KOHSANTEPHEAP MEDIA 2017/05/09 - Page 4

ទំព័រ 4 សន្ត ិ សុខ សង្គ ម លខ 9085 ថ្ង អងា្គ រ ទី 09 ខ ឧសភា ឆា ំ 2017 បកធា យរឿងចា ប់ចងធ្វ ើទា រុណកម្ម យា៉ង តមកពីទំព័រ ពយោ យា ម បិទ បា ំង រហូត ដល់ ថ្ង ទី ៦ ខឧសភា ព ះ រវល់ កា រពា រ ថ្ង បុណយចូល ឆា ំ ។ ប៉ុន្ត 1 ដឹង ថា នឹង ចា ត់វិធា នកា រ លើ ករណី នះ តា ម ទើប បកធា យ យសា រ ត គ មិន អា ច ទទួ ល បា ន ប ប់ ជន រង គ ះ ដល ត ូវ គ វា យដ ប ភព ព័ត៌មា ន បា ន ទមា យ ឱយ ដឹង ថា ហត នះ ដ រ ះជា ពួក គ បា ន បា ន ចា ត់កា រ ។ ចំណុច ផ្ទ ះ ធ្វ ើ សិបបកម្ម ដក មួយ កន្ល ង ដឹង រឿង នះ ចបោ ស់ ក្ដ ី ព ះ ពួក គ ខា ច មិន ហា៊ន ក្ន ុង ភូមិ ចំកា រ ស ង ក ុង ទមា យ។ ង ២ សងា្ក ត់ ចំកា រ ស បា ត់ដំបង ដល បង្ក ឡើង ក អធិកា រ រូប នះ ប ក ឧត្ត សនីយ៍ ត ី ជ ត វណ្ណ នី ពា កយបណ្ដ ឹង យើង មិន អា ច ះ ញិ ប ក យ ពល សួរនា ំ ពី ដំបូង យ ះ បុល អា យុ ជា ង ២០ ថា មិន បា នដឹង រឿង នះ ឡើយ ។ ប៉ុន្ត ក យ រ យ នះ ថា បា ន លួច ទូរស័ព្ទ របស់ ខ្ល ួន ។ ទ យុវជន រូប ភ័ស្ដ ុ តា ង ផង ទើប ជា កម្ម ករ ក្ន ុង សិបបកម្ម នះ ទ ត ធា ប់ ចញចូល និង ចង់ ចូល ធ្វ ើកា រ ដរ ដល កន្ល ង មក ធា ប់ត កស្ន ង កា ររង ជ ត វណ្ណ នី បា ន ប ប ប ះ សន្ត ិភា ព ប ទសថ ។ ក យ ពី វា យដំ អស់ចិត្ត ក យ ព ចំណុច តា ម ប យ ផ្ល ូវ លខ ២៧១ ជិត ហា ង លក់ រថយន្ត NISSAN ស្ថ ិត ក្ន ុង សងា្ក ត ក ។ តា ម ប ភព ព័ត៌មា ន ពី កន្ល ង កើតហតុ បា នឱយ ជនសងស័យ ក អា ច នឹង មា៉ក ហុងដា ឌ ី ម ស៊រី ឆា ំ ២០០៨ពណ ក តា ម ប ។ យ ផ្ល ូវ ២៧១ក្ន ុង ទិស ពី តបូង ជា មួយនឹង សំណុំរឿង ធ្វ ើ ទា រុណកម្ម មនុសស ជើង គឺ ពី ចំណុច សា ន អា កា ស ស្ទ ឹង មា ន ជ័យ រ សា លា ជា សុី ម សា មគ្គ ី គឺ ជិះ ឌុ ប គា ចញព នះ ដរ ព ះរា ជអា ជា អម សា លា ក នួន សា ន បា ន ថ្ល ងប ប់ ខួបកំណើត របស់ បុរស ជា គូ ដណ្ដ ឹង ដល បា ន ដំបូង ខត ះ សន្ត ិភា ព តា ម ទូរស័ព ថ្ង ទី ៧ ខឧសភា ថា ឧសភា ថា ព ឹក ថ្ង ទី ៨ ខ រៀបចំ កម្ម វិធ ក មិន ទា ន់ ទ ទួល បា ន ព័ត៌មា ន ក ព ះ អ ហា ង សា ច ់ អា ំង ស្ទ ឹង មាន ជ័យ ។ មិនដឹង ជា ពួក គ មា ន ជ ះ និង គា ះ ទ ពល ជិះ ឌុ ប គា បណ្ដ ើរ យសា រ ះប កក ក់ ថា បើ មា ន ភ័ស្ដ ុ តាង និង ប ភព គា បណ្ដ ើរ ។ តា ម ប ភព ថា រឿងហតុ នះ បា ន ក សា យ ភា រ មយ ដល រា ជអា ជា ប ះ សា យ ជា ប់ ព័ន្ធ ក្ន ុង រឿង នះ និង ពា ក ជនសងស័យ មក សួរនា ំ បា ន ប សិនបើ មា ន ផា ក លខ ក ុងព ះសីហនុ១ A-៩៦០១ធ្វ ើ ដំណើរ ក ទ ទួល បា ន ដំណឹង នះ ភា ម ក៏ នះ ទរហូត មក ដល់ ពល នះ ។ ជន ដដល់បា ន ទូរស័ព្ទ រាយកា រណ៍ ប ប់ មន្ត ី បា ន សួរនា នគរ បា ល ក ុង បា ត់ដំបង មួយរូប ក ផ្ដ ល់ ព័ត៌មា ន ថា ពិតជា មា ន ករណី ចា ប់ មនុសស ចងវា យ ធ្វ ើ ទារុណកម្ម ដ តា ម ប ភព ព័ត៌មា ន ថា យុវជន នះ មិនមន មន ។ ធ្វ ើកា រ ះ ម មើល ពពា ក ង ១២ អធ ត ថ្ង ទី ៧ ក់ ថា បើ គា ន បឹង សា ឡា ង ខណ ទួល ក ប ប់ ទើប យើង ចា ត់វិធា នកា រ បា ន ត ឆា ំ ចង ជា ប់ នឹង ដើមឈើ រួច វា យ ធ្វ ើ ទារុណកម្ម ពី សំណុំរឿង នះ រំជើបរំជួល កា ន់ត ខា ំង និង មា ន ប យា៉ង សា ហា វ ម យ មា ស់ផ្ទ ះ នះ ត ស្ន ងកា រ រង នគរបា ល ខត្ត ក៏ បា ន បដិសធ មក សួរនា ំ បា ន ទ ។ ដូច្ន ះ ទា ល់ត មា ន បណ្ដ ឹង ដឹង ថា គូ ដណ្ដ ឹង មួយគូ នះ ជិះ ម៉ូតូ មួយ គ ឿង ម្ដ ង ។ មា ស់ផ្ទ ះ ដល គ សងស័យ ថា បា ន ចា ប់ យុវជន មា ក 1 ះ ចា ប់ ពញ ដងផ្ល ូវ បង្ក ឱយ មា នកា រ ភា ក់ផ្អ ើល ល ក មិន ឧសភា ខា ងលើ នះ គា ន មន្ត ី រូប ណា ឆ្ល ើយ គ ះ មក ដា ក់ ពា កយបណ្ដ ឹង ទ ទើប បា ន កើតឡើងកា លពី ថ្ង ទី ១៣ ខម សា កន្ល ង ថា បា នដឹង រឿង នះ ទ ប តមកពីទំព័រ ត រហូត មក ដល់ ពល នះមិនឃើញ ជន រង ពពូន កា លពី វលា ជុំវិញ កា រ ចា ប់ មនុសស ចង វា យដំ ធ្វ ើ ទារុណកម្ម រួច រ ក ឱយមក ដា ក់ ពា កយបណ្ដ ឹង ក យ បុណយចូល ឆា ំ អ្ន ក ដល ធ្វ ើ ដំណើរ ឈប យ កបា ន នូវ ទ ង្វ ើ ដ៏ ព ផស នះ ។ នីតិវិធី ។ កា រណ៍ ធ្វ ើ ទា រុណកម្ម មនុសស ដ នា ងគូដណ្ដ ឹងមហា ប ចណ ប វា យប តប់ផ្អ ើលពញផ្ល ូវ រ ក បា៉ ង ហៀ ង ចបោ ស់លា ស ក ប៉ង់ ច័ន្ទ កើតឡើង ក នឹង ចា ត់ ឱយ យសា រ ត ភា គី ខា ង ស ី ខឹង បុរស ជា ភា រមយ អំពី ទ ង្វ ើ ដ៏ ព ផស របស់ ខ្ល ួន ដើមបី ឱយ អធិកា រ នគរបា ល ក ុង បា ត់ដំបង ។ ពួក គ បា ន សុ យុ ទា រា៉ ព ះរា ជអា ជា រង ចា ត់វិធា នកា រ តា ម គូ ដណ្ដ ឹង និយា យ ស្ត ីរ បៀប ញ៉ ជា មួយ បុគ្គ លិកស បដិសធ ថា គា ន រឿង នះ ទ ត ក យមក ពួក នីតិវិធី ចបោ ប់ លើ ករណី នះ ព ះ បើ ពិនិតយ លើ រត់ តុ ក្ន ុង ហា ង ។ មន្ត ី រូប នះ ដឹង ឮ និង ជួយ ផ្ដ ល់ មតិ ។ យសា រ ត កា រ ប ចណ ពល មន្ត ី នា នា ដល ដឹង រឿង នះ បា ន ខសឹប ខសៀវ គ បា ន ទ ទួល សា្គ ល់ វិញ ថា ពិតជា មា នរឿង នះ រូបភា ព គឺ បងា ញ ពី ទ ង្វ ើ ដ៏ សា ហា វ បំផុត ក្ន ុង មក ដល់ ចំណុច កើតហតុ ភា គី ខា ង នា រី បា ន ចា ប ក កើតឡើង មន ក យ ព ថា ក យ ពី ទ ទួល ព័ត៌មា ន នះ ភា ម សា យ ភា រ មយ ដល ជា នា យ ផ្ន ក ព ហ្ម ទណ ប៉ុន្ត ពួក គ មិន បា ន រា យកា រណ៍ មក រូប ផង បា ន ចា ត់ មន្ត ី ក ម ឱវា ទ មួយរូប ឱយ ចុះ ឬរា យកា រណ កស្ន ងកា រ រង បា ន ប ប ភព ដដល ប ក់ ថា ពល បា នឃើញ រូបភា ព តា ម កា រ អះអា ង របស រួច ភា គី ខា ង នា រី បា ន វា យ និង ខា ក នះ ផ្ដ ើម ចញពី កា រ លួច យក ទូរស័ព្ទ ក្ដ ី ។ កស្ន ង ការ ឱយ បា នដឹង ទ ពិនិតយ និង ថតរូប ភា ព ជន រង គ ះ ដល ត ូវ ពល កើតហតុ ភា ម ៗ ទើប គ ចងវា យ ធ្វ ើ ទា រុណកម្ម ផ្ញ ើ មក ឱយ ខ្ល ួន មើល ។ ះជា ករណី ទា ញ អា វ បុរស ជា គូ ដណ្ដ ឹង បណា្ដ ល ឱយ ដួល ម៉ូត ក បងា ញ រូបភា ព។ កា រ ធ្វ ើ ទា រុណកម្ម លើ មនុសស ប សូម ប ក់ ថា អធិកា រដា ន បណា្ដ ល ឱយ របួស ។ ប៉ុណ្ណ ឹង ហើយនា ង មិន បា ន កន្ល ង មក ក មិន បា នដឹង ។ នគរបា ល ក ុង បា ត់ដំបង មា នរឿង អា ស ូវ រលត់ កំហឹង ក់ ដរ ថា បើ មិន ចះ ចប់ ប ះបីជា មា នកា រ ផា ស ់ប្ដ ូរ ទៀត ធ្វ ើ ឱយ ខា ង ប ុស រត់ ចា ប់ ប ទាញប ទង នះ បើ តា ម មន្ត ី នា នា និយា យ ថា សំណុំ ភា ក់ ផ្អ ើល ដល់ អ្ន ក ដល ធ្វ ើ ដំណើរ តា ម ផ្ល ូវ នា គា ឈប ចា ប់ចង ជា ប់ ដើមឈើ វា យ ធ្វ ើ ទារុណកម្ម យា៉ង ទូរស័ព្ទ របស់ ជន ដដល់ ( មា ស់ផ្ទ ះ សិបកម្ម ដក ) រឿង អា ស ូវ ដល ផ្ទ ុះ ឡើងជា បន្ត បនា ប កា យ ផង ះ ទ ក៏ បា ន ប៉ុន ប៉ង រត់ ចូល រថយន ក្ន ុង អង្គ ភាព នះជា បន្ត បនា ប់ ក្ដ ី ខណៈ នា ង ដក ននៀល ពញ ផ្ល ូវ បង្ក ការ ភា ក់ផ្អ ើល ក អធិកា រ ក ុង បាត់ មដឹកនា ដ៏ រន្ធ ត់ របស់ ជន រង គ ះ ដល ត ូវ ជន ដដល់ ដំបង ថា ករណី នះ ផ្ដ ើម ចញពី ជន រង គ ះ លួច ។ ប រ លើ គូ ដណ្ដ ឹង ម ម មើលទា ំង ហួស ចិត្ត ។ ខណៈ រហូត មា ន របួស ពញ ផ្ទ មុខ និង រា ង ត មា ស់ផ្ទ ះ នះ មិន បា ន ប្ដ ឹង សមត្ថ កិច្ច ទ បរជា អធិកា រដា ក ុងបា ត់ ដំបង ភា គច ើន គឺ ផ្ដ ើម ពល ភា គី ខា ង នា រី បា ន ពយោ យា ម រត់ ចូល រថយន ក សា យ ភា រ មយ ក៏ បា ន ប ប់ ចា ប់ ជន ះ ចងហើយ វា យ ធ្វ ើ ទារុណកម្ម ។ ប៉ុន្ត ចញពី ទំនា ស់ ផ្ទ ក្ន ុង បកសពួក និយម ជា ពិសស ឱយ បុក សមា ប់ ខ្ល ួន ជំរុញ ឱយ ជន រង គ ះ ត ឡប ផ្ទ ះ វិញ បល់ ភា គី ណា ទ ត ករណី ធ្វ ើ ទារុណកម្ម មនុសស បប តូច ដល ជា អ្ន ករក ចំណូល ឱយ « ម » តា ម រយៈ កា រ ត នា រី រូប ឯ ស ុក នះជា រឿង ខុសចបោ ប់ ដូច្ន ះ ត ូវ ត មា ន វិធា នកា រ ប ព ឹត្ត អំពើ ពុក រលួយ គឺ ពួក គ មិន ខា ច នឹង ប កំ រៀង ឱយ បា ន ឆា ប់ ដើមបី កុំឱយ ជន រង គ ះ ប្ដ ឹង តា ម ផ្ល ូវចបោ ប់ ។ ព ឹត្ត ខុសចបោ ប់ ឡើយ ព ះ មា ន ម ពា ក់ព័ន្ធ នឹង ករណី នះ និង ចៀសវា ង បកធា យ រឿង នះ ។ រីឯមន្ត ី នគរ ះសន្ត ិភា ពមិន ធា នា ខុស ត ូវ និង ជួយ បិទ បា ំង ។ ដក ះ ញិ ប បា ន ទ ( អ្ន ក ចា ប់ មនុសស ខិលខូច ទា ំង ចង ធ្វ ើទា រុណកម្ម ) រីឯ ះ ស វឹង ផង ដរ ។ យសា រ បើ តា ម សម្ត ី ពី បុរស ជា គូ ដណ្ដ ឹង បា ន ប ប់ ឱយ យ ជា អ្ន ក ដឹង ថា រូប គា ត់ និង នា រី ខា ងលើ ជា គូដណ្ដ ឹង នឹង គា ហើយពី មុន មក នា រី ជា គូ ដណ្ដ ឹង តង បា ន ប ចណ ប ភព បា ន បង្ហ ើប ឱយ ដឹង ថា កន្ល ង មក មន្ត ី លើ រូប គា ត បា ល ក ុង មួយ ចំនួនដល ដឹង រឿង នះ បា ន អា ច ទា ក់ទង សុំ កា រ បំភ្ល ឺ ពី មា ស់ផ្ទ ះ ធ្វ ើ សិបបកម ះបីជា មា ន អ្ន ក ដំ ណើរ ជន៍ ត ម្ដ ង ។ មន្ត ី មួយ ចំនួន តា ម ផ្ល ូវ ជួយ ចា ប់ ក៏ មិន ចង់ ឈ្ន ះទៀត ជន ដដល់ ដល ជា មិត្ត ភក្ដ ិ របស់ ខ្ល ួន ភា ម ៗ ឱយ រហូត មក ដល់ ពល នះ មិន ទា ន់ មា ន ភា គី ណា ប្ដ ឹង ទំនា ស់ ផល ប សម ប ស ម ូ ល ថម ទា ំង បា ន ផ្ដ ល់ មត ះ យ ទ ថា ខ្ល ួន លួច មា ន ស ី ថ ខណៈ ពល ដល ឃើញ គា ត់ និយា យ ទូរស័ព្ទ ជា ះ ក៏ ធា ប់ ត ូវ ពលរដ្ឋ ប្ដ ឹង ចូល ព ឹក ថ្ង ទី ៨ ខឧសភា ។ តុលា កា រ ដរ ហើយ សុទ្ធ ត បទឧក ិដ្ឋ ទៀត ផង មួយ អ្ន ក ផសង ។ លុះដល់ លា ច ថ្ង កើតហតុ រូប ក សា យ ភា រ មយ នា យ ផ្ន ក នគរ បា ល ត រហូត មក ដល់ ពល នះ តុលា កា រ មិន ទា ន់ បា ន គា ត់ បា ន បបួល នា រី ដល ជា គូ ដណ្ដ ឹង ហា ង ព ហ្ម ទណ ក ុង បា ត់ដំបង ដល រង កា រ ទ លើកយក សំណុំរឿង ពា ក់ព័ន្ធ នឹង មន្ត ី ណា មួយ មក សា ច់ អា ំង ស្ទ ឹង មា ន ជ័យ ដើមបី ចូលរួមពិធី ខួប ទិដ្ឋ ភា ព នា ង គូដ ណ្ដ ឹង ឡា ំ បា៉ ព ះ ត ប ចណ (រូបថត ឈឿន) នះ ក៏ មិន អា ច សុំ កា រ បំភ្ល ឺ បាន ដរ ព ះ ក ខិលខូច ទា ំងនះ បា នចិត្ត រហូត ហា៊ន ប ព ឹត្ត បទ ញាុំ អា ហា រ យា៉ង សបបោ យ រីករា យ ខ្ល ួន ក៏ បា ន ជល ់ គិត ត ពី ស កយំ ។ ប កា ន់ ថា ជា អ្ន កសមគំនិត ជួយ បិទ បា ំង រឿង ចា ត់កា រ ះ ទ ។ ដូច្ន ះ ហើយ ទើប ធ្វ ើ ឱយ មន្ត ី កំណើត របស់ ខ្ល ួន ។ ខណៈ ពល ដល កំពុង ត មក លើ រូប គា ត ក បា៉ ង ហៀង ល្ម ើស ទ្វ ដង ថម ទៀត មិន ញញើត ចបោ ប់ទមា ប់ កវ ស ជា មួយ និង នា រី ដល បម ើ ការ ក្ន ុង ហាង មិន លើក ទូរស័ព្ទ ។ ប៉ុន្ត ខា ងលើ បណា្ដ ល ឱយ នា រី ដល ជា គូ ដណ្ដ ឹង រឹតត អធិកា រ នគរបា ល ក ុង បា ត់ដំបង បា ន បំភ្ល ឺ ប ប់ ឡើយ ។ ះសន្ត ិភា ព ម ជឈ ដា ន នា នា កំពុង រង ់ចា ំ មើល ថា តើ ករណី ប ចណ ។ លុះដល់ ពល ចញ មក ផ្ទ ះ វិញ ដល ព ឹក ថ្ង ទី ៧ ខឧសភា ថា ះជា គា ត់ សួរ អ្វ ី ក៏ នា ង មិន ឆ ល ើយ បា ន សមត្ថ កិច្ច មូលដា ន យក បនា ប់ ពី ផ្អ ើលអ្ន ក ធ្វ ើ ច រា ចរណ៍ តា ម ផ្ល ូវ រ ដល ពា ក់ព័ន្ធ នឹង មន្ត ី ផង យ សា រ ហតុកា រណ៍បា ន កើតឡើង មុន បុណយ ទៀត ? យុវជន រងគ ះ (រូបថត សម័យ ) ចូល ឆា ំ ថ្ម ី មួយ ថ្ង ទើប ម ពិសម័យ ក មិន បា ន ចា ត់កា រ ចដនយ អា ក ក់ ! រថយន្ត ដា ច់ កង់ បុកម៉ូតូ ដួលសា ប ខត ្ត តា កវ ៖ បុរស ចំណា ស់ មា ក់បា ន ស ប់ត កង់ រថយន្ត ធុន ធំ មួយ គ ឿង របូត ចញព សា ប់ ភា ម ៗ ង ៦ និង ៤០ នា ទី លា ចថ្ង ទី ៧ ខឧសភា នឹង កន្ល ង កើតហតុ ខណៈ រូប រថយន្ត រត់ មក បុក ចំ ពីមុខ ពញទំហឹង តម្ត ង ។ តា ម ផ្ល ូវជា តិ លខ ២ ត ង់ ច រស ង ។ ជន រង គ ះ តមកពីទំព័រ មិនដឹង ជា បុរស រូប នះ រីស អនា គត ភរិយា ច យឹម ឈឿន និង កន្ល ង កើតហតុ ត ូវ យសា រ ខុស ទមា ប ់ ឱប ថើប ប ប ណ ស្ត ី មា ស់ផ្ទ ះ ត សអង្អ ល មិន ទំនង ទា ំង យប់ ។ បុរស ជា ប មុន ដំបូង សអង្អ ល ខ្ល ួនប ណ របស់គា ត់ ។ ទ បន្ល ំ ប៉ង រ ពញ ភូមិ ព ះ សា នថា មា ន ករណ យ សា នថា ជា ប្ត ី របស់ ខ្ល ួន គា ត់ ក៏ ឡើង ។ បង្ក ឲយ ភា ក់ ផ្អ ើល សម្ង ំ ដក ស្ង ៀម ជា មួយនឹង អា រម្ម ណ៍ ស ើបស ល ខ្ល ះៗ ត ទា ំង យប់ បង្ក ឲយ មា នកា រ ភា ក់ផ្អ ើល ភា ម ៗ នះ ជនជា ប ឃើញ ហតុកា រណ៍ ប ប់ ឲយ ដឹង ថា ជន រង គ ះ ធ្វ ើ ដំណើរ ក្ន ុង ទិស ពី តបូង ជើង ។ លុះ ដល់ ចំណុច ខា ងលើ មា ន រថយន្ត ធុន ធំ មួយ គ ឿង មា៉ក ហុី យា៉ ន់ ដា យ ព ណ៌ ក ហម ពា ក់ ផា ក លខ ភ្ន ំពញ ៣C-០០៩៩ ធ្វ ើ ដំណើរ ក្ន ុង ទិស បញ ស គា បា ន របូត កង់ ខា ងឆ្វ ង ចញពី រថ យន្ត រត ទំហឹង ។ បុក ម៉ូតូ ជន រង គ ះចំ ពីមុខ ពញ វ លា ជិត ឋា ន របស់ ស្ត ី រង គ ះ ក្ន ុង ឃ ប ស ុក ពា ក់ កណា្ដ ល យប់ ថ្ង ទី ៧ ខឧសភា ព ក ប សព្វ ។ ៧ ខឧសភា ជនជា ប ទ ដល ជា មនុសស ធា ប មួយ យប់ ។ ះ ជន រូប នះ បា ន ចង មុង ដក រីឯ អ្ន ក បើកបរ រថយន្ត បា ន រត់គច ខ្ល ួនបា ត់ ស កៀន ជ ង ផ្ទ ះ មា្ខ ង ឯ ចំណករូប គា ត់ ជា សង សុធា កៀន ជ ង មា្ខ ង កបរ គា ។ លុះដល់ ពល បុ រស ជា ប ល ។ នះជា គ ះថា ក់ ច ដនយ មួយដល មា ស់ ផ្ទ ះ សម ក យ សា រកង់ រថយន្ត បុកម៉ូតូ (រូបថត សុធា ) ទ ថា កា លពី យប់ ថ្ង ទ សា្គ ល់ គា បា ន មក ផឹកសុី ស វឹង ជ ុល ដំណើរ ក៏ ស ហតុ កា រណ៍នះ បណា្ដ ល ឲយ ជនរង គ ះ ផ្ទ ះ គា ត់ សា ក យប ដួល ក កបោ ល សា ប់ ភា ម ៗ កន្ល ង កើតហត បុ រស រងគ ះ ដល់ សា ប លើ ល បើ តា ម ស្ត ី រង គ ះជា មា ស់ផ្ទ ះ ដល បា ន ប្ត ឹង មក នគរ បា ល បា ន កម កើតមា ន ៕ ទ ត ូវ បា ន អ្ន ក ភូមិ ភ ប ពន្ធ គ នះ ដូច ជា ខុស ទមា ប់ របស់ ប្ដ ី គា ត់ ក៏ ស វា ចាប់ដ ជន និង បា ន ចា ត់ បញ្ជ ូន បន្ត តាម នីតិវិធី ៕ ប កា ន់ ពី បទ ប ទូស្ដ ករ្ដ ិ៍ ប ព ឹត ក្ន ុង មុង ជា មួយ កូន និង ប រកម្ម កើត យសា រ មា ន អា រម្ម ណ៍ ថា កា រ ប តិបត្ដ ិ ឃា ត់ ខ្ល ួន ប គល់ ឲយ នគរបា ល ប៉ុស្ត ិ៍ រដ្ឋ បាល ភូមិ ខសោ ច់ លប់ ឃុំ ត ពាំង សា ប ស ុក ជា កម្ម ក រចមា្ក រ ដំឡូង ម ះ នា ត ហង នះ ជា ប់ ។ លុះពល ដឹង ថា មិនមន ជា ប្ត ី ក៏ ស ក បា ទី ជិះ ម៉ូតូ មា៉ក ហុងដា ស១២៥ ពា ក់ ផា ក អា យុ ២៩ ឆា ំ ត ូវ នគរបា ល ចា ប់ខ្ល ួន យ ទ លខ ភ្ន ំពញ ១V-៤៩៨៣ ។ បើ តា មអ្ន ក ពល បា ត់ បនសល់ ទុក មហា ប ចណ បប នះត ូវ ឬ ខុស ទ ? ជិត ពា ក់ កណា្ដ ល យប់ ជន នះ បា ន លប មក ចា ប 1 ះ គីឡូ ម៉ត លខ របស់ ប្ត ី ក្ន ុង កា រ ឱប ថើប ប ះ ឡុ ង បូ អា យុ ៤៥ ឆា វិញ សុំផ្ទ ះដក1យប់លបប ពន្ធ គប សអង្អ ល ខុសទមា ប់ប្ត ី នា ង កណា្ដ លយប គា ត់ កំពុង ធ្វ ើ ដំណើរ តា ម ម៉ូតូមួយ គ ឿង តា ម ផ្ល ូវ ហតុកា រណ៍ នះ បា ន កើតឡើងកា លពី វលា ៤៨និង លខ ៤៩ ស្ថ ិត ក្ន ុងភូមិ រវៀង ឃុំរ វៀង ទើប ស្ត ី មា ស់ផ្ទ ះ ស ក ស ុក ស ម ចា ំ មា ស់ មក ទទួលយក ត ឡប មិត្ត ភក្ត ិឱយ យក ម៉ូតូ មក ដឹក នា រី ដល ជា គ ះ បណា្ដ ល ឱយ ម៉ូតូ ដួល ហើយ វា យ ហក អា វ និង ខា ំ ត ម៉ូតូ មួយ គ ឿង កអធិកា រ បា៉ ង ហៀ ង បា ន ប ប់ ថា ត ូវ បា ន តុលា កា រ បំបកឬ ក៏ ត ូវ បំបិទ បន្ថ ម ប៉ុស្ត ិ៍ នគរបា ល រដ្ឋ បាល បឹង សា ឡា ង ដើមបី រង ម មើល ហើយ បុរស ខា ងលើ បា ន ទា ក់ទង ក យ ។ ពិតជា មា ន ករណី ធ្វ ើ ទារុណកម្ម មនុសស ដូច កា រ ជា ងដក ចា ប់ មនុសស ចងវា យ ធ្វ ើ ទារុណកម្ម យា៉ង ចំណុច កើតហតុ នា ង ជា គូ ដណ្ដ ឹង បា ន ទា ញ អា វ ដណ្ដ ឹង និង រូបគ ចញ លើក ឡើង ខា ងលើ នះ មន ។ រកសោ ទុក ទ ប៉ង រ ភ ប ពន្ធ គ (រូបថត លីនណា ) ប ប៊ុន លីនណា