KITA 6/2017 - Page 32

NÄKÖKULMA Keijo Kaivanto Asiamies, VT Kiinteistöalan hallitusammattilaiset Akha ry PURKAVAN LISÄRAKENTAMISEN LAINSÄÄDÄNTÖ­ VALMISTELU OIKEUSMINISTERIÖ ON asettanut työryhmän ja laajan ennen päätöksentekoa. Kolmas päälinja on, että vähemmis­ seurantaryhmän valmistelemaan purkavaa lisärakentamista töön jäävät osakkaat voivat vaatia osakkeidensa lunastamista koskevaa lainsäädäntöä asunto-osakeyhtiöitä koskien. Hanke käypään hintaan. kuuluu hallitusohjelmaan. Työn perustana on tehdyt esiselvityk­ Neljäs päälinja on selventää sitä, milloin purkava raken­ set, jotka ovat olleet laajalla lausuntokierroksella. Työryhmän taminen voidaan toteuttaa kunnossapitotyönä rakennuksen tehtävä päättyy 30.4.2018. tuhoutumisen vuoksi (esim. palo, saastuminen). Tavoitteena on helpottaa asunto-osakeyhtiön päätöksen­ Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset myös sel­ tekoa purkavasta lisärakentamisesta siten, että samalla turva­ laisista asunto-osakeyhtiölakiin valmisteltaviin muutoksiin liitty­ taan kunkin osakkaan asuminen, asuntovarallisuuden arvo ja vistä seurannaismuutoksista, joita se pitää tarpeellisina hank­ muut asunto-osakkaiden tuottamat oikeudet, mukaan lukien keen tavoitteen saavuttamiseksi (muutokset muuhun lainsää­ vakuudenhaltijoiden kuten rahoituslaitosten oikeudet. däntöön). Työryhmän tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa verotus­ Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityk­ kysymyksiin. sen muotoon laadittu ehdotus asunto-osakeyhtiölain muuttami­ Tavoitteena on, että lainsäädäntömuutokset säädettäisiin sesta sekä asuin- että liike- ja muita tiloja koskevan sääntelyn nykyisellä hallituskaudella eli viimeistään vuoden 2019 alkuun osalta. Päälinjoja valmistelussa on ensinnäkin, että asunto-osa­ mennessä. keyhtiö voi ainakin pääsääntöisesti päättää purkavasta lisä­ Uusi tuleva lainsäädäntö antaa esim. kriittisessä remont­ rakentamisesta määräenemmistöpäätöksellä. Toinen päälinja tivaiheessa oleville taloyhtiöille uusia mahdollisuuksia hallita on, että osakkaat saavat yhtiön päätöksenteon ja oman ase­ taloudellisia riskejä purkamalla vanhaa, rakentamalla uutta ja mansa arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot riittävän ajoissa hankkimalla siihen lisää rakennusoikeutta. n 32 kita   6 /  2017