KITA 5/2013 - Page 64

UUTISMONTTU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. POISTOILMAN LÄMMÖNTALTEENOTTO MAALÄMPÖPUMPULLA KIINTEISTÖSANEERAUKSESSA UUSIEN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN asetuksien mukaan pi- Hankkeen ansiosta yhtiövastike voidaan usein pitää en- tää ilmanvaihdon korjaus- ja muutostöissä ottaa lämpöä tal- nallaan, ja se saattaa jopa laskea riippuen kaukolämmön hin- teen poistoilmasta vähintään 45 % vuosihyötysuhteella. takehityksestä. Saneerauksen myötä taloyhtiön arvo nousee. Säästöjen avulla voidaan myös rahoittaa tulevia huoltokohtei- - ta, kuten putkiremonttia. ja vanhan huippuimurin korvaavalla puhallin- lämmöntalteen- Yksi järjestelmän eduista on asennuksen helppous. Porauk- ottopatterilla voidaan ottaa talteen suuri määrä energiaa kiin- sia ei tarvita, joten porausluvista tai tontin myllerryksistä ei tar- teistön poistoilmasta. Tämä hukkaenergia hyödynnetään läm- vitse huolehtia. Toisaalta haluttaessa voidaan järjestelmään mitykseen sekä lämpimän käyttöveden tuotantoon. Lämpöpum- liittää vaikkapa myöhemmin maalämpö; myös hybridijärjes- pun automatiikka säätää lämpötilat sopiviksi. Poistoilmasta möntuottoa ja säästöjä syntyy vielä enemmän. saatava teho on riippumaton ulkoilman lämpötilasta. - Lämmöntalteenottojärjestelmä sopii kaikkiin kerrostaloihin, joissa on koneellinen poistoilma ilman lämmöntalteenot- den edistyksellisimmät lämpöpumput lämmöntalteenottojärjes- toa. Järjestelmä sopii hyvin kaukolämmön rinnalle. Toteutuneis- telmän rakentamiseen taloyhtiöissä. Asiantuntijamme opasta- sähkönkulutus on hieman noussut, on nettosäästö energiaku- rauksen onnistumisen ja investoinnin kannattavuuden. kimäärin kymmene