KITA 6+7/2015 - Page 65

VASTUUASEMAN OSALTA voimassaoleva lainsäädäntö on nen ulottuvuus ja toistuvuus on myös sovittu. Kysymys on siitä selkeä. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä järjestyslain nojalla milloin ja kuinka usein huoltoyhtiö sille annetut tehtävät suorit- kattolumiturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu rakennuksen taa. Onko kyse esimerkiksi koko talvikauden jatkuvasta joka omistajan tai sen haltijan vastuulle. Huoltosopimuksilla ja nii- päivä vuorokauden ympäri suoritettavista tehtävistä vai toistu- hin liittyvillä turvallisuusliitteillä voidaan siirtää huoltoyhtiölle vuudeltaan rajoitetummasta tehtävien suorittamisesta. Esimer- tai muulle palveluntuottajalle kattolumiturvallisuuteen vaikutta- kiksi usein käytetty maininta siitä, että huoltoyhtiölle kuuluvat via tehtäviä ja näiden tehtävien suorittamiseen liittyvää vas- tehtävät suoritetaan huoltokäyntien yhteydessä tarkoittaa, että tuuta. valvontaa suoritetaan ainoastaan silloin kun huoltotehtävien Parhaimmillaan hyvä turvallisuusliite siirtää toiminnallista yhteydessä kiinteistöllä käydään. Tällöin riskinä voi olla, että vastuuta huoltoyhtiölle ja parantaa välillisesti kattolumiturval- valvontakäyntien määrä rajoittuu liiaksi eikä riittävää valvon- lisuutta selventämällä kunnossapitoon liittyvää tehtävänjakoa. taa tehdä. Huono turvallisuusliite sen sijaan voi johtaa täysin päinvastaiseen lopputulokseen, sillä se pahimmillaan sisältää vain osa- Hyvässä turvallisuusliitteessä on huomioitu myös se, että huoltoyhtiöllä tai muulla palveluntuottajalla on tosiasialliset puolten vastuisiin liittyviä varaumia ilman, että kattolumiturvallisuuden parantamiseksi edellytettävistä tehtävistä ja tehtävänjaosta on sovittu. Kun tehtävistä ei konkreettisesti sovita, voi vastuun jakautuminen jäädä epäselväksi. Epäselvyydestä riskin kantaa usein kiinteistön omistaja, koska sillä on lakiin perustuva vastuuasema, jota asemaa ei sellaisenaan voi yksityisoikeudellisin sopimuksin siirtää. Kiinteistön omistajia, taloyhtiöiden hallituk- ” Kattolumiturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä sopiminen kannattaa tehdä mahdollisimman täsmällisesti. sen jäseniä, isännöitsijöitä ja huoltoyhtiöitä mietityttää usein, millainen on hyvä turvallisuusliite ja mitä turvallisuusliitteen laadinnassa tulisi huomioida. Hyvä läh- edellytykset suoriutua sille annetuista tehtävistä. Epärealistis- tökohta on, että yksinomaan pelkkiä vastuunrajoituksia tai vas- ten suoritusvelvollisuuksien asettamista sopimuksin tulee vält- tuun siirtämistä tarkoittavia ehtoja sisältävä turvallisuusliite ei tää. Varsin usein näkee turvallisuusliitteitä, joissa taloyhtiö on paranna kattolumiturvallisuutta. Hyvässä turvallisuusliitteessä antanut huoltoyhtiölle tehtävän, että kaikki kattolumiin liittyvät sovitaan kattavasti, mitä kattolumiturvallisuuteen liittyviä tehtä- mahdolliset vaaratilanteet tulee estää. Samassa turvallisuus- viä huoltoyhtiö tai muu palveluntoimittaja suorittaa. Hyvässä liitteessä on saatettu kuitenkin rajoittaa huoltoyhtiön oikeutta turvallisuusliitteessä tulisi yleensä sopia tehtävänjaosta ja järjestää lumenpudotus oma-aloitteisesti nopealla aikatau- myös konkreettisista menettelyistä koskien valvontaa, havainto- lulla taloyhtiön lukuun. Tällaisessa tilanteessa voi perustellusti jen informointia, lumenpudotuksen järjestämistä, vaara-alueen kysyä, mitkä ovat huoltoyhtiön tosiasialliset mahdollisuudet merkintää, katon rakenteellisesta kunnossapitoa ja tarvitta- estää kaikkien mahdollisten vaaratilanteiden syntyminen sil- vien varoitusvälineiden hankkimista. Erilaisia sovittavissa ole- loin kun vaara-alueen merkintä ei yksistään vaaraa riitä pois- via tehtäviä ja menettelytapoja on lukuisia. Tärkeää on, että tamaan. Mikäli turvallisuusliitteessä ei huomioida huoltoyhtiön sovitut tehtävät vastaavat mahdollisimman hyvin juuri kyseisen tai muun palveluntuottajan edellytyksiä suoriutua sille anne- kiinteistön tarpeita. Esimerkkinä kiinteistökohtaisten tarpeiden tuista tehtävistä, voi sopimusoikeudellinen vaikutus olla se, että huomioimisesta voi mainita, että kiinteistön sijainti vaikuttaa puuttuvien edellytysten vuoksi sopimus ei sido huoltoyhtiötä. siihen, miten paljon kattolumien valvontaa tulee suorittaa. Sil- Tämä seuraus tarkoittaisi lopulta sitä, että tehtäviä ei ole yli- loin kun rakennus sijaitsee vilkkaasti liikennöidyllä kaupunki- päätään pätevällä tavalla siirretty huoltoyhtiön tai muun palve- alueella, jonka läheisyydessä kulkee päivittäin paljon jalankul- luntuottajan tehtäviksi. kijoita, tulee valvontaa suorittaa useammin kuin jos rakennus sijaitsisi etäämmällä liikenteestä taajaman ulkopuolella. Kattolumiturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä sopiminen kan- Kuten sanonta kuuluu, vahinko ei tule kello kaulassa. Edes parhain ajateltavissa oleva turvallisuusliite tai sopimus ei estä onnettomuutta silloin kun se on osuakseen kohdalle. Hyvä tur- nattaa tehdä mahdollisimman täsmällisesti. Täsmällisyyteen vallisuusliite kuitenkin mahdollistaa kattolumiturvallisuuden pyrkiminen edellyttää konkreettisten menettelytapojen kuvaa- ymmärtämisen realistisesti eli siten, että turvallisuuden saavut- mista sen osalta, millä tavalla te 0