KITA 6/2012 - Page 48

TALVI TUNNETUSTI yllättää joka vuosi autoilijat, mutta Putket jäätyvät – talot palavat myös kiinteistöjen omistajat ja kunnossapitäjät. Liukastuminen Talvikaudella talossa on muutakin huollettavaa kuin liukkaat on jalankulkijoiden yleisin talviajan tapaturma. jalkakäytävät. Esimerkiksi vesiputket saattavat jäätyä kovil- Vuosittain useat kymmenet tuhannet jalankulkijat joutuvat la pakkasilla kerrostaloissakin. Etenkin tonttijohdot ja vesipos- hakeutumaan hoitoon talven liukastumisvammojen takia. Tyy- tit ovat helposti vaaravyöhykkeessä, jos putkia ei ole eristet- pillisesti kaatumiset liukkailla keleillä aiheuttavat muun muassa ty kunnolla. raajojen murtumia sekä erilaisia ruhjeita ja venähdyksiä. Pahimmillaan tapaturmista aiheutuu vakavia pää- tai lonkkavammoja tai hankalia luunmurtumia. Niiden hoitaminen on vaikeaa tai kallista – tai iäkkäillä potilailla ehkä mahdotontakin. Putkitöiden yhteydessä on ehkä unohdettu asentaa routalevyt. Jäätymistä voidaan ehkäistä vaikkapa putken ulko- tai sisäpuolelle sijoitettavilla lämmityskaapeleilla. Yleensä tonttijohtoja sulattavat vesilaitokset. Muiden putkien jäätymiset taas ovat isännöitsijän ja huoltoyhtiön päänsär- Tontin omistaja luonnollisesti vastaa lumen, jään ja liukkau- kynä. den torjunnasta tontilla – erityisesti kulkureiteillä ja pysäköinti- Käytännössä putkia sulatetaan joskus hiustenkuivaajilla. alueilla – sekä tontille johtavalla kulkutiellä. Jos joku liukastuu Sen sijaan lämminilmapuhallinta ei kannata käyttää, koska se näillä alueilla puutteellisen tai virheellisen talvikunnossapidon tuottaa todella kuumaa ilmaa. Pahimmassa tapauksessa se voi takia, tontin omistaja on laiminlyönyt huolellisuusvelvollisuu- sytyttää putken ympärillä olevat rakenteet palamaan. tensa ja joutuu vahingonkorvausvastuuseen, toisin sanoen kor- Pelastuslaissa kehotetaan varomaan palovaarallisia huolto- vaamaan tapaturman uhrille sairaskulukorvauksia ja mahdolli- toimenpiteitä: ’Ryhdyttäessä sellaiseen korjaus- tai muuhun työ- sia muitakin kuluja. hön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara Vastaavasti tällaisessa tilanteessa voi joutua korvausvastuuseen myös huoltoyhtiö, mikäli todetaan, että yritys ei ole tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista’. Isännöitsijä vastaa siitä, että kiinteistössä noudatetaan suo- noudattanut kiinteistönomistajan kanssa tekemäänsä sopimus- jeluohjeita. Vastuu velvoittaa myös huoltoyhtiötä, joka hoitaa ta hiekoituksesta ja muusta kunnossapidosta. Tällöin huoltoyh- käytännön työt. tiö saattaa puolestaan joutua maksamaan vahingonkorvausta kiinteistönomistajan taloudellisista vahingoista. Jos huoltotoimet menevät mönkään ja kiinteistö tai osa siitä palaa poroksi, asiasta ei todennäköisesti selvitä siviilioikeudellisilla korvauksilla, vaikka henkilövahingoilta vältyttäisiin- Kunta voi puhdistaa osan jalkakäytävistä kin. Rikoslain 44 §:ssä nimittäin käsitellään varomatonta tulen- Tilanne saattaa vastuukysymysten osalta olla hieman mutkik- käsittelyä. Lakitekstissä on määrite p