KITA 5+6/2016 - Page 72

TALOYHTIÖILLE TARJOTAAN TÄYDENNYSRAKENTAMISTA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Täydennysrakentamisella tarkoitetaan rakentamista olemassa olevan yhdyskuntarakenteen osaksi tai sen välittömään läheisyyteen. Kaikkien kiinteistönomistajien mielestä tiiviit pihat eivät ole hyvä ajatus, mutta Uudenmaan liitossa täydennysrakentaminen nähdään mahdollisuutena eikä uhkana. Kunnissa on vireillä monia hankkeita täydennysrakentamisen lisäämiseksi. TÄYDENNYSRAKENTAMISEN YHTEYDESSÄ puhutaan yleensä myös yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä. Uudelle rakentamiselle voidaan hakea tilaa lohkomalla Taloyhtiöitä täydennysrakentaminen voi kiinnostaa varsinkin silloin, kun sen kautta pystytään rahoittamaan mittavia peruskorjaushankkeita. tontteja osiin tai hyödyntämällä tonteilla jäljellä olevaa rakennusoikeutta. Lisäkerrosten ja ullakkoasuntojen rakentaminen Kaupungit tiivistävät yhdyskuntarakennetta on yksi osa täydennysrakentamista, samoin korjauskelvotto- Muun muassa Uudenmaan liitossa on selvitelty täydennys­ man asuintalon purkaminen ja korvaaminen uudemmalla ja rakentamisen esteitä ja kannustimia. kenties suuremmalla. ”Syksyllä 2014 selvitimme yhdessä alueen kuntien kanssa Vanhoja rakennuksia voidaan myös jatkaa sivusuunnassa, täydennysrakentamisen edistämisen mahdollisuuksia, ja tuol- ehkäpä valmiilla elementtirakenteilla. Niin ikään täydennysra- loin kartoitettiin myös kiinteistö- ja rakennusalan sekä taloyh- kentamiseksi luetaan vajaakäyttöisen tai tyhjillään olevan lii- tiöiden näkemyksiä”, Uudenmaan liiton erityisasiantuntija Satu ketilan muuttaminen asunnoiksi, koska se tavallaan tehostaa Åkerblom kertoo. maankäyttöä. Kunnissa täydennysrakentamista suunnitellaan tiiviissä Tiivis rakentaminen on monissa kunnissa toivottavana pidetty kehityssuunta jo entuudestaan. Esimerkiksi Helsingin yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa. Täydentävä rakenta- kaupungin syksyllä 2016 valtuuston käsittelyyn tulevan uuden minen saattaa vaatia kaavamuutoksia. Samassa hankkeessa yleiskaavan keskeisiä periaatteita on kaupunkirakenteen tiivis- voi olla mukana useitakin tontteja. täminen. KUVA: SATU ÅKERBLOM Täydennysrakentamista Huvilakuja 14:ssä Helsingin Eirassa. 72 kita  5–6/ 2016