KITA 6/2012 - Page 44

LISÄRAKENTAMISEN PAIKKA? MARI SIIVOLA AUTTAA TALOYHTIÖITÄ TOTEUTTAMAAN TÄYDENNYSRAKENTAMISHAAVEITAAN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: SINI PENNANEN Helsingin kaupungin Talous- ja suunnittelukeskuksessa (TASKE) on erityinen kehittämistiimi, jonka heiniä on täydennysrakentaminen kaupungissa. Projektinjohtaja Mari Siivola kertoo, että taloyhtiöt lähestyvät kaupunkia tasaiseen tahtiin lisä- ja täydennysrakentamisen merkeissä. ”KYSYMYKSISTÄ VALTAOSA menee kaupunkisuunnittelu- www.taydennysrakentaminen.hel.fi. Sivuille on tarkoitus koo- virastoon. Ensi vuoden alkupuolella on tarkoitus järjestää seu- ta usein kysyttyjä kysymyksiä näistä aiheista ja myös joitakin raava kampanjakierros yhteistyössä Lähiöprojektin ja Hissipro- suuntaa antavia esimerkkejä. jektin kanssa”, kertoo Siivola ja lisää, että tavoitteena on pi- Arkkitehdin koulutuksen saanut Mari Siivola on ollut Ta- tää kolme alueittaista tilaisuutta, jotka suunnattaisiin nimen- lous- ja suunnittelukeskuksessa vuodesta 2008 ja Helsingin omaan esikaupunkialueen taloyhtiöille ja asukkaille. kaupungilla töissä vuodesta 2004. Täydennysrakentamispro- Kaikenlainen viestintä ja valistus on tarpeen, sillä täyden- jekti on suhteellisen tuore tapaus – perustettu 2011 – mutta si- nysrakentamiseen liittyy monenmoista myyttiä: ”Useimmiten tä ennen toimi kahden vuoden ajan erillinen täydennysraken- keskustellaan harhaluuloista, joiden mukaan kaupunki väkisin tamistyöryhmä. toisi lisärakentamista yhtiöiden tonteille. Kyse on kuitenkin yh- Lisä- ja täydennysrakentamisen kirjo on mittava. Siivo- tiön omasta päätöksestä mahdollistaa tontin jakaminen tai ny- lan mukaan keskustassa ullakkorakentaminen on ehdottomasti kyisen rakennuksen korottaminen tai laajentaminen.” Ihmisiä suosituin täydennysrakentamisen muoto, mutta esikaupunkialu- askarruttavat myös – ymmärrettävästi – lisärakentamisesta saa- eella useimmiten on kyse oman tontin lisärakentamisesta esi- tavat tulot. merkiksi muuttamalla pysäköintialue asuinkäyttöön ja rakentamalla maanalainen pysäköinti sekä uudelle että vanhalle talol- Nettisivuilta tietoa le. ”Joillain alueilla on niinkin isoja tontteja, että niihin mahtuu Kaupunki hälventää epätietoisuutta kokoamalla vielä uudenkin talon pysäköinti maan tasoon.” parhaillaan täydennystä netissä olevaan tietopakettiin 42 kita 6/ 2012