KOHSANTEPHEAP MEDIA 2017/05/09 - Page 2

ទំព័រ 2 ព ឹត្ត ិកា រណ៍ជា ត លខ 9085 ថ្ង អងា្គ រ ទី 09 ខ ឧសភា ឆា ំ 2017 កា ក បា ទ ក ហម កម្ព ុ ជា ប មូល ថវិកា ពីសបបុរស ជន បា ន ជា ង 13 លា ន ដុលា រ ខួប ទី 154 ទិវា កា ក បា ទ ក ហម អឌឍ ចន្ទ ក ហម ទទួល ថវិកា សបបុរសធម៌ ជិត 13 មុឺន ដុលា រ ខត្ត កំពង់ ធំ ៖ ក សុខ លូ អភិបា ល ខត្ត កំពង់ធំ បា ន ថ្ល ង ថា ថ្ង នះ ខត្ត កំពង់ធ បា ន ប រ ព ខួប លើក ទី ១៥៤ ទិវា ពិភព ក កា កបា ទក ហម អឌឍចន្ទ ក ហម ក ម ប ធាន បទកា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា មាន គ ប់ ទីកន្ល ង សម ប់ គ ប់ ៗ គា ។ ក្ន ុង នា ម ថា ក់ដឹកនា ខត ក សូម ថ្ល ង អណរ គុណ យា៉ង ជ ល ជ ច ះ សបបុរសជន ដល បា នបរិចា គ សមា រ និង ថវិកា ចូលរួម ដើមបី ជួយ ដល់ ជន រង គ ះ ។ ក អភិបា លខត្ត បាន ថ្ល ង យា៉ង ដូច្ន ះ ក្ន ុង មី ទ្ទ ី ញ ប រព្ធ ខួប លើក ទី ១៥៤ ទិវា ពិភព ក កា កបា ទក ហម អឌឍចន្ទ ក ហម កបណ ិត ងួន ញុិល ទទួលថវិកា សបបុរសធម៌ (រូបថត ថុក សុខា ) ៨ ឧសភា កា លពី ព ឹក ថ្ង ទី ៦ ឧសភា ក ម អធិបតីភា ព សម្ត ច ប ធា នកា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា បាន ទី ២រដ្ឋ សភា ក បណ ិត ងួ ន ញិ ុល អនុប ធាន ភា ព មិន លម្អ ៀង អពយោ ក ឹតភា ព ឯករា ជយ ភា ព ស្វ ងរក ជំនួយ ពី សបបុរសជន ក្ន ុង និង ក ប ទស យ មា នកា រ អ ញ ចូលរួម ពី សវា កម្ម ស្ម ័គ ឯកភា ព សា កល ភា ព ។ ដើមបី យក មក ជួយ ឧបត្ថ ម្ភ ដល់ បងប្អ ូន ប ជា យឡក ឆា ំ ២០១៧ នះ កមា ំង មនុសស ពលរដ្ឋ កម្ព ុជា យើង ដល ជួប ប ទះ នូវ គ ះ ក់ បន្ថ ម ថា ថវិកា ដល ទទួល បា ន មន្ត ីរា ជកា រ ប ជាពលរដ្ឋ និង សិសសោ នុសិសស ក បន្ត ថា ធម៌ ចូលរួម ជា ថវិកា បា ន ចំនួន ជិត ១៣ មុឺន ដុលា រ មហន្ត រា យ ផសង ៗ ជា យ ថា ហតុ យ មិន ប កាន ពី សបបុរសជន នា នា ក ពី យក ជួយ សរុប ចំនួន ជា ង ១០០០ នា ក់ ។ គូសប បា យ ះ ឡើយ ។ យ ទីណា ប ជាពលរដ្ឋ ជួប ទុក្ខ លំ បាក វទនា ទី ះ សហរដ្ឋ អា មរិក ។ បើ ប ៀបធៀប ឆា ំ ២០១៦ និនា កា រ ន ះ ក បា ន ថ្ល ងអំណរគុណ ច ះ មន យ ជា មា រ បា ន ទទួល ត ឹមត ជា ង ៩ មុឺន ដុលា រ ប ប កា រ ផសង ៗ និង មួយ ផ្ន ក ទៀតសម ប់ កា រ គឺ មា ន កា កបា ទក ហម ដឹកនា ំ អ ជីក អណ្ដ ូង ះ កា កបា ទក ហម ក ម្ព ុ ជា ក៏ បា ន និង ថវិកា យក ជួយ ឧបត្ថ ម្ភ ដល់ទី កន្ល ង ះ ក្ន ុង ះ ផង ដរ ខត្ត កំពង់ធំ កា លពី ថ្ង ទី ៤ កា កបា ទក ហម គ ប់ លំដា ប់ថា ក់ ដល បា ន ប ជា ពលរដ្ឋ រង គ ះ និង ងា យ រង គ ះ ចករំលក ថវិកា ជួយ ឧបត្ថ ម្ភ ដល់ មន្ទ ីរពទយ គន្ធ ហើយ ថវិកា ដល បា ន មក អំពី កា រ ចូលរួម ឧបត្ថ ម្ភ ខឧសភា ឆា ំ ២០១៧ នះ ត ូវ បា ន ខយល់ កន ក់ ពុះពា រ រា ល់ កា រ លំបា ក សព្វ បបយា៉ង ដឹកនា យ យក ជូន ប ជា ពលរដ្ឋ ដល់ទី កន្ល ង ក ជំទា វ ព មទា ំង សបបុរសជន ទា ំង បណា្ដ ល ឲយ រលំ និង របើក ដំបូលផ្ទ ះ រា ប់រយ ខ្ន ង អ បុ បា ក្ន ុង មួយ ឆា ំ ចំនួន ១ លា ន ដុលា រ ចា ប់តា ំងពី ឆា ំ ព អស់នះ សម ប់ យក ២០១២ មក ។ ជួយ ជន រង គ ះ ។ ដល ត ូវ នា ំ យក អ យ ចក ជូន ពលរដ្ឋ ជា ពិសស ជា ង នះ ះ សម្ត ច អគ ្គ ទា ំង អស់នះ ហើយ សប ក់ អំពី អត្ត ស ណ រង គ ះ ទា ំង អស់ ះ ។ កបណ ិត ងួ ន ញុិល អនុប ធា ន ទី ២ មហា សនា បតី ត ហ៊ុន សន នា យករដ្ឋ ខ្ម រ ចះ ជួយ យកអា សា គា ក្ន ុង គ មាន អា សន មន្ត ីនព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា បាន ថ្ល ង ការ និង បណ្ដ ុះ ឧត្ត មគតិ មនុសសធម៌ យ ផ្អ ក លើ រដ្ឋ សភា មា ន ប សា ស ន៍ថា កា ក បា ទ ក ហម លកា រណ៍ គ ឹះ ទា ំង ៧ របស់ ចលនា អន្ត រ ជាតិ កម្ព ុជា ក ម កា រ ដឹកនា ំ យសម្ត ច កិត្ត ិ ព ឹទ សម្ត ចត ទទួ ល ថវិកា មនុស សធម៌ ក្ន ុង ពិធី (រូប ថត សុខ វា សនា ) ត សរសើរ ដល់ សកម្ម ភា ព របស់ កា ក បា ទ កា កបា ទ ក ហម អឌឍ ក ហម គឺភា ព មនុសស ធម៌ បណ ិត ប៊ុ ន រា៉ នី ហ៊ុន សន សម្ត ច ខិតខ រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ ក្ន ុង ទិវា ពិ ភព ព ះរា ជទ ពយដ៏ឧត្ត ុង្គ ឧត្ត មដើមបី គា ំទ ដល់ សកម្ម ភាព ក ហមកម្ព ជា ដល បា ន ខិតខំ ជួយ រំលក ទុក ល បាក មា នប សាសន៍ក្ន ុង ឱកា ស ក កា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា និង អឌឍចន្ទ មនុសស ធម៌ របស់ កា ក បា ទ ក ហម កម្ព ុ ជា ។ ក ហម ខួប ទី ១៥៤ ឆា ំ ក ម ប ធា នបទ « កា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា មាន គ ប់ ទីកន្ល ង សម ប ជា មួយ រា ជរដា ភិបា ល ក្ន ុង ការ សម្ត ច កិត្ត ិ ព ឹទ្ធ បណ ិត បា ន គូសប ះបីជា ឆា ំ ២០១៦ កន្ល ង ក់ ថា នា នា ជូន ប ជាពលរដ ះ ស យ ប ទូ ទា ំង ប ទស ។ ហើយ រហូត មក កា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា បាន ប ើប ស់ ថវិកា ដល គ ប់ ៗ គា » កា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា បាន ទទួល ដល់ ពា ក់កណា្ដ ល ឆា ំ ២០១៧ កម្ព ុជា មិន មា ន រង បា ន មក ពី សបបុរសជន ទា ំង ជា តិ និង អន្ត រ ជាត ថវិកា បរិចា គ ពី សបបុរស ជនជា តិ និង អន្ត រ ជាតិ នូវ ឥទ្ធ ិពល ពី បា តុភូត ធម្ម ជាតិ ធ្ង ន់ធ្ង រ យា៉ងណា ក៏ ប កប បា ន ចំនួន១៣ លា ន ៤ សន ១ មុឺន ២៨០ ដុលា រ (១៣.៤១០.២៨០ ដុលា រ ) ។ ទិវា ពិភព យ ក៏ យើង ត ប ឈម នឹង ប មួយ ថវិកា ដល កា ក បា ទ ក ហម ប មូល បា ន កា លព ចំនួន មា ន លក្ខ ណៈជា សា កល តំបន់ និង ថា ក់ ឆា ក កា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា និង ជា តិ ដល កា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា បាន គិតគូរ អឌឍចន្ទ ក ហម ខួប ទី ១៥៤ ឆា ំ បា ន ប រព្ធ ធ្វ ើ ឡើង នា ថ្ង ទី ៨ ខឧសភា ឆា ំ ២០១៧ យ តមា ភា ព និង ប សិទ្ធ ភាព ជា ពិសស ទីសា ក់កា រ ជា គ ះថា ក់ ចរា ចរណ៍ គ ឿងញៀន គ ឿង កណា្ដ ល កា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា ក ម វត្ត មាន ដ៏ ស វឹង គ ះ អគ្គ ិភ័យ ប ជំងឺអដស៍ ប ហ៊ុន សន បា នថ្ល ងអំណរ គុណ ដល់ សបបុរ សជន នា នា ដល បា ន ចូលរួម ខ្ព ង់ខ្ព ស់ របស់ សម្ត ច អគ្គ មហា សនា បតី ត មីន និង គ ប់ មិន ទា ន់ ផ្ទ ុះ កា រ កើតឡើង ជំងឺឆ្ល ង ចំណក បរិចា គ ថវិកា ជួយ ដល់ កា កបា ទក ហម កម្ព ុជា ។ ទា ំង អស់នះ បា ន បង្ក ជា ប ហ៊ុន សន នា យក រដ្ឋ មន្ត ី ន ព ះរា ជា ណា ចក ថ្ម ី ៗ និង កា រ ប ប ួល អា កា សធា តុ ដល ក តា កម្ព ុជា ហើយ ថវិកា នះបា ន ឆ្ល ើយ តប យា៉ង មា ន មា នប សាសន៍ក្ន ុង ឱកា ស យា៉ងធ្ង ន់ធ្ង រ ដល់ ប សិទ្ធ ភាព ជួយ ដល់ ប ជាពលរដ្ឋ ។ សម្ត ច ះ សម្ត ច ក ុម គ ួសា រ និង សង្គ ម ជាតិ ទា ំងមូល ។ កិត្ត ិព ឹទ្ធ បណ ិត ប៊ុន រា៉នី ហ៊ុន សន ប ធា ន មើលឃើញ ពី ប ប ឈម ច យ ត បា ន លើកទឹកចិត្ត ដល់ សបបុរសជន ឱយ ះ មុខ នះ ហើយ បន្ត សកម្ម ភា ព បរិចា គ ថវិកា ដើមបី ចូលរួម កា ក បា ទក ហម កម្ព ុ ជា បា ន ថ្ល ង អំណរគុណ ដល់ កា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា ទា ំង ថា ក់ កណា្ដ ល ក៏ ដូច ចំណក ជួយ ដល់ ប ជា ពលរដ្ឋ ខ្វ ះ ខាត និង រង សបបុរស ជនទា ំង ជា តិ និង អន្ត រ ជាតិ ដល បា ន ជា សា ខា រា ជធា នី - ខត្ត ទាំង ២៥ ទូ ទា ំង ប ទស គ ះ យ គ ះ មហន្ត រាយ ធម្ម ជាតិ ផសងៗ ចូលរួម ចំណក គា ំ ទ ជា មួយ សកម្ម ភាព មនុសស បា ន ខិតខំ យកចិត្ត ទុកដា ក់ និង ពង ឹង កា រ លើក តា ម រយៈកា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា ។ សម្ត ច បាន ធម៌ របស់ កា ក បា ទ ក ហម កម្ព ុ ជា ក្ន ុង ការ ចុះ ជួយ កម្ព ស ប ជា ពលរដ្ឋ ដល រងគ ះ យ ឈរ លើ សា រតី ប ុង ប យ័ត្ន និង តសរសើរ ដល់ កា កបា ទ ក ហម កម្ព ុ ជាដល ទូទា ំង ប ទស ។ កា រ ទទួលខុសត ូវ ខ្ព ស់ លើ កា រងា រ ផ្ត ល់ សវា បា ន ប ើប ស់ កមា ំង ប កប យ ប សិទ្ធ ភាព សម្ត ច ប ធា ន ក៏ បា ន ទូលថា យ នូវអំណរព ះគុណ មនុសសធម៌ ក្ន ុង កា រ ជួយ សង្គ ះ ដល់ ប ជាពលរដ្ឋ ក្ន ុង កា រ ជួយ សង្គ ះ ប ជាពលរដ្ឋ ហើយ ដ៏ជ ល ជ ថា យ ព ះ មហា កសត និង សម្ត ច ព ះ រង គ ះ និង ជួប កា រ លំបា ក តា ម បណា្ដ សម្ត ច សូមលើកទឹកចិត្ត ឱយ កា កបា ទក ហម មហា កសត ី ព ះ វររា ជ មា តា ជា តិ ខ្ម រ ដលព ះ អង្គ សហគមន៍ នា នា ដូច ជា គ ះ រាំង ស្ង ួត អគ្គ ិភ័យ កម្ព ុជា បន្ត សកម្ម ភាព នះ ត តង សព្វ ព ះ រា ជ ហឫទ័យ ប ស ព ះរា ជូបត្ថ ម្ភ នូវ ខយល់ពយុះ ខយល់ កន ក់ និង ឧបទ្ទ វហតុ ផសង ៗ ។ រដា ភិបា ល កម្ព ុជា ៕ ទៀត ជា មួយ រា ជ សុខ វា សនា តមកពីទំព័រទ ក កឹ ម សុខា ថ្ល ង ថា ះ សន្ត ិ ភាព រឿង រា៉វ ប្ល កៗ គួរញា ក់ សា ច -កា សត ចញ ផសោ យ ថ្ង ទី ប ថា នា ង ស ីមា ក់ មា ន កង្វ ល -នា ង បា ន សា ក លើ ខុនដ ឬក៏ មា ន គ ចិញ្ច ឹម ខ្ល ួន -ត ខុនដូ អន់ ជា ង ខ្ទ ម នា ង ឡើងខា ង លើ ខយល់ បក់ វ ផសោ យ ចញមិន សា ប ផសោ យ ផា ច់ៗ រឿង គិត មិន លច សា ន មិន ដល់ ។ ឧសភា ចា ំ រឿង មិន យល ធំធង លុះដល់ សមា ប់ ខ្ល ួន ។ អា ច ថា មិន ក មាន សមសួន បា ន ជា តូចតន ខុន ដូ ។ បា ននា ង ប ឈម វិបត្ត ិ ថ្ង ូរ ត ពី ខុនដូ លុះ មរណា ។ -អត្ត ឃា ត នះ ហួស កា រ ណ៍ ពិត គ ធា ប់ ឃើញចិត្ត ផា ច់ សងា្ខ រ -ចំណក នា ង ស ី ខ្ល ី គំនិត ឈឺ ចា ប់ ខា ំង ពិត មិន ខា ច ថ គឺគ ត ទឹក ហូរ ក ណា គួរ សមត្ថ កិច្ច ដុតដ រក ឬយក ក មា ភា ប់ ចងក ។ ប ព្វ ហតុ ធ្ង ន់ ធ្ង រ ឱយ នា ង សា ប់ ៕ និពន យសា រមយ នុត (កវីអនា ថា ) ជួយដល់ ប ជា ពលរដ្ឋ ដល ជួប ប ទះ នូវ គ ះ ថុក សុខា មហន្ត រា យ ផសង ៗ ៕ ថ្ង ទី ១៧ នឹង បើក កិច្ច ប ជុំ គណៈកមា ធិកា រ នា យក ដើមប ជ ើសរីស អនុប ធា ន គណបកស ជា ថ្ម ី ក យ ព ក សួងមហា ផ្ទ បដិសធ មិន ទទួលសា្គ ល់ នា ពល កន្ល ង មក ។ ក កឹ ម សុខា ថ្ល ង ថា ខឧសភា ក ប ថ្ង ទី ១៤ ក នឹង ត ឡប ់មក កម្ព ុ ជា វិញ ។ ក់ ថា « ថ្ង ១៤ ឧសភា ខ្ញ ុំ ចញព សហរដ្ឋ អា មរិក ដល់ យប់ ថ្ង ទី ១៦ ខឧសភា ហើយ ថ្ង ទី ១៧ ខឧសភា យើង ត ូវ ប ជុំ គណៈ កមា ធិ កា រ នា យក ដើមបី រីស អនុប ធាន ថ្ម ី ព ះ គ រករឿង យើង អត់ ចះ ចប ត ូវត បញ្ច ប់ » ។ ប ធា ន គណ កស សង្គ ះ ជា តិ បា ន គូស ប ថា « ខ្ញ ុំ សូម ប ក កឹម សុខា ថ្ល ង មុខ អ្ន កគា ំទ ះ ប៉ុន្ត ឥឡូវ អា េមរិក (រូ ប ថត អា៊ង ប៊ុនរិ ទ ្ធ ) ះជា យា៉ងណា ក្ត ី សម ប់ កា រ ជ ើស រីស ទា ំង បរិ យា កា ស មុន ក់ អនុ ប ធា នគណបកស បនា ប់ ពី គណបកសប ឆាំង និង ក យកា រ ក់ ជូន ថា អនុប ធាន ហ្ន ឹង គឺ នះសម ច ធ្វ ើ វ អី ុ ចឹ ង ខ្ញ ុំ គិត ថា កម្ម វិធី ខ្ញ ុំ អស់ ថ្ង ទី ១៨, ១៩ ១រូបវិញ ដើមបីជួយ ធ្វ ើ កា រ ប ធាន ។ លន បា យ សម ប់ កា រ បា យ និង ជំហរ ខ្ល ួន មុនកា រ មបកសប ឆា ំង បងា ញ ពី សា នកា រណ៍ ន ះ ក អង ឆអា៊ង ត ឃុំ សងា្ក ត់ និង កស ី មូរ សុខហួរ ។ កា លពី ថ្ង ទី ៤ ខ ទា ក់ទង នឹង កា រ គំរា មកំហង មា ន ប បា យ ឡើយ ។ ប៉ុន្ដ ពល នះ លង និង ទៀត ក យ ពី ក សួងមហា ផ ទទួលសា្គ ល់ កា រ ធ្វ ើ វ ធនកម្ម លក្ខ ន្ត ិកៈ ប កា ៤៧ ថ្ម របស គណបកស សង្គ ះ ជា តិ រួច ហើយ ះ ត ថា ក់ ជា ត ះ ក នឹង ក ប កន្ល ង បា ន សម ច ទទួលសា្គ ល់ កា រ ធ្វ ើ វ ះស យ ធា ន គណបកស ។ យ សន្ត ិវិធី ។ ះ ក់ ថា ៖ « យើង មិន យក កមា ំង ក្ន ុង បា យ កមា ំង អា វុធ មក ះស យ ះ ទ ប ជា ពលរដ្ឋ ដឹង ហើយ ។ បកស យើង មិនមន ជា អ្ន ក ក កឹ ម សុខា បា ន ជួប សំណះសំណា ល សហរដ្ឋ អា មរិក ជា ង មួយ ស បា ហ៍ ឡើយ » ។ ក់ ថា ៖ «ប ះ ទ យើង មិន យក ខ្ម រជា ស ត ូវ សំខា ន់ យើង ចង់ ជា មួយ សហគមន៍ ខ្ម រ បា យ បច្ច ុបបន្ន កា រ ះ ះ ត ឃុំ សងា្ក ត់ មុខ ជា ច ើន ត ជ ើសរីស អ្ន កតំណា ង រា ស្ត »។ ក ប ន្ត ថា ជា ទ យើង បា ន បងា ញ ពី កា រ ត និង សា នកា រណ៍ ន បា យ ះ ះ កម្ព ុ ជានា ពល ខា ង សហរដ្ឋ អាមរិក ។ ក កឹម សុខា ប ធាន គណបកស សង្គ ះ ជា ត ក សម រ ងសុី អតីត ប ធាន ះគឺ ជំហររបស់ គណបកស សង្គ ះ ជា តិ គណបកស សង្គ ះ ជា ត ពល ដឹកនា ំ ប ទស ។ បកសសង្គ ះ ជា តិ បា ន ត ត លើសា នភា ព ន ជុំវិញដំណើរទសសនកិច្ច នះ គ មិន ទា ន់ ឃើញ កម្ព ុ ជា ប៉ុន្ត បា ន ជួប ជា មួយ ឡើយទ ។ ះជា យា៉ងណា ក្ត ី ច ះ កា រ លើក ឡើង បងា ញ ជំហរ ចំណងមិត្ត ភា ពនិង សហប តិបត្ត ិ ការ របស់ ប ធា ន គណបកសប ឆាំងរូប នះ មិន ទា ន ធនកម្ម លក្ខ ន្ត ិកៈ ប កា រ៤៧ ថ្ម ី របស់ គណបកស ជា មួយ អា ម រិ ក ក៏ ដូច ជា មួយ អន្ត រ ជាតិ ។ សង្គ ះ ជា តិ ពា ក់ព័ន្ធ នឹង កា រ ជ ើសរីស អនុ ប យ ករណី ណា មួយ ក កឹ ម សុខា ប ធាន គណបកសសង្គ ះ ះ ។ សំខា ន ក សួងមហា ផ្ទ កា លពី ថ្ង ទី ៣ ខឧសភា ក កឹម សុខា បា ន អះអា ងថា សហគមន៍ អន្ត រ ជាត ធា ន គណបកស សង្គ ះ ជា តិ ទា ំង ៣ រូបនះ គឺជា ឲយ សហរដ្ឋ អា មរិក ចា ប់អា រម្ម ណ៍ លើ សា ន ក ារណ៍ បា យ និង កា រ រឿង ន ត យើង ក ះ ក់ ថា កា រប កាស មិន ទទួលសា្គ ល់ អនុ ប ជា តិ បា ន ប រឿង ចបោ ប់ សុទ្ធ សាធ មិន មា ន ជា ប់ ពា ក់ព័ន្ធ នឹង ន ះ ត ក្ន ុង កិច្ច សមា សន៍ ជា មួយ វិទយុ វី អូ អ ក្ន ុង ពល បា ញ ម ស ខង ទសសនកិច ឧបនា យករដ្ឋ មន្ដ ី រដ្ឋ មន្ដ ី ក សួង មហា ផ ប ះ ត ចំណក គណបកស សង្គ ះ ជា តិ វិញ ប សិនប បា យ ជា ច ើន ដល ក ប៉ុល ហំម និង ប ទស កម្ព ុជា ខា ង មុខ នះ ។ ឧសភា កន្ល ង មក សម្ដ ច ក ឡា ត។ មុន ក កឹ ម សុខា បា ន មា ន សង្គ ម កើតឡើង បក្ខ ភា ព អនុប ធាន គណបកស សង្គ ះ ជា តិ សហគមន៍អន្ត រជា តិ ទា ំង មុននិង ក យ កា រ ចំនួន ៣ រូប ដល បា ន ជ ើសរីស កន្ល ង មក គ ត ថ មបកស ប ឆា ំង បងា ញ ពីសា នកា រណ៍ បា ន និងកំពុង តា មដា ន យា៉ង យកចិត្ត ទុកដា ក់ ។ ះ ន តា ម ឃុំ - សងា្ក ត់ នា នា » ។ ះ ះ ធនកម្ម ប កា រ ៤៧ថ្ម ី ( មួយ ) បា ន ប ប់ ពី កា រ គំ រា ម កំហង នា នា មក លើ យើង » ។ យើង នឹង រីស ដដល ទ ៣ នា ក់ ដដល ទ ។ វិញ គឺគណបកសសម ច ជ ើសរីស អនុប ធា ន ត ឃុំ - សងា្ក ត់ តា ម ប ព័ន្ធ ផសព្វ ផសោ យ និង ចា ក - តា ម កា សត ដល់ កា កបា ទក ហម ខត្ត សម ប់ ទុក យក ខឧសភា ខា ង មុខ នះ គណបកស សង្គ ះ ជា ត ចា ក់ ផសោ យ ព បទពា កយ ប ំ ពីរ សទា ជ ះថា ចូលរួម បរិ ចា គនូវ ថវិកា ផា ល់ខ្ល ួន ជូន 1 ឧស ភា គឺរវល់ ។ គ ត ូវកា រ សំឡង ខ្ញ ុំ សម ប ខុន ដូ ពិត សុខ ចិត្ត មរណា សបបុរសធម៌ របស់ សបបុរសជន យើង ដល មា ន បកសសង្គ ះជា តិយកថ្ង 17 ឧសភា រីសអនុប ធា នមួយរូប ះស យគ ះ រា ំង ស្ង ួត តា ម រយៈ កា រ ចក ទឹក សម្ត ច ត ះ គឺ ទឹកចិត្ត ដ ប កា ឡា ជា ថ បា ន ចូល រួម ចំណក យា៉ង សំខា ន់ ក្ន ុង កា រ ះស យ និង បា ន យកចិត្ត ទុកដា ក់ ជា ប ចាំ ដូច និង ជីក អណ្ដ ូង ទឹក ជូន ប ជា ពលរដ្ឋ ។ ទៀត ក ប ក់ ថា ៖ « អ្វ ី ដល យើង ត ូវកា រ ពី អា ម រិ ក គឺ មិនមន ត ថ ះ ត ះ ទ មា នកា រឆ្ល ើយ តប ពី អ្ន ក នាំពា កយ បកស កា ន់ អំណា ច ក សុខ ឥសា ន គា ន អ្ន ក លើក ៕ ះ ទ ខណៈ ទូរស័ព អា៊ង ប៊ុន រិទ្ធ