KITA 6/2012 - Page 4

TOIMITUKSELTA PITKÄ TIE ULLAKOLLE ULLAKKORAKENTAMINEN MIELLETÄÄN meillä mannereurooppalaiseksi asumiseksi, jossa on ripaus taiteilija-ateljeen vapautta ja kosolti ilmavaa luksusta. Taloyhtiökin voi olla ylväiden studio-visioiden häikäisemä, kun hanketta aletaan pohtia. Aihepiiristä on toki lupa innostua, mutta ylenpalttinen leijuminen ei ole suotavaa: ullakkoprojekti on pitkä projekti, jossa pärjää vain kotiläksynsä hyvin tehnyt. Vaikka byrokraattia harvoin ylistetään Suomessa, Helsingin kaupunki on ollut sangen myötämielinen ullakkorakentamiselle. Kaupungin mukaan ullakkorakentaminen tuo kulmille uudentyyppisiä asuntoja ja ullakkorakennusoikeuden myynnillä rahoitetaan rakennuksen viihtyisyyden ja teknisen kunnon parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Myös kaupungin intresseissä on, että talot pidetään kunnossa ja että niitä kehitetään mahdollisuuksien mukaan. Ullakkorakentamista ohjataan alueellisella poikkeamispäätöksellä ja siihen liittyvällä ohjeistuksella eli rakentamistapaohjeella. Helsingin asuinkerrostaloalueita koskee poikkeamispäätös, jonka mukaan ullakoille on mahdollista rakentaa asuntoja, vaikka tontilla ei ole rakennusoikeutta jäljellä. Poikkeamispäätöksen piiriä on laajennettu niin, että se kattaa myös esikaupunkien kerrostaloalueet. 6/2012 JULKAISIJA PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 09 686 6250 info@publico.com www.publico.com PÄÄTOIMITTAJA Jussi Sinkko TUOTEPÄÄLLIKKÖ Kim Korlin kim.korlin@publico.com puh. 09 6866 2521 Ullakkorakentaminen on uudisrakentamiseen verrattavaa täydennysrakentamista, johon liittyy koko liuta juridisia, teknisiä ja kaupunkikuvallisia erityistekijöitä. Kohteen suunnittelijoiden ja rakentajien ammattitaitoon on tämän vuoksi syytä panostaa asianmukaisella tavalla. Hankkeen pääsuunnittelijalta edellytetään useimmiten AA-luokan pätevyyttä. Ihan ensimmäinen askel on hankeselvityksen teettäminen. Sen avulla taloyhtiö saa alustavaa tietoa siitä, onko ullakkorakentaminen kiinteistössä ylipäätänsä mahdollista, mihin hintaan ja mitkä ovat sen vaikutukset. Yhtiökokous päättää ullakkotilojen rakentamisesta ja sen edellyttämästä osake- TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI Mirkka Lindroos GRAPHIC DESIGN Riitta Yli-Öyrä pääoman korottamisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Varhaisessa vaiheessa ennen raken- ILMOITUSMYYNTI tamispäätöstä kannattaa teettää myös ullakkotilan kunto- ym. selvitykset sekä mittauttaa ullakko pai- Tom Appelroth tom.appelroth@publico.com puh. 09 6866 2524 kan päällä. Ikivanhojen piirustusten arvo voi nimittäin olla jo muualla kuin niiden tarkkuudessa ja todenperäisyydessä. Ullakkoprojekti on tavallaan estejuoksua, jossa taloyhtiön on selvitettävä haaste toisensa perään. Lähtökohtana on, että kiinteistöllä on oltava rakennusten ja ympäristön puolesta hyvät edellytykset ullakkorakentamiseen. Lisäksi asukkaiden yhteistilojen täytyy olla rakennusvalvontaviraston yhteistilaohjeen periaatteiden mukaisia ja pihojen viihtyisiä (tai vastaavasti ne kunnostetaan ullakkorakentamisen yhteydessä). Määräyksissä linjataan myös, että rakentamisen on tapahduttava pääasiallisesti olemassa olevan katon sisäpuolella. Olemassa olevan ullakon sisätilan vapaa korkeus katon harjan kohdalla on oltava yleensä vähintään 3,5 metriä. Kaupungilla on myös huoli siitä, että rakennuksen sisäisiä ja ulkoisia arkkitehtonisia ja historiallisia arvoja ei saa turmella – kaupunkikuvallisten arvojen säilyttäminen on turvattava joka käänteessä, joten mikä tahansa futuristinen ullakkoluomus ei mene läpi. Itse rakentamista koskee myöskin mittava ohjeistus. Määräysten mukaan kiinteistön asuttavuus tai toimivuus ei saa kärsiä projektin aikana. Ullakkorakentamiseen liittyvistä mahdollisista muista järjes- Jaakko Lätti jaakko.latti@publico.com puh. 09 6866 2576 TILAAJAPALVELU puh. 03 4246 5309 tilaajapalvelu@ kustantajapalvelut.fi TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Merja Kihl Ari Mononen Tuomas Lehtonen telyistä tulee tehdä suunnitelma ja vaadittavat toimenpiteet tulee suhteuttaa ullakkorakentamisen laajuuteen. Taloyhtiöllä riittää muutakin puuhaa: hankkeelle on nimettävä pätevä rakennustöiden valvoja, KANNEN KUVA Rodeo.fi naapureita on kuultava, kaupunkisuunnitteluvirastolta on pyydettävä (tarvittaessa) lausunto, samaten kaupunginmuseolta ”kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaista kohteista”… Hullun hommaa? Ei välttämättä. Parhaimmillaan ullakkorakentaminen tarjoaa haluttuja, persoonallisia vaihtoehtoja city-asumiseen ja mahdollisuuksia innovatiiviseen tilankäyttöön. Urbaanit ullakot ovat tulleet jäädäkseen. PAINO PunaMusta Oy www.kita.fi ISSN 2242-0673 JUSSI SINKKO 2 kita 6/ 2012