KITA 7/2016 - Page 81

PURKAVA LISÄRAKENTAMINEN MAHDOLLINEN VAIHTOEHTO MITTAVILLE KORJAUKSILLE TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY selvitti ja uuden rakentamista lähdetään yleensä selvittämään vaihto- asunto-osakeyhtiöiden purkavan lisärakentamisen päätök- ehtona raskaalle korjaukselle, kuten vesi- ja viemäriverkoston senteon helpottamisen vaikutuksia. Huonokuntoisten asunto- uusimiselle. osakeyhtiöiden rakennusten purkaminen osoittautui joissakin Osakkaat voivat purkavan lisärakentamisen kohteessa tapauk­sissa kannattavaksi vaihtoehdoksi. Selvityksen tuloksia rahoittaa huomattavan osan uuden asunnon hankkimisesta käytetään asunto-osakeyhtiölain muutostarpeen arvioinnissa. taloyhtiön tontin lisärakennusoikeuden hyödyntämisestä saata- Purkavalla lisärakentamisella tarkoitetaan kasvualueiden villa tuloilla. Hankkeet edellyttävät mm. kaavamuutosta ja talo- kehittämistä siten, että vanhaa rakennuskantaa puretaan ja tilalle rakennetaan enemmän asuntoja. Yhdyskuntarakenteen yhtiön ulkopuolista asiantuntemusta ja rahoitusta. Purkava lisärakentaminen voi selvityksen mukaan olla tiivistämiseksi voidaan purkaa vanhoja rakennuksia tehok- talou­dellisesti kannattavaa väljään rakennetuilla ja kasvavilla kaamman ja asumistarpeiden kehitystä vastaavan rakenta- kaupunkiseuduilla, joissa asunnoille on kysyntää. Taantuvilla misen tieltä. Toisaalta huonokuntoisia rakennuksia omistavat alueilla se ei osoittautunut riittävän kannattavaksi keinoksi. asunto-osakeyhtiöt ovat vaikeassa tilanteessa, kun korjauksiin olisi sijoitettava huomattavia summia asuntojen arvoon verrat- Asunto-osakeyhtiölain muutostarpeet arvioidaan tuna. Oikeusministeriö harkitsee selvityksen tulosten perusteella Voimassa oleva asunto-osakeyhtiölaki vaatii rakennus- asunto-osakeyhtiölain muutosta. Hankkeen taustalla on hallitus- ten purkamiselle kaikkien osakkaiden yksimielisen päätök- ohjelman tavoite täydennysrakentamisen päätöksenteon hel- sen. Tästä johtuen asunto-osakeyhtiöiden rakennuksia pure- pottamisesta. taan nykyisin varsin vähän ja vain sellaisissa tapauksissa, ”Asunto-osakeyhtiön toiminnan tarkoitukseen perustuvaa joissa rakennuksia ei niiden heikon kunnon vuoksi ole kannat- yksimielisyysvaatimusta on nyt tarkasteltava tulevaisuuden tar- tanut korjata. Purkavaa lisärakentamista voisi olla enemmän, peita silmällä pitäen. Toisaalta selvitys osoittaa, että yhtiöiden jos hankkeet voitaisiin käynnistää osakkaiden määräenemmis- päätöksenteon helpottamisen lisäksi suuri merkitys olisi käytän- tön päätöksellä. nössä myös toimivien toteutus- ja yhteistyömallien luomisella”, sanoo oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Markus Tervo- Voi olla kannattavaa kasvualueilla Kaupunkiseutujen hajaantumista halutaan hillitä keskittämällä nen. Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen -raportti uusien asuntojen rakentaminen olemassa olevaan rakennet- on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tuun ympäristöön. Yksi keino on purkava lisärakentaminen, tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportin ovat laatineet jonka yhteydessä tontin rakennusoikeutta lisätään. Purkamista Terttu Vainio, Pertti Lahdenperä ja Markku Kiviniemi VTT:ltä. n VUOKRAT NOUSIVAT 2,6 PROSE