KITA 6/2018 - Page 29

LINJASANEERAUS ON TEHTY – MITEN VASTUUKYSYMYKSET? JUKKA LAAKSO Ota yhteyttä Jukkaan ASIANAJAJA, VARATUOMARI EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Jukka Laakso toimii asianajajana Eversheds Asianajotoimisto Oy:ssä. Jukalla on pitkä kokemus erilaisten asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöihin liittyvien oikeudellista osaamista vaativien tilanteiden ratkaisijana toimimisesta sekä neuvotteluteitse että oikeudenkäynneissä. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Reklamaatiosta Tilaajalla ja urakoitsijalla tulee aina olla kirjallinen sopimus. Sopimusehtojen mukaan tarkastuksista on laadittava pöytäkir- Sopimusehtojen lisäksi yleensä sovitaan siitä, että sopimuk- jat, joissa käsitellään sopimusehdoissa todetut seikat. Olennai- seen sovelletaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Sopi- simpia asioita ovat havaitut virheet ja niihin liittyvät vaatimuk- musehdot sisältävät yksityiskohtaiset määräykset tarkastuk- set. Tilaajan kannalta dokumentaation merkitys on olennainen. sista, takuuajoista ja virhevastuista. Mikäli virhettä ja siihen liittyviä vaatimuksia ei ole takuutarkas- Urakoitsijalla on vastuu työn tuloksesta. Sopimusehdoissa tuksen pöytäkirjaan merkitty, tulkinta on lähes poikkeuksetta vastuuta on säädelty yksityiskohtaisesti. Olennaiset käsitteet se, että vaatimusta ei ole asianmukaisesti esitetty. Reklamaati- ovat takuuajan vastuu ja takuuajan jälkeinen eli ns. kymme- oiden sisältöön on kiinnitettävä huomiota. Kirjallinen muoto on nen vuoden vastuu. Vastuuperusteet eroavat toisistaan ja tilaa- poikkeukseton sääntö. jien tulee tiedostaa erojen merkitys. Vastuu takuuajan jälkeen Takuuajan vastuu Sopimusehtojen mukaan urakoitsija vapautuu virhevastuusta, Sopimusehtojen mukaan urakoitsija vastaa suorituksestaan kun 10 vuotta on kulunut kohteen vastaanottamisesta. Tämän takuuajan, jonka pituus on kaksi vuotta. Takuuaikana ilmen- ns. kymmenen vuoden vastuun edellytykset määräytyvät neet virheet urakoitsija on velvollinen korjaamaan. Urakoit- sopimusehtojen mukaisesti. Urakoitsija vastaa virheistä, sija voi takuuaikana ilmenneiden virheiden osalta välttää joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä vastuunsa vain osoittamalla virheiden aiheutuneen jostakin laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai muusta syystä kuin urakoitsijan vastuulla olleesta toiminnasta. olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta Takuuaika alkaa kulua, kun urakka vastaanottotarkastuk- laiminlyönnistä. Kyseessä on lisäksi oltava virhe, jota sessa hyväksytään vastaanotetuksi. Aikarajat ovat ehdottomia taloyhtiö ei ole voinut havaita vastaanottotarkastuksessa tai eli jos taloyhtiö haluaa vedota urakoitsijan takuuaikaiseen vas- takuuaikana. tuuseen, reklamaatiot tulee tehdä mahdollisimman pikaisesti Näyttövelvollisuus virheestä on taloyhtiöllä. ongelmien ilmettyä ja viimeistään takuutarkastuksen yhtey- Riittävän näytön hankkimisen vaikeutta lisää se, että dessä. Takuutarkastus on sopimusehtojen mukaan toimitettava laiminlyöntitapauksissa tulee kyseessä olla urakoitsijan aikaisintaan kuukautta ennen vastaanottotarkastuksessa ilmoi- taholta törkeä laiminlyönti ja toisaalta kyseessä pitää tettua takuuajan päättymispäivää ja viimeistään sanottuna olla virhe, jota taloyhtiö ei ole kohtuudella voinut havaita päättymispäivänä. Mikäli takuutarkastuksen pitäminen lai- vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana. Taloyhtiölle on siis minlyödään, takuuaika jatkuu yhden kuukauden pidempään. asetettu erityinen tarkistusvelvollisuus. Reklamaatiovelvollisuus Olennaista on kuitenkin huomata, että takuuaika loppuu joka tulee tässäkin vastuumuodossa täyttää oikea-aikaisesti sekä tapauksessa määräajan umpeuduttua. riittävästi yksilöitynä.  n 6 /  2018  kita 29