KITA 5/2015 - Page 49

Laske niin tiedät Energialaskenta on seminaarissa esillä monellakin tavalla. Kaikki semi­ naarissa mukana olevat konsulttiyritykset palvelevat asiakkaitaan kehit­ tyneillä simulointiohjelmilla ja niihin liittyvillä palveluilla. Energiatehok­ kuuteen pyrittäessä onkin ymmärrettävä, että viranomaissäännösten vaa­ timat laskelmat eivät riitä rakennusten energiatekniseen suunnitteluun ja optimointiin. ”E-lukulaskelmien lisäksi tarvitaan optimaalisiin ratkaisuihin johta­ vaa energiateknistä suunnittelua, joka on suunnitteluun liittyvä lisäteh­ tävä. Viranomaislaskelmien ongelmana on se, että ne kohdistuvat vain Eclipse automaattinen patteriventtiili tunnettuihin ratkaisuihin, eivätkä ota ­huomioon uusia innovatiivisia tek­ niikoita.” Rakennusten optimoinnin kannalta on tärkeää, että energia­ suunnittelu sisältää mm. hanke- ja kehitysvaiheessa eri suunnitteluvaihto­ Automatic Flow Control ehtojen energiatehokkuustarkastelut. Tarkasteluihin kuuluu rakennuksen suuntauksen, massoittelun, vaipan ominaisuuksien ja talotekniikan vaih­ toehtojen vertailu. Tulevaisuus on jo täällä? Seppänen näkee, että monissa talotekniikka-alan yrityksissä vuosien kehitystyö on tuottanut tulosta ja uusia teknisiä ratkaisuja on nyt saa­ tavilla energiatehokkuuden parantamiseksi. Laitteiden ja järjestelmien valinnassa elinkaarilaskenta on saamassa pysyvää jalansijaa: ”Luotettaviin tuloksiin päästään, kun laskenta perustuu tuntikohtai­ seen säädataan, todelliseen käyttöprofiiliin ja energian dynaamiseen hinnoitteluun. Laitevalmistajilla onkin tarjolla mitoitusohjelmia ja työka­ luja tätä varten. Laskennan tuloksia pystytään suoraan hyödyntämään laitemitoituksissa.” ”Keskustelu” mitoitusohjelman ja toimitetun ilmanvaihtokoneen välillä tapahtuu etäyhteyden kautta. Työkalu seuraa ja varmentaa jatkuvasti koneen toimintaa vertaamalla mitoitusohjelman laskemia arvoja toteutu­ neisiin arvoihin ja ilmoittamalla mahdollisista poikkeamista. Älytaloa tekemässä Rakentamisessa tätä päivää edustaa hyvä sisäilmasto, jossa jäähdytys, lämmitys ja ilmankosteuden hallinta ovat mukana ilmavaihdossa. Sep­ päsen mukaan pitkään esillä oleva kysymys järjestelmien valinnassa on ollut hajautuksen määrä. ”Keskitetyllä järjestelmällä saadaan ehkä koko rakennus parem­ Termostaattiventtiilien uusi, ainutlaatuista automaattista virtauksensäätötekniikkaa (AFC) käyttävä, sukupolvi. Markkinoiden pienin automaattinen termostaattiventtiili min hallintaan, mutta vaikeammin huone- tai aluekohtaisesti säädetyksi. Hajautetulla järjestelmällä alue- tai huonekohtainen säätö on helpompaa mutta samalla huoltokohteiden määrä kasvaa”, Seppänen vertailee. Osaltaan hajautetun järjestelmän käytön yleisyyttä (verrattuna KeskiEurooppaan) on vähentänyt Suomen viranomaistoiminta, joka usein edellyttää poistoilman johtamista vesikatolle. ”Säännösten mukaan seinäpuhallukselle ei ole kuitenkaan esteitä. Myös käytäntö lienee muuttumassa”, toteaa Seppänen. n Lue lisää www.imi-hydronic.fi Rakennusten Energiaseminaari ja -näyttely järjestetään Finlandiatalossa 8.10.2015. Tilaisuuden järjestää FINVAC (SuLVI, VSF, LIVI/RIL, Sisäilmayhdistys). Maksuttomaan seminaariin ilmoittautuminen: www.finvac.org 5/ 2015  kita 47