KITA 6/2018 - Page 14

KOLUMNI Jari Syrjälä toimitusjohtaja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry HALLITUKSEN JA PUHEENJOHTAJAN ON TUNNETTAVA VASTUUNSA Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen vaikeimpia asioita on löytää halukkaita ja osaavia henkilöitä hallituksen jäseniksi. Osakkaat mielellään karttavat tehtäviä, joista ei juuri kiitosta saa, ja joissa voi kohdata juridinen ja taloudellinen vastuu. Hallituksen jäsenenä toimiminen ei ole läpihuutojuttu kuten valinta usein on, mutta huolellisesti toimimalla vastuuta ei tarvitse pelätä. Hallituksessa osakas voi konkreettisesti vaikuttaa yhtiön päivittäisten asioiden hoitoon ja pitkäjänteiseen toimintaan. TALOYHTIÖN HALLITUS vastaa yhtiön hallinnosta ja toi- kin hallinnon vastuuvakuutuksen ja kiinteistön oikeusturva­ minnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii kol- vakuutuksen vakuutusmääriä korottaa. Taloyhtiön kannat- legiona eli kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat päätöksen­ taa harkita myös kiinteistön vakuuttamista all risks -tyyppisellä tekoon samanlaisin oikeuksin ja velvollisuuksin. Käytännössä vakuutuksella. hallituksen puheenjohtajan merkitys ja vastuu toiminnan pyö- Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen ja isännöitsi- rittämisestä on erityisesti pienissä yhtiöissä muiden hallituksen jän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Hallituksen jäsenten roolia suurempi, vaikka asema ei juridisesti juurikaan jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään eroa muiden jäsenten vastuusta. huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuu- Puheenjohtajan vastuulla on hallituksen koolle kutsuminen, hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaminen sekä yhtiön nimenkir- joitusoikeuteen liittyvät asiat. Käytännössä hallituksen puheen- johtaja pitää muita hallituksen jäseniä tiiviimmin yhteyttä isän- nöitsijään ja valvoo hänen työtään. Selkänojaa tehtäväänsä puheenjohtaja saa perehtymällä desta aiheuttanut yhtiölle, osakkaalle tai ulkopuoliselle henki- lölle. Vastuun kohdistuminen hallituksen puheenjohtajaan ei ole vain teoreettinen sormiharjoitus: Asetus määrää, että rakennuttajan on nimettävä yhtei- selle rakennustyömaalle päätoteuttaja. Ellei päätoteuttajaa asunto-osakeyhtiölakiin, yhtiöjärjestykseen, yhtiön tekemiin ole nimetty, rakennuttaja vastaa myös päätoteuttajalle kuulu- sopimuksiin sekä asiakirja-arkistoon. Lisäturvaa tuo asioiden vista velvollisuuksista. Siis, jos taloyhtiö ei ole urakkaa tilates- tarkka kirjaaminen pöytäkirjoihin, muistioihin ja omiin muis- saan muistanut nimetä urakoitsijaa päätoteuttajaksi, se vastaa tiinpanoihin. Osakkaiden tai muiden tahojen ilmoitukset ja itse päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista, esimerkiksi työ- valitukset on syytä kirjata ja niihin on hyvä vastata todisteelli- maan johtamisesta ja työturvallisuussuunnittelusta. Tietämättö- sesti, mielellään kirjallisesti. Isännöitsijän, kirjanpitäjän ja mui- myys tai unohdus kävi kalliiksi pirkanmaalaiselle asunto-osa- den sopimusosapuolten työtä on valvottava tarvittavassa laa- keyhtiölle, joka tuomittiin työturvallisuusrikoksen seurauksena juudessa. Kiinteistö- ja muiden vakuutusten turva on pidettävä menettämään 1 000 euroa rikoksen tuottamana lainvastai- riittävänä. Rakenteiden ja laitteiden ikääntyessä on huoleh- sena hyötynä, mikä syntyi säästyneistä suunnittelukustannuk- dittava riittävästä kunnossapidosta ja säännöllisistä tarkastuk- sista. Asunto-osakeyhtiön puheenjohtaja sai 10 päiväsakkoa sista. työturvallisuusrikoksesta. Oman haasteensa tuo suuret korjaukset, esimerkiksi katto-, Talvi on muutamien viikkojen päässä. Hallituksen on syytä vaippa- tai ikkunaremontti tai talotekninen modernisointi. Vas- varmistua, että liukastumisten tai katoilta putoavan lumen ja tuutaan hallitus ja sen puheenjohtaja kantavat valitsemalla jään aiheuttamat vahingot estetään ja asia on vastuutettu yksi- asian­tuntijat projektia vetämään. Työn ajaksi kannattaa aina- selitteisesti. n 14 kita   6 /  2018