KITA 6/2012 - Page 63

ÖLJYLÄMMITTÄJÄT ONNISTUNEET ENERGIANSÄÄSTÄJINÄ KUVA: ÖLJYALAN PALVELUKESKUS ÖLJYLÄMMITTÄJÄ PYSTYY tekemään talostaan energiate- tä aurinkolämpölaitteet on mitoitettu, asennettu ja säädetty oi- hokkaan, säästämään energiaa ja vastaamaan ilmastotalkoi- kein talon tarpeiden mukaan. den haasteisiin pitämällä lämmitysjärjestelmän hyvässä kunnossa ja ottamalla öljyn rinnalle uusiutuvaa energiaa. Öljylämmittäjät ovatkin jo onnistuneet vähentämään läm- Energiankulutusta vähentävät niin ikään tarpeen mukainen rakennuksen eristyksen parantaminen sekä ovien ja ikkunoiden uusiminen. Asukkaat voivat vaikuttaa energiankulutukseen mitysöljyn kulutusta merkittävästi. Öljylämmityskiinteistön keski- myös muuttamalla omia tottumuksiaan, vaikkapa säätämällä määräinen öljyn vuosikulutus laski kymmenessä vuodessa noin lämpöä hieman totuttua pienemmälle. 2 900 litrasta noin 2 300 litraan vuoteen 2010 mennessä, ja suunta näyttää jatkuvan, todetaan Öljyalan Keskusliitosta. Valtakunnallisella energiansäästöviikolla lokakuussa läm- Päästöjä vähentää myös biopolttoöljyn käyttö lämmitysöljyssä. Viime vuonna biopolttoöljyn osuus lämmitysöljyn vuotuisesta kokonaistoimitusmäärästä oli yhteensä neljä prosent- mittäjiä muistutettiin jälleen siitä, että on järkevää käyttää tia energiasisällöstä. Runsaan miljardin litran vuosimyynnil- energiaa vastuullisesti ja välttää energian tuhlausta. Öljyalan lä määrä tarkoittaa 40 miljoonaa litraa biopolttoöljyä. Täl- Palvelukeskuksen Lämmöllä-lehden verkkosivuille avattiin osio, lä määrällä lämpiäisi noin 20 000 nykyaikaista omakotitaloa joka valottaa öljylämmittäjän säästökeinoja. vuoden ajan. Öljyn kulutusta vähentää ennen kaikkea ikääntyneiden Öljyalalla on voimassa valtiovallan kanssa solmittu, vuo- kattiloiden ja muiden lämmityslaitteiden uusiminen. Lisää ener- teen 2016 ulottuva Höylä III -energiatehokkuussopimus. Sen giansäästöä syntyy, kun nykyisiin öljylämmityslaitteisiin yhdis- puitteissa neuvotaan öljylämmittäjiä energiatehokkuuteen tar- tää vielä uusiutuvaa energiaa, kuten esimerkiksi aurinkoläm- joamalla tietoa energiansäästökeinoista. pöä. Pientalossa voidaan säästää vuositasolla 15–30 prosenttia lämmitysenergiakuluissa aktiivisella aurinkoenergian hyödyntämisellä, kun aurinkolämpöä käytetään nykyaikaisen öljylämmityksen ja matalaenergiaratkaisujen kanssa. Oleellista on, et- Öljylämmitteisiä pientaloja on runsaat 200 000, noin viidennes pientaloista. Myös muut öljylämmitystalot mukaan lukien noin miljoonan suomalaisen koti lämpiää öljyllä.                     Lisätietoja: www.lammolla.fi, www.oljylammitys.fi, www.oil.fi 6 / 2012 kita 61