KITA 6/2012 - Page 25

ERISTÄ PAREMMIN Ekospray 40E PU-ERISTE JULKISIVUJEN KORJAUSRAKENTAMISEEN S E Ruiskutetaan yhtenäiseksi eristettävään pintaan Yksi Peltosaaren alueen betonielementtitaloista on peruskorjattu passiivitalon tasoiseksi energiatehokkaaksi rakennukseksi. Aikanaan monet alueen kerrostaloista tehtiin sähkölämmitteisik- ko edullinen ratkaisu rakennuksessa käytettävän sähkön tuottamiseksi." Vaikka aurinkoenergian suosio ja sovellukset lisääntyvät, si, koska vielä silloin sähkö oli hinnaltaan suhteellisen edullista. suuri saksalainen teknologiayritys Siemens ilmoitti lokakuussa "Nyt Peltosaareen on tehty myös mallitalo, jossa sähköläm- 2012 vetäytyvänsä kokonaan aurinkoenergiaa hyödyntävän mitysjärjestelmä on muutettu kaukolämmöksi. Se on nykyään taloudellisesti edullisempi vaihtoehto, jos verrataan kilowatti- tekniikan kehittämisestä. Yhtiön mukaan aurinkoenergia ei ole ollut riittävän tuottoi- tunnin hintoja. Onhan järjestelmän vaihtamisessa tietysti takai- sa liiketoiminta-alue. Lähivuosina Siemens aikoo myydä aurin- sinmaksuaikansa, mutta silti sellainen muutos kannattaisi teh- koenergiaan liittyvät kehitystoimintonsa ja keskittyä uusiutuvis- dä", Nieminen huomauttaa. ta energialähteistä vesi- ja tuulivoimaan. "Riihimäellä kaukolämpöä tuotetaankin osittain bioenergialla." "Nykyisin aurinkoenergiajärjestelmiä valmistetaan paljolti Kaukoidässä, mikä on pudottanut niiden hintaa. Kilpailu alalla on kiristynyt", Nieminen muistuttaa. Aurinkoenergiassa kilpailu kiristyy Suomessa Fortum Oyj:n aurinkoenergia-asiantuntija Petra Suomalaisissa rakennuksissa bioenergiaan ja muuhun uusiutu- Lundström arvioi lokakuussa Energiapäivän 2012 esitelmäs- vaan energiaan pohjautuvat lämmitysjärjestelmät ovat yleisty- sään Tampereella, että aurinkoenergia sopii hyvin muuhunkin mässä. kuin vain hajautettuun energiantuotantoon. "EU:n direktiivien seurauksena uudisrakentamiseen on tu- Aurinkosähköjärjestelmällä, jolla on 15 prosentin hyöty- lossa uudentyyppisiä energiaratkaisuja. Uusiutuvan energian suhde, tarvittaisiin Lundströmin mukaan 25 km x 25 km ke- ratkaisut, kuten aurinko- ja tuulienergia, ovat sinänsä hyviä räinpinta-ala Suomen sähkönkulutusta vastaavan energiamää- vaihtoehtoja. Tuulivoimalat ovat kuitenkin vielä aika järeitä, jo- rän tuottamiseen. Maailman sähkönkulutuksen kattamiseen tar- ten niiden integroiminen kiinteistöön voi joskus olla vaikeaa", vittaisiin yksi kolmasosa Suomen pinta-alasta. Nieminen sanoo. "Aurinkoenergian hinta on jo tullut melko kohtuulliseksi. Lämmitysratkaisujen merkitys korostuu Vaikkapa 1 kWh:n (kilowattitunnin) järjestelmä maksaa asen- Koska maalämpöjärjestelmät hyödyntävät uusiutuvaa ener- nettuna nykyisin alle 2 000 euroa. Aurinkosähkön hinnak- giaa ja ovat melko energiatehokkaita, monet kerrostalotkin si järjestelmän elinkaaren aikana tulee noin 0,15 euroa kilo- Suomessa ovat päätyneet maalämmön käyttäjiksi – joko alusta wattitunnilta, joten aurinkopaneelit ovat jo näinä aikoina mel- pitäen tai kalliin kaukolämmön hintoihin kyllästyttyään. 6 / 2012 kita 23