KITA 7/2016 - Page 52

KOLUMNI Jenna Kauppila Tekninen asiantuntija Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITOA EI SAA UNOHTAA KIINTEISTÖLLÄ VOI olla taloudellista- ja käyttöarvoa, mutta nen huolto- ja kunnossapito-ohjelma ja pienemmissäkin laitteis- jos sen sähkölaitteistojen kunnossapito jätetään tekemättä, on toissa vähintäänkin riittävät ohjeet. varmaa, että nuo molemmat arvot laskevat kuin lehmän häntä. Usein ajatellaan, että sähköjohdot ovat lähes ikuisia. Vaan Etukäteen on syytä aina sopia, kuka osapuolista vastaa ja huolehtii mistäkin ja mihin rajapintaan asti, sillä omistaja-hal- eivät ne ole. Jäljellä oleva käyttöikä vaihtelee johtuen useam- tija-käyttäjä-osakas jne. -roolit voivat usein tehdä vastuunjaon mastakin tekijästä. Turvallisuusnäkökulmasta ajatellen sähköjoh- määrittelemisen vaikeaksi. Näin etenkin silloin, kun asiaa selvi- tojen ikä on luokkaa 25 vuotta, mutta käytännössä ehkä hie- tellään jälkikäteen ilman, että on vastuista selkeästi sovittu. man enemmän riippuen siitä, millaisessa kuormituksessa ne ovat. Moni sähkölaitteisto on samalla tärkeä osa työympäristöä, jolloin turvallisuudelle tulee vaatimuksia myös työturvalli- Moni kiinteistö on rakennettu aikaan, jolloin sähkölle ei suuslainsäädännöstä. Räjähdyssuojaus ATEX- tiloissa on tällai- vielä oltu keksitty käyttöä nykyisessä laajuudessa. Sähkölaittei- sesta oikein hyvä esimerkki. Räjähdyssuojauksesta tulee nimen- den moninaistuttua ja yleistyttyä kiinteistöiden sähköjärjestelmät omaan työnantajan eli toiminnanharjoittajan huolehtia työolo- ovat saattaneet jäädä auttamattomasti alimittaisiksi ja siten jou- suhdedirektiivin mukaisesti. Vaikka edellinen on jo työturvalli- tuneet myös kovalle sähkökuormitukselle. Myöskään eristemate- suusvaatimusten erikoissovellutus, niin yhtä lailla asia koskee riaalit eivät vuosikymmeniä sitten olleet nykyisen veroisia. työympäristön koneiden ja laitteiden kunnossapitoa ja käyttöä Usein törmätäänkin siihen tosiasiaan, ettei kaikkia laitteita voi käyttää samanaikaisesti. Esimerkiksi taloyhtiöissä on voitu sähkö mukaan lukien. Myös turvajärjestelmien toimimattomuus on vakava asia. asettaa auton lämmitykselle rajoituksia sähköautojen lataami- Jos toimimattomuus on seurausta puutteellisesta kunnossapi- sesta puhumattakaan. Kun on kyse kunnossapidosta, voidaan dosta ja jotain sattuu, niin en ainakaan itse haluaisi olla vastuu- erottaa ennakoiva ja korjaava kunnossapito. Korjataan, kun henkilönä tuossa tilanteessa. Turvajärjestelmille on omia vaati- jokin paukahtaa rikki ja kestetään siinä sivussa käyttökatkokset. muksiaan koskien mm. huolto- ja kunnossapito-ohjelmien teke- Jos paukahtaa oikein kunnolla, niin voi olla, ettei enää sel- mistä ja sisältöjä. Ohjeita tulee noudattaa ja myös säännöl- vitäkään katkoksella, vaan pahimmillaan ylikuormituksen, löy- lisesti päivittää, jotta ne vastaavat todellista tilannetta ja tar- sien tai huonojen liitosten, laitteissa ja laitteistoissa olevan vetta. pölyn ja väärien käyttötapojen seurauksena on sähköpalo. Silloin puhutaankin jo suurista taloudellisista tappioista. Vakuutus ei korvaa ihan kaikkea eikä varsinkaan tuo rik- Laitteiston oikealla kunnossapidolla sopivasti tulevia vau­ rioita ennakoiden ja myös tulevaa tarvetta päivittämällä sähkölaitteiden käyttö pysyy turvallisena ja tuotanto tehokkaana koutuneitten sähkölaitteiden takia menetettyjä ihmishenkiä olipa kyse sitten aamukahvituotannosta tai suuremman mitta- takaisin. Vakuutus ei myöskään korvaa toiminnan katkoksen kaavan teollisuudesta. n seurauksena menetettyjä asiakassuhteita. Olipa kyse asuin-, liike- tai teollisuuskiinteistöstä, siitä on pidettävä huolta – myös www.urakoitsija.fi -hakupalvelusta löytyy yhteystiedot sähkölaitteistosta. Kiinteistönhaltija on jo lainsäädännönkin Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenyyden piirissä perusteella velvollinen huolehtimaan kiinteistön turvallisuudesta. oleville yrityksille, jotka tekevät kuntokartoituksia samoin kuin L aitteiston tyypistä ja koosta riippuen sille tulee olla ajantasai- sähkölaitteistojen huoltoa ja kunnossapitoa. 52 kita  7/ 2016 30309