KITA 5+6/2016 - Page 56

KOLUMNI Juha-Ville Mäkinen toimii erityisasiantuntijana LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:ssä. TAVOITTEEKSI HYVÄ KUMPPANUUS Uudenlaiset allianssi- ja kumppanuusmallit ovat tulleet rakentamiseenkin. Näissä tuotanto nähdään asiana, joka sovitulla tavalla onnistuessaan tuottaa molemmille, tai kaikille, osapuolille etukäteen määriteltyä ja sovittua lisäarvoa. Mallit, joissa palkitsemisen kautta tavoitellaan hyvää loppu­ paljon aikaa yhteistoiminnan suunnitteluun ja siitä sopimiseen tulosta, toimivat tehokkaan tuotannon suunnittelun lähtökoh- kannattaa käyttää. Mikään ei estä soveltamasta allianssin tana. Toiminnan on tähdättävä selvään ja yhteiseen tavoit- taustalla olevia ajatuksia pienemmän mittaluokan kohteissa tai teeseen. Prosessien tulee olla hyvin suunniteltuja, sujuvia ja korjausrakentamisessa. Projekteja voi myös kutsua kumppa- aidosti toimintaa ohjaavia. Sopimusten sisällön on oltava nuushankkeiksi ja pieniä ja selkeitä toimenpiteitä palveluiksi. ymmärrettävissä ja osapuolten on aidosti sitouduttava niihin. Hankkeesta käytetty nimi ei estä tavoittelemasta hyvää loppu- Toimenpiteistä ja aikatauluista ollaan valmiita sopimaan ja tulosta ja yhteistä etua. suunnitelmista pyritään pitämään kiinni. Tietysti silläkin, että Kumppanuuden mukanaan tuomat hyödyt kannattaa pitää yhden epäonnistuessa kaikki kärsivät, on oma vaikutuksensa mielessä ja avata rohkeasti keskustelu. Riskit ovat pienet, toimintaan. Yllättäen kaveria ollaan valmiita jopa auttamaan. ainoa mahdollinen menetys on neuvotteluihin käytetty aika. Riitojen selvittelyyn, työvaiheiden uusimiseen ja aikataulujen Jos kumppanuus sitten onnistuu, sen rakentamiseen käytetty venymiseen ei haluta käyttää resursseja. aika luultavasti osoittautuu todella tuottavaksi investoinniksi. Tähän astiset arviot ovat olleet rohkaisevia ja osapuolet Aito kiinnostus lopputuloksen laatuun innostaa osapuolia kehit- vakuuttavat mallien toimivuutta, kunhan luottamus ja toimin- tämään toimintojaan ja tuomaan projekteihin parhaan mah- nan ammattimainen organisointi on saatu kuntoon. Kokemuk- dollisen osaamisensa. Eikä kyse ole kertakaupasta. Hankitut set ovat toistaiseksi kertyneet isommista kohteista ja uudisra- verkostot, osaaminen ja asenne ovat käytettävissä seuraavis- kentamiseen liittyen. Esimerkiksi allianssihankkeiden kerrotaan sakin hankkeissa. soveltuvan erityisesti suuriin ja monimuotoisiin uudishankkei- Vaikka rakentamisessa vilkastumista onkin paikoittain siin. Tässä kannattaa muistaa, että allianssihanke muodostuu näkyvissä, vielä ei ole kiire. Nyt olisi hyvä aika pysähtyä miet- sopimusrakenteista, joiden tarkoituksena on varmistaa yhtei- timään, mitä tekemällä kaikkien osapuolten toiminta saadaan sen toiminnan toteutuminen sekä yhteinen riskien ja vastui- kannattavalle kasvu-uralle. Siis, mihin keskitymme yhdessä? den kantaminen. Taustalla on pyrkimys avoimuuteen, luotta- Mistä tulevaisuuden kumppanuutemme muodostuu? Miten kes- mukseen ja sitoutumiseen tehtävään yhteistyöhön. Tietenkään kinäinen luottamus varmistetaan? Mitä uutta on opittava? Mitä unohtamatta tavoitteiden saavuttamiseen liittyvää, osapuolten on syytä jättää taakse? saamaa kaupallista hyötyä. Urakan laajuus ja sisältö tietysti vaikuttavat siihen, kuinka 56 kita  5–6/ 2016 Uusi nousu on tuom assa uudet mahdollisuudet. Niihin kannattaisi tarttua. n