចា ប់ខ្ល ួន ង ១១ ព ឹក ថ្ង ទី ២០ ធ្ន ូ ក យ ទំព័រ 4 ស ្ត ីរូបនះក្ល ងខ្ល ួន ធ្វ ើជំទា វយំខ សឹក ខសួ លពលត ូវបា នចា ប់វា យ ត ខត្ត តបូង ឃ្ម ុំ ៖ ក ុម ជនលបីលបោ ញ ខា ង ឆ និង ឥសសរជន មួយ ចំនួន ទៀត ឆ យ យក ះ ថា ក់ដឹកនា ំ ខុ ទ្ទ កា ល័យ សម្ត ច ក ជា ច ើន ករណី មក ហើយ លំដា ប់ថា ក់ ធ្វ ើកា រ ជ វ ជ វ ចា ប់ ខ្ល ួន បាន ជា បន ត ទំព័រ ក ុម អ្ន ក ច្ន គ ប់បក បា យ បច្ច ុបបន ញ ច សកម្ម ភា ព យា៉ង ក អឺត ពី មហា កវិញ (រូ ប ថត ចា ន់ថ ត ) ខត្ត កំពង់ ចា ម ៖ ហតុកា រណ៍ ភា ក់ផ្អ ើល អា យុ ២២ ឆា ំ រស មួយ បនា ប់ ពី បុរស មា ក ះ ឃុន លី ឡា យ ត ភូមិ អូរ ឈ្ល ើង ឃ ទំព័រ ះ រកា 4 ត ទំព័រ បច្ច កទស បណា្ដ ល ឱយ ផ្ទ ុះ ពល រៀបនឹង គប 3 ចញពី ដ កា លពី វលា ឃា តករចា ក់សមា ប់នា ងខា រា៉អូខសា រភា ពថា មកពីប ចណ ង ៥ លា ច ថ្ង ទី ១៨ ធ គ ះ ពី ប៉ុនា ន ថ្ង មុន នះ ត ូវ បា ន តា កវ ។ កា រ បងា ញមុខ ជន កអធិកា របងា ញមុខឃា តករចា ក់ស មា ប់នា ងខា រា៉ អូខ (រូបថត ម៉ ង ធា ) - ការិ . ព័ត៌មាន ៈ 023 987 119 - ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម ៈ 023 987 118, 012 866 969 ត សងស័យ នះ ធ្វ ើ ឡើង ទំព័រ - ទូរសារ ៈ 4 023 220 155 ះ 9 ខ ប្ត ី កំណា ច ញៀន ថា ំ ប ចណ ច បា ច់ ក សមា ប់ គា ន ប ណ យសា រ ចំណះ ះមា ក សុខ ធ្វ ើ សន្ន ិសីទកា សត ក ុង ដូន កវ ខត ប ពន្ធ មាន ផ ជិះក ឯង ទា ំង ២ នា ក អធិកា រនគរបា ល ខណ សន ខ្ល ួន បា ន កា លពី ព ឹក ថ្ង ទី ១៩ 5 ហត្ថ បា ន ឲយ ដឹង ថា ជន រង ខា រា៉ អូខ ដឹឃ្វ ី ន ស៍ កា ល បនា ប់ ពី សមត្ថ កិច្ច តា ម ឃា ត ទំព័រ ះ មន្ត ី កងរា ជ អា វុធ ស ី ស្ន ហ៍ ជា នា រី បម ើ ការ កា ល ពី រសៀល ថ្ង ទី ២០ ធ ត ះ ហើយ ក៏ ស ប គា ដល សងសោ រ ធ សា ក់ ស ុក រុក្ខ គិរី ។ ករ វ័យក្ម ង ដល ចា ក់ សមា ប បងា ញ មុខជា សា ធា រណៈ ទ សពី រឿង នា ង ក្ន ុងភូមិ កវ មុន្ន ី ឃុំ បា រា ជ ធា នី ភ្ន ំពញ ៖ ឃា ត ធ យសា រ កា រ ច ក ត ី ត ខុស អា មរិក មា ន បំណង បំបក កម្ព ុ ជា ហា ង ខា រា៉អូខ ព ី មា ទំនងជា តូចចិត្ត នឹង ក ុម ម ៤ នា ក់ បា ន រង កា រ គ ប់បក ដើមបី យក ជន គ ប់ មជឈដា ន យល់ ឃើញ ថា ... ខត្ត សៀមរា ប ៖ នា រី មា ក់ បម ើ កា រងា រ ក ត ី ចំនួន ២ នា ក់ក្ន ុង គ ួសា រឬក៏សងសោ រស្ត ីប របួស អំណា ច បស្ច ឹម ប ទស... ធ្វ ើ ឱយ ប ជា តទឹ កត ូវ បា នស ង់នា ំឡើង 3 នា ងខា រា៉អូខបញ្ច ប់ជីវិត បួងសួងថា បើមា នជា តិក យ សូមឱយកា យជា ទឹកនិងខយល ខត្ត បា ត់ ដំបង ៖ កម្ព ុជា ... តា មរយៈ កា រ ប បុរសដល ះ បា នត ូវ សមត្ថ កិច្ច គ ប អ្ន ក ច្ន គ ប់ បក ក ត ី ភា ត់ ស្ន ៀតចំណះជិះកឯង មហិច្ឆ តា ... សភា ព កា រណ៍ន ក ះ (រូបថត ចា ន់ថ ត ) គនា ំគា លើក អ្ន ករបួស (រូបថត សម័យ ) ត ទំព័រ ះ ខួ តូ រ ភទប ុស អា យុ ៣០ ឆា 5 គ ះបា ក់ច ំងទន្ល មគង្គ ក មបន្ត ការ បារម កំណា ត់ផ្ល ូវជា តិលខ14មា នសា មប ះដល់កណា្ដ លទ ូងថ្ន ល ខត្ត កណា្ដ ល ៖ ប ជា ពលរដ្ឋ រស ទនា ប់ ស ុក លើក ដក ភូមិ កណា្ដ ល ឃុំ ខ្ព ប អា ទា វ និង ភូមិ ព ក តូច ឃុំ ព ក តព ួយបា រម្ភ យា៉ង ខា ំង ពី គ ះ បា ក់ ច ំង ទន្ល មគង្គ ក ម ខណៈ ដល ដី ច ំង ទន្ល បា ន បា ក់ រអិល ធា ក់ ចូល ក្ន ុង ទឹកជា ត ទំព័រ 5 E-mail : news@kspg.co, ads@kspg.co - Website : www.kspg.co ប្ត ីកំណា ចត ូវចា ប់ ខ្ល ួន (រូ បថត សុ ធា ) ខត្ត តា កវ ៖ ប្ត ី ចិត្ត កំណា ច មា ក់ បា ន កា យជា ឃា តករ សមា ប់ ប ពន្ធ និង កូន ក្ន ុង ផ្ទ ដល ជិត ឃើញ ពន្ល ឺព ះអា ទិតយ ត ទំព័រ ហើយ យ កា រ 4 - មានទទួលផសោយពាណិជ្ជកម្មេលើ Website