KOHSANTEPHEAP MEDIA 2017/05/09 - Page 3

ព ឹត្ត ិកា រណ៍សង្គ ម ភា គី ចិន ផ្ត ល់ស ចក្ត ីទុកចិត្ត ល ើកម្ព ុជា ច ះ លន បា យ ជា មួយខ្ល ួន លខ 9085 ថ្ង អងា្គ រ ទ ទី 09 ខ ឧសភា ឆា ំ 2017 ទិវា ប ឆាំង ជំងឺ ហឺត ឆា 2017 រៀបចំ យ ក ុម ហ៊ុន ជី អស ខ... កុំ ភ្ល ច យក ភ្ល ើង ដុត គល់ ! តមកពីទំព័រ អំពី ជំងឺហឺត ដើមបី បញ ប កា រ យល់ ដឹង ដល់ មា ន កា រ ស្ថ ិត 1 ក្ន ុង បរិសា ន ដល មា ន មសត ជា រៀង រា ល់ ឆា ំ នា ខឧសភា ទិវា ប ឆាំង ជំងឺ ប ជា ជន កម្ព ុ ជា ឲយ កា ន់ត ចបោ ស់ អំពី ជំងឺហឺត កា រ ផសង បា រី សត្វ ល្អ ិត លំអងផា្ក កា រ ហា ត់ប ណ ហឺត តងត ប រព្ធ ធ ច ើន ទូ ទា ំង ពិភព ក ក្ន ុង ះ រួម មា ន ប ទស ធម្ម តា ដូច អ្ន ក ដល គា ន ជំងឺហឺត ដរ ។ គ ស ធ្ង ន់ធ្ង រ បនា ប់ ពី ប ទូ ទា ំង ពិភព ក សមា គម គ ូពទយ សួត កម្ព ុ ជា ក ម ប ធានបទ មា ន លក្ខ ណៈ រាុំរ៉ ដល ស្ត ង ឱយ ឃើញ តា ម រយៈ មួយ សម្ត ចពញា ចក ី ហង សំ រិ ន ប ធាន រដ្ឋ ចំណក យា៉ង សំខា ន់ក្ន ុង កា រ ជំរុញ លើ កកម្ព ស គ ស ទា ំងនះ បើកា លណា កើតឡើង ច ើន សភា ក ជំទា វ សិន យៀកយៀក (Shen មិត្ត ភា ព និង កិច្ច សហប តិបត្ត ិ ការ ក្ន ុង ភាព ជា Yue Yue) អនុ ប ធា ន សភា តំណា ង ប ជាជន ដគូ គ ប់ ជ ុងជ យ រវា ង កម្ព ុ ជា-ចិន ឲយ កា ន ចិន និងជា ប ធាន សហព័ន្ធ នារី ទូទា ំង ប ទសចិន ត សុីជម ថម ទៀត ។ បា ន ប កាស ថា ចិន បា ន ទុកចិត្ត កម្ព ុជា ល ន បា យ ជា មួយ ខ្ល ួន ។ ក្ន ុង ជំនួប នា ព ឹក ថ្ង ទី ៨ ខឧសភា ល សម្ត ច ពញា ចក ី បា ន បងា ញ ថា បា យ របស់ កម្ព ុជា ជា មួយ ចិន វិមា ន ខា ប លន លន ក វជ្ជ បណ ិត ម៉ក់ ប៊ុ ន ទបុ ង អ្ន ក គ ប់ ក្អ ក ពិបា ក ដកដង្ហ ើម » ។ ក សា ស ចា រយ នី ចន្ទ ី ដល ជា វា គ្ម ិន ក កវ ពិសិដ្ឋ នាយក ខុទ្ទ កាល័យ ន សម្ត ចពញា ចក ី ហង សំ រិ ន ឲយ ដឹង ថា ចិន ឲយ គា បា ន ជំរុញ កិច្ច សហប តិបត្ត ិ ការ ជា មួយ កម្ព ុ ជា និង គា ំទ គា វិញ វិញ មក ។ វ៉ អប សីុ អុក យក មិត្ត បា រា ំង ... អ្ន ក ហ្ន ុង ឯង ឆា ប់ ឡើង ធ្វ ើ ធំ ។ តៗ មក ទៀត ... វា កា យ ជា ពូជ ក វជ្ជ បណ ិត លា ន គឹ ម ស ង ដល ជា អត់ ឃើញ ទ ... បើ ចះ ហុច ... ចះ អ្វ ី ផសងៗ វា គ្ម ិន ក្ន ុង កម្ម វិធី នះ មា ន ប សាសន៍ ថា ជំងឺហឺត ចះ យក ជី យក ភ្ល ើង ដុត គល់ ទ ... ម មើល ... ឆា ប់ ឡើង បុណយ ឡើង ស័ក្ត ិ ... បើ មិន ចះ និង អា ល្ល កហសុី ក ុមហ៊ុន ជី អស ខ (GSK) ក្ន ុង កម្ម វិធី នះ មា ន ប សាសន៍ ថា ហឺត មិន មា ន អា ច ពយោ បា ល បា ន ហើយ អ្ន ក ជំងឺហឺត អា ច រស ទ ... បើ ស្ល ូត សា ប់ ... អ្ហ ង ងា ប់ ឆា ប អស ខ (GSK) បា ន អ សីុ ចុក ... បរ ជា មិន ចះ សីុ ... បរ ជា ស្ល ូត កម្ព ុជា បា ន មា ន ប សាសន៍ ថា ក ុមហ៊ុន ជី ជា ជំងឺឆ្ល ង មា ន បទព ញ វា គ្ម ិន ដល ច ះ ទ ដូច្ន ះ សូមកុំ មា នកា រ រីសអើង បា ន ដូច ធម្ម តា ះ អ្ន ក កើត ជំងឺហឺត ។ ច ធន៍ ខ្ព ស់ មក ធ្វ ើ បទ បងា ញ ស្ត ី បណា្ដ ល ឱយ ជំងឺហឺត មា ន គ ស យ ត ូវ ចៀសវា ង ឱយ បា ន ពី កតា ះ កតា ដល បង្ក ណា មួយ ខា ងលើ និង ត ូវ ប ើ ថា ំ ហឺត តា ម កា រ ធ្ង ន់ធ្ង រ រួម ណនា ំ របស់ គ ូពទយ បា ន ត ឹមត ូវ ៕ សហកា រ ត ប កាន តា ម ចំណា ំ ... ប ! កន្ល ង មា ន សា ប់ ... ឬ ធ្វ ើ ឫក ឯង ត ឹម ត ូវ ... ចង់ ឱយ គ ត ថា គា ត់ ល្អ ណាស់ ... គា ត់ សា ត ស ណា ស់ ... ចបោ ស់ ជា គ មើល អត់ ឃើញ ទ បា យ ចិន ត មួយ ជា និរន្ត រ៍ ។ បា យ ពា ណិជ្ជ កម្ម វិន តៗ គា ។ បើ សម័យ បា រា ំង ត ួត ត ហើយ ... អ្ន ក ណា មិន ចះ វ៉ អប ម ... មិន ... រដ្ឋ សភា រវា ង ថា ក់ ដឹក នា ំសភា នប ទស ទាំង ២ វិស័យ ជា ច ើន ដូច ជា វិស័យ វបបធម៌ សដ្ឋ កិច ត ូវ បា ន ះ តើ អ្ន ក ជំងឺហឺត ត ូវធ្វ ើ ដូច ម្ត ច ដើមបី អា ច រស អា កា រៈ ដង្ហ ក់ ដកដង្ហ ើម បា ន ខ្ល ី ៗ ណន ទ ូង និង បា ន ក្ន ុង ជីវិត ដូច ធម្ម តា ? គ ង កិច្ច ការ វជ្ជ សាស្ត ផ្ន ក ជំងឺ ផ្ល ូវដង្ហ ើម ក្ន ុង សង្គ ម យើង សព្វ ថ្ង ក៏ ដ វិញ ក៏ កា ន់ ត ពូក ដរ ... អ្ន ក ណា ចះ សហកា រ រវា ង ក ុមហ៊ុន ជី អស ខ (GSK) និង «ជំងឺហឺត ជា ជំងឺ ផ្ល ូវដង្ហ ើម ដល មា ន ពី កំណើត ត ូវ ជួប គ ួ ពទយ ទទួល កា រ ពយោ បា ល ជា បនា ន់ ។ រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ ក្ន ុង ជំនួប ពិភា កសោ ជា កិច្ច របស់ គណៈប តិភូ ចិន លើក នះ បា ន ចូលរួម រឹង មា ំ ក បា ន និង កំពុង អា រម្ម ណ៍ ថា មិន អា ច ដកដង្ហ ើម បាន ស ួល ។ យ មា ន កិច្ច GINA បា ន កំណត់ និយម ន័យ ជំងឺហឺត ថា ថ្ង ហើយ ធ្ង ន់ធ្ង រ បន្ត ិច ម្ត ង ៗ សូមកុំ បង្អ ង់ យូរ គ « អ្ន ក អា ច គ ប់គ ង ជំងឺហឺត របស់ អ្ន ក បាន » ។ ត រីក ធំ ឡើង ក ញា ញ់ ... មើល ដរ ... តា ំង ត ពី បូរា ណ កា ល មក ... ចះ ឡក ឆា ំ ២០១៧ នះ ទិវា ប ឆាំង ទទួល រង ជំងឺហឺត ។ សា ប័ន ជំងឺហឺត ពិភព ជំងឺហឺត ត ូវ បា ន រៀបចំ ទបើ ង ះ យសា រ ក ដា ច់ ៗ ពិបា ក ញាុំ ឬ ពិបា ក គង បា ន GINA បា ន បងា ញ ថា មា ន ប មាណ ជា ១៨% ដកដង្ហ ើម បា ន ខ្ល ី ៗ ចងា ក់ ដង្ហ ើមញា ប់ ហើយ មា ន ន ប ជា ជា ត ត ធំៗ ណា ស់ ដូច បា ន ចំណី អា ហា រ បរិ បូរណ៍ ... យ ជំងឺហឺត ឆា ំ ២០១៧ របស់ សា ប័ន ជំងឺហឺត ពិភព និង រួមចំណក ឱយ អ្ន ក ជំងឺហឺត អា ច រស គ ឃើញ ដើម ដូង ដើម ង តា ម ថា ំ ហឺត សង្គ ះ បនា ន់ មិន អា ច ជួយ បា ន ទៀត ក្អ ក ះ រួមចំណក ដ៏ សំខា ន់ ក្ន ុង កា រ ផ្ត ល់ ចំណះដឹង អំពី របា យកា រណ៍ ចុង ក យ ចញ ពល ថ្ម ី ៗ ក្ន ុង ពិបា ក ដកដង្ហ ើម ឮ ងឺ ត ៗ ឬ ណន ទ ូង និយា យ ជំងឺហឺត កា ត់ បន្ថ យ អត សា ប 1 ចញ ផា្ក ... ចញ ផ្ល ... ហើយ ដើម តង និង បរិសា ន ដល មា ន បា ក់តរី បង ក សា ស ចា រយ វា៉ ន់ មិច ដល ជា វា គ្ម ិន ច ើន ។ ច ក្ន ុង កម្ម វិធី នះ មា ន ប សាសន៍ ថា តមកពីទំព័រ យ វីរុស តា ម បណា្ដ ប ទស ជា គ ប់គ ង និង ផលវិបា ក របស់ ជំងឺហឺត ។ កម្ព ុជា ផង ដរ ។ កា រ ប រព្ធ ទិ វា នះ ក៏ ជា កា រ សម្ត ចពញា ចក ីជួបសន្ទ នា ជាមួយភា គីចិន (រូបថត ប៊ុនរិទ្ធ ) ទំព័រ 3 គ កំពុង ផ្ត ល ងា ប់ ឯណា ងា ប ... ហ ! ហ ! ត... វ៉ កង ហក ត ... ឧសសោ ហ ប៉ុន្ត បើ ចះ កា ប់ ចះ ចា ក់ ... ចះ យក ភ្ល ើង ដុត គល់ ... មិន យូរ ទ ... ឆា ប សម្ត ច ពញា ចក ី បា ន កត់សមា្គ ល់ ថា ក្ន ុង រយៈ ដុះ កបោ ល មក ក្ន ុង តំបន់ និង លើ ឆា ក ពល ប៉ នា ន ឆា ច ង ក យ នះ កម្ព ជា និង ចិនបា ន ផា ស ះ ... ឆា ប់ ធ្ង ន់ សា ... ឆា ប អន្ត រជា តិ ។ ទា ំងនះ បា ន ជួយ ពង ឹង បន្ថ ម ប្ត ូរ ទសសនកិច្ច រវា ង គា ជា ច ើន ចា ប ់ តា ំងពី ថា ក់ដឹកនា បូស ឃ្ល ៀក មិន ខា ន ...។ វឌឍ ហើយ ... កុំ ប កា ន់ អី ! តូច សីុ តូច ... ធំ ស ទៀត នូវ ស្ថ ិ រ ភា ពនិង សន្ត ិភា ព សម ប់ កា រ អភិ កំពូល រ ហូល ដល់ ថា ក់ មូល ដា នក្ន ុង ក្ន ុង តំបន់ និង សា កល ក ។ នះ ជា ប ពណី ពូជ ខ្ម រ យើង ះ ក៏ មា ន ថា ក់ ជំនា ញ ផង ដរ ។ ករណី នះ បា ន បងា ញ ពី កា រ ធំ ... ទនសោ ង ក កវ ពិសិដ្ឋ បា ន ឲយ ដឹង ទៀត ថា ចិន ជំរុញ កិច្ច សហ ប តិបត្ត ិ កា រ រវា ង គា នឹង គា ។ បា ន អរគុណ កម្ព ុជា ដល បា ន គា ំទ ភាគី ចិន ច ផលប ះ សម្ត ច ក៏ បា ន គា ំទ ច សូម ក ះ កា រ ជំរុញ និង កា រ ក្ន ុង ជំនួប ក ។ សំ រិ ន ប ធា នរដ្ឋ ស ភា មា ន ប សាសន៍ ថា ទសសន ជា តិ ៕ អា៊ ង ប៊ុ ន រិ ទ ះ បង់ ... បើ ចង់ បា ន ផ្ល ផា្ក ... ែ ខា ំង ... ផ្ល ផា្ក ក៏ កា ន់ ត បា ក់ មក ធា ង ដរ ... ជា មួយ សហ សហព័ន្ធ នារី ទូ ទា ំង ប ទស ចិន ដើមប ះ ដរ សម្ត ចពញា ចក ី ហង លើកកម្ព ស់ នា រី ក្ន ុង កា រ ចូលរួម អភិវឌឍន៍ ប ទស តា ម ជើង ភ្ន ំ ...។ កុំ ខា ន យក ភ្ល ើង ដុត គល់ ... ដុត កា ន់ ត ជន៍ ស្ន ូល របស់ ចិន ក្ន ុង កា រ ចូលរួម ធ្វ ើ កិច្ច សហប តិបត្ត ិកា រ រវា ង ក សួង កិច្ច ការ នារ ថរកសោ សន្ត ិភា ព ក្ន ុង តំបន់ និងសា ក ល ព ... ធ្វ ើ ម៉ច ពូជ ចញ មក ពី បា រា ំង ត ួត ត ... សន្ន ិសីទស្ត ីពីជំងឺហឺត អា ឡវ ប ទសកម្ព ុជា ដលវា គ្ម ិនធ្វ ើបទបងា ញ (រូបថត សហកា រី ) (តមកពីល ខមុ ន ) ( មា នត)