KOHSANTEPHEAP MEDIA 2017/05/09

កា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជាទទួលថវិកា មនុសសធម៌បា នជា ង១៣លា នដុលា រសម ប់ឆា ំ២០១៧ អា ន ទំព័រ២ KOH SANTEPHEAP DAILY ទីចាត់ការេលខ ៈ 165E0 វិថី 169 ខាងេកើតបូរីកីឡា ការិយាល័យ ផសោយ ពាណិជ្ជកម្ម ៈ ( 023 ) 98 71 18 ការិយាល័យនិពន្ធ ៈ (023 ) 98 71 19 , Fax : 9 8 71 17 & 22 01 55 ឆាំទី 50 េលខ 9085 េចញផសោយ ៃថ្ង អងា្គរ ទី 09 ែខ ឧសភា ឆាំ 2017 តៃម្ល ១.០០០ េរៀល ប កា ឡា ជា ថ លើកគា តវា៉មុខរដ្ឋ សភា ប ឆាំងក ុមហ៊ុន EBC បកសសង្គ ះជា តិយកថ្ង 17 ឧសភា រីសអនុប ធា នមួយរូប នា ងគូដណ្ដ ឹងមហា ប ចណ ប វា យប តប់ផ្អ ើលពញផ្ល ូវ រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ បនា ប់ ពី ក សួងមហា ផ សម ច ទទួល សា្គ ល់ សមា ជ វិសា មញ្ញ មក គណ បកស សង្គ ះ ជា តិ បា ន កំណត់ យក ថ្ង ទី ១៧ ខ ឧសភា បើក កិច្ច ប ជុំ គណៈកមា ធិកា រ នា យក ជ ើស រីស អនុប ធា ន ថ្ម ី ។ នះ បើ តា ម កា រ ឲយ ដឹង ព កកឹ ម សុខា ប ធាន គណបកស ។ ក្ន ុង ជំនួប សំណ ះសំ ណា ល ជា មួយ សកម្ម ជន សហរដ្ឋ អា មរិក នា ថ្ង ទី ៧ ខឧសភា ទីក ុង ម៉ូ ដ ស្ដ ូ រដ្ឋ កាលីហ្វ ៊័រនី ញា៉ សហរដ្ឋ អាម រិក ត ទំព័រ 2 ពលរដ្ឋ លើក គា តវា៉ ព ះចា ញ កអស់ជ ិត៥០លា នដុលា រ (រូបថត ភី ផល) គំនុំអតីតមប៉ុស្ត ិ៍ ដលចា ប់ឪពុកខ្ល ួនរំ ភស ្ត ីក្ន ុងភូម កូនប ុសជា តា រា ចម ៀងថតដា ក់សុីឌីលបធ្វ ើ ឃាត ខត្ត កំពង់ស្ព ឺ ៖ តា រា ចម ៀ ង វ័យក្ម ង មួយរូប ក្ន ុង ផលិតកម្ម LSG ដល ថត ចម ៀង តា ម សុីឌី (CD ) បា ន ជា ប ទ ពី បទ លប វា យ និង ចា ក់ បុរស វ័យ ចំណា ស់មា ក់ ់ ជា មន្ត ី នគ របាល ចូល និវត្ត ន៍ បណា្ដ ល ឱយ រង រ បួស ជា ទម្ង ន់ ខណៈ ជន ត ទំព័រ 5 បកធា យរឿងចា ប់ចងធ្វ ើទា រុណកម្ម យា៉ង ខត្ត បា ត់ ដំបង ៖ រ រា ជធា ន ី ភ្ន ំពញ ៖ បុរស មា ក់ និង នា រី ម៉ូតូ មួយ គ ឿង ឌុ ប គា បា ន វា យតប់ គា បណា្ដ ល បា ន ប៉ុនប៉ង រត់ ចូល រថយន្ត ឱយ បុក សមា ប់ ខ្ល ួន មា ក ់ ដល ជា គូ ដណ្ដ ឹង នឹង គា យសា រ ត ឱយ ដួល ម៉ូត តា ម ដងផ្ល ូវ ហើយ បា ន រ ះ ថម ទៀត ត ូវ បុរស ជា គូ ដណ្ដ ឹង រត់ ដញ តា ម ត រឿង ប ចណ មាន កំ រិត អងសោ ខ្ព ស់ ពក ខណៈ ជិះ ប កក យា៉ង បកផសង ។ រហូត ភា គី ខា ង នា រ ទំព័រ 4 សមត្ថ កិច្ច ចា ប់ខ្ល ួនអ្ន កចា ំដី 7 នា ក ទលួច ះប ្គ លរំ ភ ដីក ុមហ៊ុនចិន បិទត ង ខត្ត ព ះ សីហនុ ៖ ប ខ មុន បង្ក ឡើង ២៥ ទូ ទា ំង ប ទស កម្ព ុ ជា ជា តំណា ង ឱយក ុម ប ជា ពលរដ្ឋ សរុប ចំនួន ៥៦៧៤ គ ួសា រ ដល បា នអះអា ងថា ចា ញ ក ក ុមហ៊ុន Empire Big Campital Limited (EBC) អស់ប ក ទំព័រ 5 ទិវា ប ឆាំង ជំងឺ ហឺត ឆា ំ 2017 រៀបចំ យ ក ុម ហ៊ុន ជី អស ខ ដើមបី បញ ប កា រ យល់ ដឹង មួយកា លពី ជា ង កន្ល ះ នា រី សា ច់ស ខ្ច ីប ចណ នឹ ង គូ ដ ណ្ដ ឹង ឡាំបា៉ ផ្អ ើលប ុងរត់ ចូលរថយន្ត ទៀត (រូបថត ឈឿន ) ៤០០ នា ក់ ដល មក ពី បណា្ដ ខត្ត ក ុង ទា ំង ត សំណុំរឿង ធ្វ ើ ទា រុណកម មនុសស យា៉ង រា ជធា នីភ្ន ំពញ ៖ ប ជា ពលរដ្ឋ ជាង រា ជធា នី ភ្ន ំពញ ៖ ក ុមហ៊ុន ជី អសខ យ (GSK) ធ្វ ើ សន្ន ិសីទស្ត ី ពី ជំងឺហឺត ក្ន ុង ទិវា មា ស់ សិបបកម្ម ដក មួយ ជំងឺហឺត ពិភព កន្ល ង ហើយ ក៏ សងស័យ កក ម ប ធា ន បទ « អ្ន ក អា ច គ ប់គ ង ជំងឺហឺត របស់ អ្ន ក បាន » ។ ថា មា នកា រ សម ំនិត ត ជួយ បិទ បា ំង ពី សំណា ក ទំព័រ 3 មន្ត ី នគរបា ល ក ុង បា ត ដំបង ផង ះ បា ន បក ធា យ បង្ក ឱយ មា នកា រ ភា ក ផ្អ ើលយា៉ង ខា ំង កា លព ះបីជា ពុំ មា ន បណ្ដ ឹង ថ្ង ទី ៦ ខឧសភា ។ ក្ត ី ក៏មនុសស ចំនួន ៧ នា ក់ដល សុទ្ធ សឹង ជា កម្ម ករ សុី សា ប័ ន អយយកា រ អម ឈ្ន ូ ល ឱយ អ្ន កស ី លី សុខ ងី ម ត ូវ បា ន សមត្ថ កិច្ច សា លា ដំបូងខត្ត បានឱយ ត ទំព័រ 5 ត ទំព័រ 4 យុវជនដលគវា យដំ (រូបថត សម័យ ) សុំផ្ទ ះដក1យប់លបប ពន្ធ គ ប សអង្អ លខុសទមា ប់ប នា ង កណា្ដ លយប ខត្ដ ក ចះ ៖ បុរស មា ក់ បនា ប់ ពី ផឹកស ស វឹង ជ ុលខ្ល ួន បា ន សុំ ផ្ទ ះ អ្ន ក សា្គ ល់គា សា ក មួយ យប់ ត មា ន ចតនា អា ក ក់ ប៉ង រ ព ន្ធ គ - ការិ . ព័ត៌មាន ៈ 023 987 119 - ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម ៈ 023 987 118, 012 866 969 - ទូរសារ ៈ 023 220 155 យ លួច ឡើង ត ទំព័រ ប ភ ប សអង្អ ល ខ្ល ួន 4 E-mail : news@kspg.co, ads@kspg.co - Website : www.kspg.co កុំ ភ្ល ច យក ភ្ល ើង ដុត គល់ ! ពា កយ ចា ស់ បា ន ល ទុក ថា ប ចង់ បា ន ផ្ល ផា យក ភ្ល ើង ដុត គល់ ...។ ពិត ជា ត ឹម ត ូវ ឥត ះ មន ...។ តា ម ចំណា ំ ដើម ដូង ដើម ត ណា ដល ផ្ល ផា្ក យឺត ពល ... គ តង ឃើញ ចា ស់ៗ ប មូល សំរា ម ប មូល អងា្ក ម ដុត ត គល់ ...។ មិន យូរ ប៉ុនា ន ទំព័រ 3 - មានទទួលផសោយពាណិជ្ជកម្មេលើ Website