KITA 5+6/2016 - Page 70

KOLUMNI Esa Tiainen Tekninen johtaja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT OSAKSI TAVANOMAISTA RAKENTAMISTA UUSIUTUVIEN ENERGIAMUOTOJEN käyttö kiinteistöissä kevästi asentaa tehon olennaisesti putoamatta, vaikkei tuo on lisääntynyt vauhdilla viime vuosina. Maa- ja ilmalämpö- suunta olisikaan mahdollinen. Käytännössä tuotanto rajoittuu pumppuja löytyy useista uudisrakennuskohteista ja myös kor- maaliskuulta lokakuuhun, talvikuukausina paneeleista ei saa jausrakentamisessa niitä asennetaan. Aurinkosähköjärjestel- tuottoa. Kesän pitkien valoisten päivien ansiosta vuosituotanto mien määrä on vielä ollut vähäisempää, mutta tällä hetkellä ei kuitenkaan merkittävästi poikkea esimerkiksi Saksassa saa- kasvuvauhti on todella nopea. Syynä on ennen kaikkea se, tavalta määrältä. että aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen on tullut taloudellisesti järkeväksi. Aurinkosähköjärjestelmää suunniteltaessa tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja selvittää, vaatiiko raken- Aurinkosähköjärjestelmiä on Suomessakin rakennettu jo taminen esimerkiksi toimenpideilmoitusta. Ehdot vaihtelevat vuosikymmeniä kesämökeille, joihin yleistä jakeluverkkoa ei kunnittain, mutta suuntauksena on liittämisen helpottaminen. ole kannattanut viedä. Voimakas kasvu järjestelmien rakenta- Lisäksi pitää olla yhteydessä alueen sähkönjakeluverkon hal- misessa tällä hetkellä perustuu kuitenkin sähköverkon rinnalle tijaan, mikäli laitteisto on yhteydessä jakeluverkkoon. Verk- liitettäviin järjestelmiin, aina muutaman kW:n laitteistosta sato- koyhtiö tarkastaa, että laitteisto voidaan liittää ilman, että se jen kW:n toteutuksiin. ­aiheuttaa haittaa jakeluverkkoon. Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa hankkia ennen kaik- Aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen erikoistuneita yri- kea silloin, kun kiinteistö itse p ystyy kuluttamaan kaiken tuo- tyksiä on lukuisia. Kyseessä on sähköasennustyö, jolloin yrityk- tetun energian. Sähkön hinta jakaantuu karkeasti kolmeen sellä tulee olla sähköurakointioikeudet. Yleensä hankinta kan- lähes yhtä suureen osaan: Sähköenergian hinta, sähkön siirto nattaa tehdä kokonaishankintana, jolloin toimittaja vastaa kai- ja verot. Kun aurinkosähkön pystyy itse kuluttamaan, hinnasta kesta eikä tule ongelmia esimerkiksi urakkarajojen suhteen. jää pois siirtomaksut ja verot. Jos kaikkea ei pysty kulutta- Korjausrakentamiskohteissa on mahdollista hyödyntää kotita- maan, voi ylijäämäsähkön myös myydä. lousvähennystä. Aurinkosähköjärjestelmä muodostuu aurinkopaneeleista, Rakentamismääräykset ovat uusiutumassa lähivuosina invertteristä ja asennukseen kuuluvista kaapeloinneista, kytki- ja rakennuksilta edellytetään entistä pienempää kokonais­ mistä ja suojalaitteista. Aurinkopaneeli on käytännössä huol- energian kulutusta. Kiinteistön vuosittaista ostoenergian kulu- tovapaa ja valmistajat antavat paneeleille tyypillisesti 25 vuo- tusta voidaan pienentää tuottamalla osa energiasta itse esi- den takuun. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 1 kW panee- merkiksi aurinkosähköjärjestelmällä. Lisäksi kyseessä on puh- lin huipputehosta saa vuoden aikana lähes 1  000 kWh ener- das energiatuotantomuoto. Lähivuosina aurinkosähköjärjestel- giaa. 1 kW teho taas edellyttää noin 6 m paneelipinta-alaa. mistä on tulossa osa kiinteistön normaalia varustusta. n 2 Asuinkiinteistöjen katoille voidaan helposti sijoittaa paneeleita muutamasta kilowatista muutamaan kymmeneen kilowat- Sähköurakoitsijoiden hakupalvelut: tiin saakka kiinteistön koosta riippuen. Optimaalisin panee- www.löydäsähkömies.fi ja lin asennussuunta on etelään, mutta paneeleita voidaan jär- www.urakoitsija.fi 70 kita  5–6/ 2016 kita_5