KITA 6+7/2015 - Page 20

ILMOITUS MEILLÄ KAIKILLA ON OIKEUS PUHTAASEEN SISÄILMAAN SUURIN OSA SISÄILMAAN LIITTYVISTÄ ONGELMISTA VOITAISIIN VÄLTTÄÄ Sisäilman ongelmat kehittyvät usein vähitellen. Mitä aikaisemmin sisäilman puutteet havaitaan, sitä helpompi niihin on puuttua. Monissa tapauksissa sisäilman huono laatu huomataan vasta, kun ihmiset alkavat oireilla. Tällöin on jo kiire selvittää, mikä on oireiden takana ja mitä asialle voidaan tehdä. Varmaa on, että ennakointi on aina reagointia edullisempi ja parempi tapa parantaa sisäilmaa. ”SISÄILMAAN LIITTYVÄT ongelmat ovat tarpeettoman ylei- Mitä jos vahinko on jo tapahtunut? siä niin työpaikoilla kuin kodeissakin. Ongelmaa ei aiheuta Ongelmia on syytä epäillä, mikäli ihmiset oireilevat, pintama- pelkästään vanheneva rakennuskanta, vaan myös rakentami- teriaaleissa havaitaan kosteusvaurioita tai esim. lattiapinnoit- seen ja rakennusten ylläpitoon liittyvät väärät asenteet ja tie- teet irtoavat kosteusvaurioiden seurauksena aiheuttaen pääs- don puute. Kaikkein edullisimmaksi sekä yhteiskunnalle että töjä sisäilmaan. Tällaisessa tilanteessa vastuu kiinteistön ongel- kiinteistöjen omistajille on ennakoiva työ, jossa jo rakennus- mista ja niihin reagoinnista kuuluu aina omistajalle. Ongel- vaiheessa tai kiinteistön jatkuvassa ylläpidossa otetaan huo- matilanteessa on aina ensimmäiseksi otettava yhteyttä kiinteis- mioon sisäilman laadun kannalta tärkeimmät asiat. Tarkkana tön omistajaan tai omistajan edustajaan, kuten isännöitsijään. täytyy siis olla,” toteaa Arto Heino Deleteltä. Aika ei korjaa vaurioita, vaan ongelma hyvin usein laajenee ja korjauskustannukset nousevat. Laadukas rakentaminen on hyvän sisäilman perusedellytys Korjaustyön suunnittelu kuuluu asiantuntijoille Rakennuksen työmaa-aikaisilla olosuhteilla on vaikutusta sekä Vahingon laajuuden analysointiin ja korjaussuunnitelman teke- rakentamisajan pituuteen että työn laatuunkin. Laatu näkyy miseen kannattaa käyttää ammattilaista. Liian usein ongelmat myös projektin läpiviennissä; se on töiden toteuttamista suun- vain pahenevat, kun korjaustyön laajuus, korjausmenetelmät nitelmien mukaisesti, ennalta sovitussa aikataulussa. Raken- tai kiinteistön ylläpitoa koskevat toimenpiteet ovat puutteelli- nustyömaalla on kuitenkin niin paljon muuttujia, että suunnitel- sia. Esimerkiksi kosteus- ja homevaurioiden korjaustoimenpitei- mista ja aikatauluista poiketaan lähes kaikissa rakennuskoh- den määrittely vaatii aina rakennusteknistä asiantuntemusta ja teissa. Pohjolassa erityisesti talvirakentaminen aiheuttaa haas- kokemusta korjausrakentamisesta. teita töiden toteutukselle. Kireät aikataulut saattavat pahimmillaan johtaa siihen, että pintamateriaaleja asennetaan koste- Delete auttaa ennen ja jälkeen vahingon alle betonille; karhunpalvelus, josta ongelmat vasta alkavat. Delete tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua kiinteistöjen koko Toinen tyypillinen ongelmatilanne syntyy, mikäli rakennus- elinkaarelle. Deleten eri alojen asiantuntijat auttavat ennakoi- töiden aikana ovia ja ikkunoita pidetään liian pitkään auki. maan tulevat kunnossapito- sekä huoltotoimenpiteet ja reagoi- Tämä viilentää entisestään rakenteita ja tuulisella säällä raken- vat heti, jos vahinko on jo sattunut. ”Asiakkaalle tämä tarkoit- nuksesta tulee ylipaineinen. Tällöin epäpuhtaudet leviävät taa turvallisuutta ja helppoutta, kun kaikki palvelut saa luotet- saneerauskohteissa ympäröiviin tiloihin. Rakennustyömaan tavasti ja nopeasti samasta paikasta”, Arto Heino lisää. n olosuhteet ovat erittäin herkkiä muutoksille, ja siksi niitä tulisi seurata tarkasti rakennustöiden edetessä. Homeen kasvulle kriittinen kosteus saavutetaan, kun työmaan suhteellinen kos- Lisätietoja: teus on pitkään yli Rh 75 %. info@delete.fi, p. 010 656 1000 tai www.delete.fi 18 kita  6 –7/ 2015