KITA 8/2014 - Page 30

TURVALLISUUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ TEKSTI: JENNI VALKAMA YHTIÖLAKIMIES / TALOASEMA OY KUVA: ESA AHDEVAARA / GSS LUCKY-DESIGN Talven lumia odotellessa on asunto-osakeyhtiöissä hyvä kiinnittää huomiota yhtiön turvallisuusasioihin. Asunto-osakeyhtiölle rakennuksen omistajana on eri laeissa asetettu velvoitteita huolehtia mm. rakennuksen paloturvallisuudesta ja poistumisteiden esteettömyydestä, sekä siitä, että rakennuksen katolta putoavasta lumesta tai jäästä ei aiheudu vaaraa kenellekään. Tässä artikkelissa tutustutaan pelastus- ja järjestyslaissa asetettuihin velvoitteisiin. Pelastuslaki velvoittaa jokaista Pelastuslaki (379/2011) asettaa rakennuksen omistajalle kuten asunto-osakeyhtiölle erilaisia velvoitteita huolehtia omistamansa rakennuksen palo- ja muusta turvallisuudesta. Rakennuksen omistajan on mm. huolehdittava siitä, että rakennukset ja niiden ympäristö on sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen ja leviämisen vaara on vähäinen, rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin, pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista, ja pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. Pelastuslaki ei velvoita ainoastaan rakennuksen omistajaa eli asunto-osakeyhtiötä, vaan myös jokaista sen asukasta tai rakennuksen muuta käyttäjää. Lain mukaan jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi, ja jokaisen on myös mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä nou28 kita 8/ 2014